Openbare Basisschool De Woldstee

Slochterveldweg 1a 9621 TD Slochteren

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar. Omdat er in 2020 geen eindtoets is afgenomen, betreft het nu dus een gemiddelde van twee jaar. Onze school gebruikt de DIA-toets van Diataal. Wij hebben voor deze toets gekozen omdat de balans tussen investering en resultaat het best bij onze school past. Daarnaast vinden wij de score en rapportage conform de advisering voor het voortgezet onderwijs.   De Inspectie van het Onderwijs heeft voor elke specifieke eindtoets een ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm. Onderstaande tabel geeft aan dat onze schoolscore net onder deze norm zit. Concreet betekent dit dat 92% van onze leerlingen het basisniveau haalt voor taal en rekenen en dat 44% van de leerlingen het hogere niveau (streefniveau) haalt.      

Kijken we naar vergelijkbare scholen (scholen met dezelfde weging), dan zien we dat de resultaten op onze school (iets) lager liggen, maar bijna tegen het gemiddelde aan. Op rekenen en woordenschat scoren we bovengemiddeld, op begrijpend lezen en taalverzorging beneden het landelijk gemiddelde. Vergelijken we de recente resultaten met die van 2018-2019, dan zien we een hogere score. Wij zijn hier als school tevreden over dit resultaat. We zien dat de interventies in ons onderwijs tot steeds hogere scores leiden. Ons doel is om de komende jaren door te groeien tot een school met een structureel bovengemiddelde score. Het uitgangspunt is dat we twee van de drie scoringsjaren boven het landelijk gemiddelde willen scoren.

De interventies hebben de afgelopen twee jaren vooral op rekengebied gelegen en met zichtbaar resultaat. Voor de komende twee jaren staan er interventies gepland voor begrijpend lezen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zicht op ontwikkeling

Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen bij alle leerlingen in groep 3 tot en met 8.

Onze leerkrachten volgen hun leerlingen door middel van dagelijkse observaties, methodetoetsen en halfjaarlijkse citotoetsen en sturen direct bij waar nodig. Zij noteren opvallende zaken en anticiperen hierop in de les of komende les. De methodetoetsen worden geanalyseerd en op basis van de uitkomsten wordt extra ingeoefend waar nodig. Twee keer per jaar worden er genormeerde landelijke toetsen afgenomen bij alle leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 voor de vakgebieden Taal, Rekenen en Sociaal emotionele ontwikkeling. De resultaten op deze toetsen noemen we de tussenresulaten. Na de afname worden de resultaten vergeleken met eerder gehaalde resultaten van de groep en de leerlingen én het aanbod in lesstof van het afgelopen half jaar. Naar aanleiding van deze analyse bekijkt de leerkracht wat zijn/haar groep of leerlingen nodig heeft bovenop het reguliere aanbod van het komende half jaar. De leerkracht maakt hiervoor een plan van aanpak en plant extra zorgmomenten in binnen zijn lesrooster.  

Er is sprake van een ondersteuningscyclus met dagelijkse, wekelijkse en halfjaarlijkse evaluaties. De intern begeleider bewaakt dit proces en heeft regelmatig contact met de leerkrachten over de vorderingen en stuurt bij waar nodig.  

Naast de analyses van de leerkrachten worden de resultaten op schoolniveau geanalyseerd door de directie en intern begeleider. Op basis van deze analyses wordt bepaald welke acties er op schoolniveau ondernomen moeten worden.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Er zijn verschillende eindtoetsen, waaruit gekozen kan worden. Onze school heeft gekozen om de DIA-toets af te nemen. De digitale Dia-eindtoets is één van de vijf eindtoetsen waaruit scholen kunnen kiezen. Diataal is, met de Dia-eindtoets, een door het Ministerie van OCW gecertificeerde eindtoets aanbieder. De minister van OCW heeft de Dia-eindtoets toegelaten als eindtoets voor de basisschool.

De DIA-toets wordt digitaal afgenomen over twee dagdelen.

Het afgelopen jaar heeft De Woldstee de volgen adviezen voor het voortgezet onderwijs gegeven:

Basisberoeps: 2

Kaderberoeps: 5

TL/MAVO: 4

HAVO: 2

VWO: 1

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk een veilige plek te bieden aan leerlingen, waarin zij het vertrouwen voelen en krijgen van de leerkrachten. Je welbevinden is een voorwaarde om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijsleeraanbod en om op sociaal gebied te kunnen leren. Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen zijn tussen leerlingen. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. We vinden het belangrijk dat kinderen (leren) zorg te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Samen maken we er een fijne school van! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen een fijne school!
  • Veiligheid en vertrouwen!
  • Jij mag er zijn!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven