De Meertuin

Koningin Beatrixlaan 1 1774 BK Slootdorp

Schoolfoto van De Meertuin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem

(LVS)KIJK! bij de kleuters
De ontwikkeling van kleuters verloopt vaak sprongsgewijs. We hebben daarom gekozen voor een kind-observatiesysteem: KIJK! Met KIJK! brengen wij de ontwikkeling in kaart door observatie en registratie. KIJK! helpt ons de onderwijsbehoeften van elk kind te bepalen.Soms hebben we méér nodig dan KIJK! Dan kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij externe deskundigen inschakelen voor het observeren of onderzoeken van kinderen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Cito LVS vanaf groep 3

Vanaf groep 3 nemen we een aantal keer per jaar de zgn. Cito LVS-toetsen af. LVS staat voor LeerlingVolgSysteem. Het zijn toetsen, ontwikkeld door Cito, waarmee we de ontwikkeling volgen van de leerlingen op het gebied van:

- Rekenen (Rekenen & Wiskunde)
- Taal (Technisch lezen, Spelling en Begrijpend lezen) 

Grofweg valt de eerste toetsperiode van het schooljaar eind januari / begin februari (dit zijn de zgn. midden- of M-toetsen) en de tweede toetsperiode in juni (dit zijn de zgn. eind- of E-toetsen). In sommige groepen wordt er ook op andere momenten getoetst. Zie hiervoor het toetsbeleid van De Meertuin.

De Cito-scores leveren een score op die op haar beurt weer een letter oplevert. Daarmee wordt aangegeven hoe een kind scoort ten opzichte van ‘het gemiddelde Nederlandse kind’.
I-V: I = 20%, II = 20%, III = 20%, IV = 20%, V = 20%.
Scoort een leerling een I, dan zit hij in de groep van de 20% best scorende kinderen. Scoort een leerling een V, dan zit hij in de groep van de 20% slechtst scorende kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies: waar kijken wij als school naar?                                       

 Wij geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Daarbij kijken wij onder andere naar:  

* werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, luisterhouding en huiswerkattitude 

* leerprestaties: de methodetoetsen en de methode onafhankelijke toetsen (cito). 

* NIO

* de uitslag de doorstroomtoets: naar aanleiding van deze toets kan het niveau eventueel nog naar boven worden bijgesteld.

* de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider en directie zijn betrokken bij het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Meertuin is een plek waar je mag oefenen voor de echte wereld. Kinderen voelen zich ontspannen en veilig op school.  Het team ondersteunt leerlingen op eigen niveau; ieder kind krijgt de aandacht die hij/zij nodig heeft. We kennen elkaar; deze basis van vertrouwen geeft de mogelijkheid om optimaal in te spelen op de behoeften van ieder kind. Er is aandacht voor het leren van vaardigheden; niet het eindresultaat,  maar het leerproces staat centraal. We gebruiken de Kanjertraining als gemeenschappelijke taal om ons pedagogische klimaat neer te zetten. Het kunnen maken van eigen keuzes is hierin essentieel. Er is een positieve sfeer. We leren kinderen om naar zichzelf te kijken en trots te zijn op wat ze kunnen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een wereld van vertrouwen
  • We helpen elkaar en doen mee
  • Samenwerken en plezier maken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven