OBS Henri Dunantschool

Kerkstraat 15 3361 BP Sliedrecht

Voorzijde van obs Henri Dunant.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de Henri Dunantschool in Sliedrecht.

De Henri Dunantschool kan zich vinden in het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze onze informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De toelichting is geschreven door de directie. Wilt u meer informatie over onze school en onze activiteiten neemt u dan vooral een kijkje op onze website: www.obshenridunant.nl of maak een afspraak met onze directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern en toekomstgericht
  • Veilig en betrokken
  • Uitdagend en energiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verplichte onderwijstijd.

De leerlingen moeten van het ministerie in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen. Op de Dunant volgen de leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 3.800 uur onderwijs. Ook in de laatste 4 schooljaren volgen de leerlingen gemiddeld 3.800 uur onderwijs. Het total over 8 schooljaren is dan 7.600 uur. De normen worden dus ruimschoots gehaald. 

Voor de groepen 3 tot en met 8 kan er maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek ingeroosterd worden. U ontvangt deze data middels de informatiegids voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

Schooltijden

De Henri Dunant werkt vanaf schooljaar 2023- 2024 met een continurooster. 

Groep 1 t/m 8: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.25 - 14.15 uur. Op woensdag van 8.25 - 12.30 uur. 

Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen en gaan werken aan hun startopdracht. De leerkrachten verwelkomen de leerlingen bij de ingang van de klas. Om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen en de rust in de klas te bewaken, willen wij de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 vragen om hun kind tot de deur van het lokaal te brengen. Gedurende het jaar zijn er een aantal inloopmomenten waarop u een kijkje kan nemen in de klas. 

Lunch 

Aangezien de school een continurooster hanteert, eten alle leerlingen in de klas met een overblijfmedewerker en gaan daarna naar buiten. Dit kan een pedagogisch medewerker van Wasko of medewerker van de school zijn. De leerkracht heeft tijdens dit half uur pauze. 

Personeel.

Het is niet altijd meer zoals vroeger dat een leerkracht 5 dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Het komt steeds vaker voor dat meerdere leerkrachten lesgeven aan een groep. 

Professionalisering.

Ook in het onderwijs is nascholing noodzakelijk. Leerkrachten moeten hun vaardigheden en de nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Daarvoor wordt elk jaar een zogenaamd scholingsplan opgesteld. Scholing vindt doorgaans plaats op de woensdagmiddagen of in de avonduren. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan wordt voor vervanging gezorgd. 

De inzet van de onderwijsassistenten.

Op de Dunantschool zijn 2 vaste onderwijsassistentes aangesteld. Zij worden ingezet bij de begeleiding van leerlingen uit de verschillende groepen en leerlingen met een arrangement. Aan die begeleiding wordt vormgegeven in overleg met de betrokken groepsleerkrachten. De onderwijsassistenten begeleiden leerlingen (in kleine groepjes of individueel) binnen of buiten de klas. De onderwijsassistent die de gehele week werkt is ook de eventmanager. Zij heeft de taak gekregen om alle activiteiten te organiseren samen met de ouderraad. 

De begeleiding en inzet van studenten.

Onze school biedt regelmatig aan leerlingen van uiteenlopende opleidingen de mogelijkheid tot het lopen van stage. Meestal betreft het studenten die later zelf leerkracht willen worden. Van tijd tot tijd vervullen zij dan ook een onderwijskundige taak. De groepsleerkracht is (eind)verantwoordelijk voor de groep. De L.I.O. (leraar in opleiding) -stage gaat wat verder. Deze studenten ronden, middels deze stage, hun studie af en zijn dan echt juf of meester. De L.I.O.-stagiair(e) is gedurende een aantal maanden 4 dagen per week of het gehele schooljaar 2 dagen per week in de groep. Zij/hij werkt daar als volledige leerkracht. De groepsleerkracht, die wel eindverantwoordelijk is, treedt op als coach.

Lesuitval & schoolverzuim.

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. 

Indien een leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte of buitengewoon verlof, worden maatregelen ter voorkoming van lesuitval genomen. Als een leerkracht ziek is, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt. Het kan ook ons een keer gebeuren dat we geen vervanger kunnen vinden. Het vervangingsprobleem wordt dan, indien mogelijk, intern opgelost. In het uiterste geval kan het zijn dat er geen fysiek onderwijs gegeven kan worden aan een van de groepen van de groepen 5 t/m 8. Waar mogelijk wordt er thuisonderwijs aangeboden aan de desbetreffende groep. De betreffende ouders worden z.s.m. via de Parro ingelicht. 

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding schoolverzuim.

De school voert een administratie van de afwezigheid en te laat komen van kinderen. Wanneer de reden van verzuim niet duidelijk is, probeert de school die reden te achterhalen om vast te kunnen stellen of het verzuim geoorloofd is of niet. Hoewel kinderen in bijna alle gevallen vanaf hun vierde jaar de school gaan bezoeken, zijn zij pas vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ook te laat op school komen, wordt als verzuim geregistreerd, omdat structureel te laat komen een signaal van later langduriger verzuim kan zijn. De groepsleerkracht spreekt de ouder als eerste aan, bij 6x te laat spreekt de directeur de ouder aan en bij 9x te laat wordt een melding gemaakt bij Leerplicht met een verzuimmelding. Ook ongeoorloofd verzuim wordt middels een verzuimmelding door de directeur in parnassys aangemaakt. Elk leerplichtig kind moet iedere dag naar school, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. De leerplichtwet kent een aantal “gewichtige omstandigheden” waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen: 

·       Als de leerling geschorst is.

·       Als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.

·       Als de leerling wegens de vervulling van godsdienstplichten verhinderd is de school te bezoeken. 

Aanvragen extra verlof Extra verlof kan slechts voor een beperkt aantal redenen gegeven worden: 

·       Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en het de enige gezinsvakantie van dat jaar betreft.  (Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.)

·       Wegens familieomstandigheden: bij huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden.

·       Bij verhuizing.

·       Bij gezinsuitbreiding.

·       Wegens medische of sociale redenen. 

Het aanvragen van verlof dient altijd minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk te gebeuren bij de directeur van de school. Deze zal de aanvraag toetsen aan de leerplichtwet en de ouder(s) daarvan berichten.  Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan de leerplichtambtenaar (afdeling Leerplicht en voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd) op de hoogte te stellen, die eventueel de officier van justitie kan inschakelen. Het formulier “Aanvraag extra verlof” is te verkrijgen bij de leerkracht van uw kind.

Opvangmogelijkheden binnen obs Henri Dunant van 2 tot 13 jaar

Opvangmogelijkheden binnen obs Henri Dunant van 2 tot 13 jaar.

WASKO kinderopvang Peuter Speel Groep 2 tot 4 jaar

Buiten Schoolse Opvang 4 tot 13 jaar (geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00-8.30 en van 14.15 tot 18.30)

Ook op studiedag en / of in de vakantie.

Wasko. Tel: 078 – 615 71 65 Optie 1 = afdeling kindplanning.

Vragen over plaatsingen kun je mailen naar kinplanning@wasko.nl 

Tevens biedt Partou opvangmogelijkheden aan voor de kinderen van onze school. De kinderen worden dan naar school gebracht (VSO) en opgehaald (NSO) na schooltijd. 

https://www.partou.nl/kinderopvang?opvangtype=bso&stad=sliedrecht&school=henri-dunantschool---sliedrecht

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven