CBS de Wegwijzer

Slochterveldweg 1B 9621 TD Slochteren

Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De centrale eindtoets is een verplichte toets aan het einde van de basisschoolperiode. Het is goed om te kijken wat de leerlingen in de afgelopen jaren hebben geleerd bij ons op school. Wij hechten waarde aan gevalideerde toetsen. We hechten echter minder waarde aan 'goede' of 'slechte' scores. Wij benaderen kinderen naar wat ze kunnen. Een score van 524 punten op een eindcitotoets kan een grotere prestatie zijn dan een kind met een score van 446. Wij geloven dat kinderen zich ontwikkelen naar eigen kunnen en vermogen. Als school hebben wij de taak om leerlingen hierin te begeleiden en te stimuleren. We zetten in op een ononderbroken ontwikkeling voor alle leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten stellen groeps- en individuele doelen op in het groepsplan. Vervolgens wordt na iedere methode-(on)afhankelijke toets gekeken of het doel behaald is. Daarnaast worden de resultaten genalyseerd: 

  • Waar komt dit resultaat vandaan? 
  • Past dit bij de verwachting die wij van deze leerling hadden? 
  • Wat is er nodig om meer te weten te komen over dit resultaat? 

Daarna worden in de volgende periode interventies ingezet, die ervoor moeten zorgen dat de ontwikkeling van de leerling ononderbroken verder kan gaan. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op een aantal onderdelen; 

  • De werkhouding van de leerling speelt een belangrijk rol.
  • De resultaten op de methode-afhankelijke toetsen.
  • De resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen (het leerlingvolgsysteem) van groep 6-8. Deze worden in de plaatsingswijzer verwerkt.

De leerkracht van groep 8, bepaalt in overleg met de intern begeleider het advies. Dit wordt in februari met leerlingen en ouders gedeeld. Dit advies kan na de gemaakte centrale eindtoets eventueel heroverwogen worden, mocht de uitslag van deze toets hoger zijn dan verwacht. Het heroverwegen zal in overleg met intern begeleider en ouders worden gedaan. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven