OBS Henri Dunantschool

Kerkstraat 15 3361 BP Sliedrecht

Voorzijde van obs Henri Dunant.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de Henri Dunantschool in Sliedrecht.

De Henri Dunantschool kan zich vinden in het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze onze informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De toelichting is geschreven door de directie. Wilt u meer informatie over onze school en onze activiteiten neemt u dan vooral een kijkje op onze website: www.obshenridunant.nl of maak een afspraak met onze directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern en toekomstgericht
  • Veilig en betrokken
  • Uitdagend en energiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verplichte onderwijstijd.

De leerlingen moeten van het ministerie in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen. In de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uur en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren. Op de Dunantschool volgen de leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 3.920 uur onderwijs. Ook in de laatste 4 schooljaren volgen de leerlingen gemiddeld 3.920 uur onderwijs. Het totaal over 8 schooljaren is dan 7.840 uur. De normen worden dus ruimschoots gehaald. 

Voor de groepen 3 tot en met 8 kan er maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek ingeroosterd worden. U ontvangt deze data middels de informatiegids voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: ‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur, ‘s middags 13.15 uur tot 15.15 uur.   

Voor de groepen 1 t/m 4 is er een zogenaamde inlooptijd. 

Om 8.20 en om 13.05 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen van de groepen 3 en 4 zelfstandig naar binnen. De leerkrachten van de groepen 1/2 stellen het op prijs als de ouders niet te lang in de klas/gang blijven. Wanneer de bel gaat, 5 minuten voor aanvang van de schooltijd, gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op het schoolplein in de rij staan. De groepsleerkrachten komen naar het schoolplein en nemen hun groep mee naar binnen.

Overblijven.

Op onze school bestaat een overblijfmogelijkheid welke gecoördineerd wordt door de Ali Aaldijk. Onder toezicht van overblijfouders eten de kinderen gezamenlijk. Na de maaltijd kunnen de kinderen naar keuze de tijd zelf invullen. Er zijn spelletjes, computers, puzzels en er kan bij goed weer buiten worden gespeeld. Dit alles staat onder toezicht van de overblijfouders, die hiervoor vrijwel allemaal een cursus hebben gevolgd. Het is voor de overblijfkinderen te allen tijde verboden het schoolplein te verlaten.  Overblijven kost € 1,75 per kind per keer. Er kan alleen met een strippenkaart betaald worden: Een strippenkaart met 10 strippen kost € 17,50 en een strippenkaart met 20 strippen kost € 35,--. Strippenkaarten blijven onbeperkt geldig. Strippenkaarten kunnen alleen per bank betaald worden (rekeningnummer NL42RABO 0132.1555.91 t.n.v. oudervereniging obs Henri Dunant). U krijgt via e-mail bericht (overblijvenhenridunant@hotmail.com) als u een nieuwe kaart moet kopen. Mocht u herhaaldelijk niet reageren op mails m.b.t. de aanschaf van een nieuwe strippenkaart, dan kan uw kind geen gebruik meer maken van de overblijf.  Indien er herhaaldelijk problemen zijn tijdens het overblijven, wordt er met ouders contact opgenomen en kunnen deze kinderen voor het overblijven worden uitgesloten. Ali Aaldijk is de overblijfcoördinator (tel. 06-33 80 93 80). De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het overblijven berust bij de directie van de school.

Personeel.

Het is niet altijd meer zoals vroeger dat een leerkracht 5 dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Het komt steeds vaker voor dat meerdere leerkrachten lesgeven aan een groep. 

Professionalisering.

Ook in het onderwijs is nascholing noodzakelijk. Leerkrachten moeten hun vaardigheden en de nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Daarvoor wordt elk jaar een zogenaamd scholingsplan opgesteld. Scholing vindt doorgaans plaats op de woensdagmiddagen of in de avonduren. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan wordt voor vervanging gezorgd. 

De inzet van de onderwijsassistenten.

Op de Dunantschool zijn 3 onderwijsassistentes aangesteld. Zij worden ingezet bij de begeleiding van leerlingen uit de verschillende groepen en leerlingen met een arrangement. Aan die begeleiding wordt vormgegeven in overleg met de betrokken groepsleerkrachten. De onderwijsassistenten begeleiden leerlingen (in kleine groepjes of individueel) binnen of buiten de klas.   

De begeleiding en inzet van studenten.

Onze school biedt regelmatig aan leerlingen van uiteenlopende opleidingen de mogelijkheid tot het lopen van stage. Meestal betreft het studenten die later zelf leerkracht willen worden. Van tijd tot tijd vervullen zij dan ook een onderwijskundige taak. De groepsleerkracht is (eind)verantwoordelijk voor de groep. De L.I.O. (leraar in opleiding) -stage gaat wat verder. Deze studenten ronden, middels deze stage, hun studie af en zijn dan echt juf of meester. De L.I.O.-stagiair(e) is gedurende een aantal maanden 4 dagen per week of het gehele schooljaar 2 dagen per week in de groep. Zij/hij werkt daar als volledige leerkracht. De groepsleerkracht, die wel eindverantwoordelijk is, treedt op als coach.

Lesuitval & schoolverzuim.

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. 

Indien een leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte of buitengewoon verlof, worden maatregelen ter voorkoming van lesuitval genomen. Als een leerkracht ziek is, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt. Het kan ook ons een keer gebeuren dat we geen vervanger kunnen vinden. Het vervangingsprobleem wordt dan, indien mogelijk, intern opgelost. In het uiterste geval kan het zijn dat er geen fysiek onderwijs gegeven kan worden aan een van de groepen van de groepen 5 t/m 8. Waar mogelijk wordt er thuisonderwijs aangeboden aan de desbetreffende groep. De betreffende ouders worden z.s.m. via de Parro ingelicht. 

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding schoolverzuim.

De school voert een administratie van de afwezigheid en te laat komen van kinderen. Wanneer de reden van verzuim niet duidelijk is, probeert de school die reden te achterhalen om vast te kunnen stellen of het verzuim geoorloofd is of niet. Hoewel kinderen in bijna alle gevallen vanaf hun vierde jaar de school gaan bezoeken, zijn zij pas vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Elk leerplichtig kind moet iedere dag naar school, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. De leerplichtwet kent een aantal “gewichtige omstandigheden” waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen: 

·       Als de leerling geschorst is.

·       Als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.

·       Als de leerling wegens de vervulling van godsdienstplichten verhinderd is de school te bezoeken. 

Aanvragen extra verlof Extra verlof kan slechts voor een beperkt aantal redenen gegeven worden: 

·       Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en het de enige gezinsvakantie van dat jaar betreft.  (Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.)

·       Wegens familieomstandigheden: bij huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden.

·       Bij verhuizing.

·       Bij gezinsuitbreiding.

·       Wegens medische of sociale redenen. 

Het aanvragen van verlof dient altijd minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk te gebeuren bij de directeur van de school. Deze zal de aanvraag toetsen aan de leerplichtwet en de ouder(s) daarvan berichten.  Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan de leerplichtambtenaar (afdeling Leerplicht en voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd) op de hoogte te stellen, die eventueel de officier van justitie kan inschakelen. Het formulier “Aanvraag extra verlof” is te verkrijgen bij de leerkracht van uw kind.

Opvangmogelijkheden binnen obs Henri Dunant van 2 tot 13 jaar

Met de samenwerking tussen obs Henri Dunant en Wasko wordt d.m.v. het aanbod van school, peuteropvang en buitenschoolse opvang een dagarrangement geboden van 7.00 uur tot 18.30 uur waarbij ouders hun kind(eren) tussen 2,5-13 jaar op één vertrouwd adres kunnen brengen en halen. De opvang hoort bij de school, maar valt onder de verantwoordelijkheid van Wasko. Deze stichting beheert kinderopvanglocaties binnen de gemeenten Papendrecht, Giessenlanden en Sliedrecht. Alle communicatie met de ouders verloopt via Wasko.

Tel: 078 – 615 71 65

Optie 1 = klantenservice

Vragen over plaatsingen kun je e-mailen naar klantenservice@wasko.nl

Tevens biedt Small Steps opvangmogelijkheden aan voor de kinderen van onze school. De kinderen worden dan naar school gebracht (VSO) en opgehaald (NSO) na schooltijd. 

https://www.smallsteps.nl

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Voor de ouders is de directeur de vertrouwenspersoon. Voor de leerlingen op school is dat Angela Klinkien. Leerlingen zijn vrij om informatie met hun eigen leerkracht of een andere leerkracht te delen, zodat dit de kans op daadwerkelijk melden van zaken als mishandeling of seksuele intimidatie vergroot. 

Terug naar boven