Openbare Basisschool De Woldstee

Slochterveldweg 1a 9621 TD Slochteren

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Woldstee bestaat uit 9 leerkrachten, een intern begeleider, een conciërge, een onderwijsassistent, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een directeur.

De groepsindeling is als volgt:

Groep 1-2: Juf Anja en juf Sandra (vrijdag)

Groep 3-4: Juf Kim en juf Manon (ondersteuning)

Groep 5: Juf Gentle

Groep 6: Juf Larissa en juf Liesbeth (donderdag en vrijdag)

Groep 7: Juf Nicole en juf Sandra (woensdag)

Groep 8: Meester Merlijn

Ondersteuning:

Onderwijsassistent: Juf Annemee (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

Vakleerkracht: Meester Edwin ( maandag en woensdag)

Interne begeleiding: Mirjam Nevels (maandag en dinsdag)

Directeur: Peter Hulsebos (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte maken wij gebruik van vervangers. Wij kijken altijd eerst naar interne mogelijkheden om daarna op zoek te gaan naar een vervanger, die wordt ingehuurd via Slim Personeelsbemiddeling. Ons streven is om zoveel mogelijk bekende gezichten in te schakelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met combinatiegroepen en enkele groepen. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Afhankelijk daarvan worden weloverwogen keuzes gemaakt om de groepen wel of niet te combineren.

Het team van OBS De Woldstee bestaat uit 10 leerkrachten, een intern begeleider, een conciërge, een onderwijsassistent, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een directeur. De groepsindeling is als volgt:

Groep 1-2, Groep 3-4, Groep 5, Groep 6, Groep 7 en Groep 8.

Wij werken groepsdoorbrekend op meerdere vakgebieden. Kinderen krijgen leerstof aangeboden op basis van hun niveau en/of interesse.

Op school worden wekelijks HVO/GVO lessen gegeven (45 min) in de groepen 7/8.

Voor bewegingsonderwijs hebben wij een vakleerkracht:

  • groep 3 t/m 8 hebben twee uren per week van de vakleerkracht. Groep 1/2 hebben 1 uur in de week les van de vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden

De school heeft een continurooster met het 5 gelijke dagen model. Alle leerlingen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Hierbij eten de kinderen tussen de middag (12.00 uur tot 12.30 uur) met de groepsleerkracht en hebben daarna tijd om naar buiten te gaan. Elke dag gaan de kinderen dus 5 uur per dag  naar school. In totaal dus 25 uur per week.

Gymnastiek

De groep 3 t/m 8 hebben op maandag en woensdag een uur gymnastiek. Groep 1/2 heeft elke dag bewegingsonderwijs (speellokaal of buiten spelen).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat betekent dat de leerkracht uw kind goed volgt en helpt waar het nodig is.  

Soms kan het nodig zijn dat een leerling meer nodig heeft dan de rest van de groep.  Hij/ zij krijgt tijdelijk een aangepast aanbod waardoor hij/ zij weer snel kan aansluiten bij de groep.  

Als dit niet helpt, zal de leerkracht gaan onderzoeken waarom de leerling niet mee kan met de groep. Als ouder wordt u altijd hierbij betrokken. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de IB-er van de school en -zo nodig- op de orthopedagoog van stichting Ultiem. Gezamenlijk stellen we een plan op.  

Soms komt het voor dat deze begeleiding onvoldoende effect heeft. Dan is er duidelijk meer aandacht, onderzoek en ondersteuning nodig dan de leerkracht samen met de IB-er kan bieden. Op dat moment wordt er altijd een consult/ onderzoek door de orthopedagoog aangevraagd en uitgevoerd. Er komt een lange-termijn plan voor deze leerling en de vorderingen worden nauwkeurig gevolgd. Gekeken wordt wat er extra nodig is op school om de leerling te ondersteunen richting een passend uitstroomperspectief . Eventueel worden er extra arrangementen aangevraagd van het bestuur en/ of samenwerkingsverband. Dit noemen we extra begeleiding. Vaak zal dit extra ondersteuning in de groep zijn. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra onderwijsassistent. Daarnaast is het binnen Ultiem ook mogelijk om een leerling aan te melden voor een Psycho-motore training. Dit gebeurt altijd op advies van de orthopedagoog.  

Ten slotte zijn er enkele leerlingen waarvan de benodigde ondersteuning het aanbod van de school overstijgen. Dit betreft leerlingen met een complexe problematiek, grote leerachterstanden, soms in combinatie met gedragsproblemen. Als deze leerlingen binnen onze school onvoldoende tot hun recht komen, is een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs nodig. De route naar het speciaal onderwijs verloop in nauw overleg met de deskundigen van Ultiem en het S(B)O. Zo nodig kan het samenwerkingsverband erbij betrokken worden                       

Hieronder is voor de diverse aandachtsgebieden meer specifiek aangegeven welke hulp we voor dat specifieke onderdeel kunnen bieden (per school in te vullen):

-Aandachtsgebied Taal en rekenen

-Aandachtsgebied Sociaal emotioneel 

-Voor de scholen die een ouder&kind ondersteuner hebben kan bij het aandachtsgebied ‘Sociaal emotioneel’ het volgende toegevoegd worden:   

Op school is een ouder&kind ondersteuner aanwezig. School en ouders kunnen een beroep op haar doen als het met de leerling in sociaal emotioneel opzicht niet zo lekker loopt. Samen met de ouders en de medewerkers van de school zet zij zich in, met als doel dat kinderen plezieriger naar school gaan. Het gaat hierbij om laagdrempelige kortdurende ondersteuning en hulp.     

-Aandachtsgebied Gedrag, werkhouding en taakaanpak 

-Aandachtsgebied Motorische en lichamelijke ontwikkeling  

Psychomotorische therapie (of training) is een behandelvorm waarbij bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten worden ingezet om een (gedrags)verandering te bereiken. Door middel van sport- en spelactiviteiten kom je letterlijk in beweging, om vervolgens stil te staan bij de ervaring. Ook kunnen er bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen ingezet worden om ervaringen op te doen en gedachten te structureren. Binnen de PMT proberen we het denken, voelen en handelen (weer) in balans te brengen.    

-Aandachtsgebied Medisch handelen en persoonlijke verzorging 

-Toekomstig aanbod

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door ons te blijven verdiepen in wat leerlingen nodig hebben en kritisch te blijven kijken naar de afstemming willen we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met CBS De Wegwijzer en Kinderopvang Zien vormen wij het Kindcentrum Duurswold. Een kindcentrum waarin samenwerking en verbinding centraal staat. We hebben respect voor onze verschillen, maar zoeken elkaar op om te versterken. In deze samenwerking zoeken we de beste oplossing voor de kinderen Slochteren en omgeving.

Kinderopvang Zien voorziet in de kinderopvang voor de groep van 0 t/m 4 jaar en heeft daarnaast voorschoolse- en naschoolse opvang voor kinderen t/m 12 jaar. Peuterspeelzaal 'Schakeltje is verantwoordelijk voor de opvang van de peutergroepen en voorziet in de VVE-trajecten.

Terug naar boven