CBS de Wegwijzer

Slochterveldweg 1B 9621 TD Slochteren

  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS De Wegwijzer in Slochteren.

Wij zijn een open christelijke school, dat houdt in dat iedereen welkom is en alle kinderen een verschillende achtergrond hebben. Soms kiezen ouders vanuit hun eigen geloofsovertuiging voor onze school, maar veel ouders kiezen voor onze school omdat ze willen dat hun kinderen er iets van meekrijgen. Wij dragen geen geloof over, maar laten kinderen er kennis mee maken.

De school is landelijk gelegen en is gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw met Voor- en Naschoolse opvang (VSO en BSO) een Peuterspeelzaal en een Openbare Basisschool. Er wordt met alle partners op een prettige manier samengewerkt.

De school is energieneutraal en aardbevingsbestendig gebouwd.
Naast de school staat een ruime sporthal waar de gymlessen worden gegeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik ken jou
  • open christelijke identiteit
  • het leven leren
  • sociale veiligheid
  • basiskennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wet Sociale Veiligheid:   

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de “Wet Sociale Veiligheid” van kracht.

Deze wet is niet geheel nieuw. Het gaat om aanpassingen en aanscherping van al bestaande wetten.

Voor scholen betekent dit onder anderen de volgende verplichting:   

  • Het benoemen van een coördinator die het beleid ten aanzien van pesten coördineert en die als aanspreekpunt in het kader van pesten fungeert.

Voor onze school is deze coördinator: Mevr. M. Germeraad (Marjolein)

  • Het inzichtelijk maken van de Meldcode. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere school heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor onze school is de aandachtsfunctionaris: Mevr. M. Germeraad (Marjolein)

De toelating tot de school

Ieder kind in Nederland mag naar school als het vier jaar wordt. Bij ons op school mogen de kinderen voor ze vier jaar worden een aantal dagdelen kennismaken. Hierover zal de leerkracht van groep 1 tijdens het kennismakingsbezoek met u afspraken maken.  

Om te zorgen dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en die bij ze past is er voor de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen een toelatingsbeleid vastgesteld. De schooldirectie zal ouders hierover informeren tijdens de eerste kennismaking. U kunt het protocol toelating vinden op de website van VCO Midden- en Oost-Groningen. Protocol toelating

Time out, schorsing, verwijdering van leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders

Met betrekking tot time-out, schorsing of eventuele verwijdering van een kind of het onaanvaardbaar gedag van ouders zal in een vroeg stadium met de ouders worden overlegd. Ook zal dan overleg worden gevoerd met het College van Bestuur (bevoegd gezag). Dit overleg is er op gericht om een time-out, schorsing of verwijdering te voorkomen. Mochten er toch zwaarwegende redenen zijn om over te gaan tot schorsing dan zal dit zoveel mogelijk moeten gebeuren in overleg met de ouders. Zij zullen in ieder geval in een vroeg stadium op de hoogte gebracht worden. De uiteindelijke beslissing over verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag. Vooraf wordt zorggedragen voor toelating van de leerling door een andere school of instelling.  

Van ouders verwachten wij een meewerkende houding, mocht dit niet het geval zijn en ouders weigeren om mee te werken of vertonen onaanvaardbaar gedrag, dan zal de directeur van de school ook hier in gesprek gaan met de ouders en in het uiterste geval overgaan tot verwijdering van de leerling.  

Natuurlijk hopen wij van harte dat voorgaande regels altijd ‘ongebruikt’ zullen blijven. Naast de verplichting van overheidswege om dit onderwerp in de schoolgids op te nemen is het ook goed op alle terreinen duidelijk te zijn naar elkaar toe. Dit alles om iedereen de kans te bieden om in een fijne levensgemeenschap van mensen te kunnen functioneren.  

Het protocol time-out, schorsing, verwijdering en ontoelaatbaar gedrag van ouders is te vinden op de website van de VCO Midden- en Oost-Groningen. Protocol Time out, schorsing, verwijdering van leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders

Terug naar boven