Basisschool Het Mozaïek

Spoorstraat 40 4541 AL Sluiskil

Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen Eindtoets afgenomen in verband met Covid-19.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs. Immers onze (uw) kinderen hebben recht op het best mogelijke onderwijs. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en registreren, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit is een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem en geeft ons zicht op: 

 • hoe het kind zich individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)
 • hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt
 • hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO)

We hanteren een toetskalender waarin niet-methode gebonden toetsen staan gepland. Enkele keren per jaar worden voor de verschillende vakgebieden deze zogenaamde landelijk genormeerde toetsen afgenomen, die een beeld geven van hoe onze leerlingen scoren ten opzichte van overige scholen in Nederland. De onderstaande toetsen worden op verschillende momenten afgenomen. De uitslagen worden daarna geanalyseerd en indien nodig wordt actie ondernomen. In de toetskalender staan de momenten van afname gedurende het schooljaar.

Daarnaast worden er natuurlijk ook methode gebonden toetsen afgenomen. De toetsen die gebruikt worden zijn:

Groep 2:

 • Rekenen voor kleuters
 • Taal voor kleuters

Groep 3-8:

 • Pi-dictee
 • Struiksma toetsen
 • Begrijpend luisteren groep 3
 • Begrijpend lezen groep 4-8
 • Rekenen en Wiskunde
 • Technisch lezen Avi en DMT
 • Spelling niet-werkwoorden groep 3-8
 • Spelling werkwoorden groep 7-8

Groep 8 maakt jaarlijks de verplichte eindtoets. De laatste jaren hebben we gebruik gemaakt van de CITO-eindtoets. Deze toets geeft een indruk van de cognitieve capaciteiten van de leerling. De toetsuitslagen zijn niet meer medebepalend om tot een advies te komen voor de keuze van het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is leidend en zal worden overgenomen door het voortgezet onderwijs. Alleen wanneer de eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool kan er een aanpassing van het schooladvies plaatsvinden.  Hiervoor zal een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) worden gevoerd.

De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 en 2 wordt ook gevolgd met de KIJK-registratie, waarbinnen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

In groep 3-8 wordt door observaties van de leerkrachten en een zelfreflectie door de kinderen vanaf groep 5 zelf een sociaal-emotioneel ontwikkeling gevolgd.

Aan de hand van de resultaten zijn er besprekingen tussen de groepsleerkrachten en de intern begeleider.  

De resultaten van deze toetsen en observaties worden met ouders en kinderen tijdens de rapportgesprekken besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven