Basisschool Het Mozaïek

Spoorstraat 40 4541 AL Sluiskil

Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Mozaïek bestaat uit 14 leerkrachten.

 • Groep 1/2A:    Juf Sofie (intern begeleider, vertrouwenspersoon, taal- en gedragsspecialist) en juf Nele
 • Groep 1/2 B:   Juf Daphne en juf Ashley
 • Groep 3:         Juf Simone (gedragsspecialist, bevoegdheid gym) 
 • Extra ondersteuning voor de groepen 1/2 en 3: juf Suzanne, juf Stéphanie en juf Dominique
 • Groep 4/5:      Juf Bonny
 • Groep 6/7:      Meester Kevin en Juf Remona (leescoördinator, bevoegdheid gym en plaatsvervangend directeur)  
 • Groep 8:         Juf Sacha (rekenspecialist)
 • Vakleerkracht gym:  Meester Roy
 • Directeur:       Juf Janet

Het is een toegewijd en leergierig team met oog voor hun leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In die gevallen waarbij groepsleerkrachten wegens omstandigheden geen onderwijs kunnen verzorgen, hebben we de volgende regeling voorzien: 

 1. Als er sprake is van kortdurende vervangingen zullen deze door het schoolteam waar mogelijk zelf worden opgevangen.
 2. Als er sprake is van langdurige vervanging, zal naar een geschikte vervanger gezocht worden.
 3. Indien die niet lukt, worden de kinderen bij een andere groep ingevoegd of over andere groepen verdeeld.
 4. In zeer bijzondere gevallen en bij hoge uitzondering krijgen de kinderen vrij van school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het invullen van de onderwijstijd kijken we naar de behoefte van de groep. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samenvatting SOP

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan wat in de loop van2022 zal worden aangepast naar de nieuwe situatie. Onze actuele sop staat op onze website vermeld onder het kopje "ouders".

De ondersteuning die wij kunnen bieden:

Basisschool Het Mozaïek is een reguliere basisschool voor kinderen van 4-12 jaar. De doorgaande ontwikkelingslijn van 4 tot en met 12 jaar op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied staan prominent vooraan. Een sterk pedagogisch klimaat, veel extra aandacht voor goede taalontwikkeling en de basis op orde voor de kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling vormen de kern van ons onderwijs.

We vinden een goede start belangrijk. Samen met ouders hebben we de zorg en verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast werken wij samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, GGD en andere partners. Samen met Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen “Het Mozaïek”, Peuterspeelzaal “Het Mozaïek”, de bibliotheek en de GGD/CJG vormen we Brede School Het Mozaïek.

Onze kerntaak is onderwijs te geven dat gericht is op de totale ontwikkeling van het kind en een goede, brede basis biedt voor de toekomst in de maatschappij. Dit onderwijs is kwalitatief goed onderwijs, dat beantwoordt aan de kerndoelen die in de wet omschreven zijn en aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

Wij nemen ook een opvoedkundige taak op ons, maar de verantwoordelijkheid voor de totale opvoeding blijft bij de ouders. Al heel vroeg maken de kinderen kennis met zelfstandig werken en goed samenwerken. Leren leren en eigenaarschap van het eigen leerproces zijn belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Wij zetten in op het bieden van de zorg en aandacht voor elk kind, zodat het zichzelf optimaal kan ontwikkelen.

We werken aan de sociale vaardigheden, het goed omgaan met emoties en de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De kinderen leren zelf keuzes maken en daarvoor verantwoording dragen. Daarbij leren kinderen een eigen kritische mening te ontwikkelen met respect voor de ander. Vanuit de eigen leefgemeenschap leren de kinderen oog te hebben voor andere culturen en andere overtuigingen.

Als school bieden wij een basisondersteuning voor alle kinderen. De basisondersteuning kenmerkt zich door:

 • Handelingsgericht-, data gestuurd- en opbrengstgericht werken. Er is sprake van een helder leerlingvolgsysteem wat zicht geeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Op basis hiervan worden onderwijsbehoeften bepaald.
 • De leerkracht werkt planmatig met groepsplannen binnen niveau 1 en 2 van de interne ondersteuningsstructuur. Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel worden opgesteld in situaties waar de basisondersteuning wordt geïntensiveerd naar extra ondersteuning vanuit niveau 3. Extra ondersteuning vindt plaats als basisondersteuning niet voldoende is.
 • Na het bepalen van de onderwijsbehoeften van het kind wordt bekeken of de school de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Kinderen waarbij onze school, op basis van een onderwijsbeperking (en) gerelateerd aan het kind, niet het onderwijs kan bieden dat het kind nodig heeft, wordt een onderwijsvoorziening gezocht die passend onderwijs kan bieden

Doubleren

Op Het Mozaïek kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Op Het Mozaïek blijft een kind enkel zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep. Het Mozaïek probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij doublures staat beschreven in een protocol. Ouders wordt betrokken tijdens deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.     

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als in kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op Het Mozaïek vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen.  Dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Het Mozaïek bieden we extra ondersteuning op het gebied van taal. We zetten hier onze onderwijsassistentes op in en maken intensief gebruik van Logo 3000. Hiermee geven we de kinderen een rijk aanbod aan woordenschat.

Daarnaast kunnen we de kinderen na schooltijd 2 keer in de week de verlengde schooldag aanbieden, waarin ze extra ondersteuning krijgen op hun eigen leervragen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw van Het Mozaïek zitten zowel de basisschool als de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen. Zij bieden opvang voor 0 tot vier jaar aan. Ook hebben zij een aanbod voor BSO voorschools en naschools. Basisschool Het Mozaïek werkt samen met Kindcentrum Het Mozaïek wat betreft VVE.

Terug naar boven