OBS Henri Dunantschool

Kerkstraat 15 3361 BP Sliedrecht

Voorzijde van obs Henri Dunant.

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten op obs Henri Dunant beschikken niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven, maar houden ook hun bekwaamheid op peil door structurele deskundigheidsbevordering. Dit doen ze door teamscholing en het volgen van individuele opleidingen. De Henri Dunantschool beschikt over een directeur en een Intern Begeleider/gedragsspecialist en PBS-coach. Er is een rekenspecialist, een taalspecialist, een leesspecialist en een MHB-specialist. Verder neemt een aantal collega’s deel aan de kenniskring Hoogbegaafdheid, rekenen, administratie en ICT van onze stichting. Voor de ondersteuning op ICT-gebied is er een ICT-coördinator. Verder is er onderwijsondersteunend personeel bestaande uit drie onderwijsassistentes en één conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval

Indien een leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte of buitengewoon verlof, worden maatregelen ter voorkoming van lesuitval genomen. Als een leerkracht ziek is, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter zeer beperkt. Het kan ook ons een keer gebeuren dat we geen vervanger kunnen vinden. Het vervangingsprobleem wordt dan, indien mogelijk, intern opgelost. In het uiterste geval wordt een van de groepen 5 t/m 8 vrij gegeven. De betreffende ouders worden z.s.m. via de Parro ingelicht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

* Groepsleerkrachten:  AANPASSEN ALS DE FORMATIE DUIDELIJK IS!

groep 1 / 2 A Yvonne van der Hel/ Barbara Vlot 

groep 1 / 2 B  Rachel Heijligers/ Bianca Heutink 

groep 3 VACATURE

groep 4 Sanne Nederveen

groep 5 Nuray Aydogan/ Vacature 

groep 6 Peter Stuij/ Nienke Vogelezang

groep 7 Susan Drossaert/ Vacature 

groep 8 Sjoerd Schulte

De school is verdeeld in twee bouwen: groep 1-4 en groep 5-8. 

Binnen de onderbouw worden eventuele problemen in de ontwikkeling tijdig gesignaleerd en aangepakt omdat het aanbrengen van een goede basis bij jonge kinderen van elementair belang is. De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling; dit betekent dat de kinderen van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Op deze manier komt de sociale ontwikkeling het beste tot zijn recht, immers de kinderen leren elkaar helpen op diverse terreinen.

De zorg voor kinderen. De toelating van nieuwe leerlingen.

Kleuters mogen in de 2 maanden voor hun vierde verjaardag 3 keer een dagdeel komen wennen. Dit gebeurt niet in de laatste 3 weken voor de start van de zomervakantie, maar het wennen kan dan ingepland worden na de zomervakantie. Op de dag dat het kind 4 jaar is, kan hij/zij op school worden toegelaten. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Bij de aanmelding van een leerling op een openbare basisschool van onze stichting worden twee procedures gehanteerd: 

 • Reguliere aanmelding van 3-jarigen:
 • Wens tot aanmelding op onze school vindt plaats via de centrale inschrijving (januari) voor toekomstige 4-jarigen.
 • De ouders bezoeken al dan niet de open dag en dienen het centrale inschrijfformulier in: de wens om het kind bij ons op school aan te melden is gedaan.
 • Er vindt een intakegesprek plaats waarbij het aanmeldformulier van onze school ingevuld wordt. Aansluitend wordt bekeken of we tot inschrijving over kunnen gaan. 
 • Tussentijdse aanmelding van een leerling van een andere school:
 • Er vindt een aanmeldingsgesprek plaats op school.
 • De ouders doen, na een aanmeldingsgesprek, een verzoek tot toelating op de school. De directie neemt contact op met de directie van de andere school.
 • De toelating wordt door de directie van de ontvangende school beoordeeld op grond van het gesprek met de ouders en informatie van de school van herkomst. De directie (of het bevoegd gezag) beslist uiterlijk binnen acht weken over een verzoek om toelating.
 • De ouders dienen het aanmeld-/ inschrijvingsformulier in: het kind is formeel ingeschreven.

Bij de toelating van een leerling staat de schoolkeuze van de ouders voorop. Soms is het echter onmogelijk om deze keuze te honoreren. In dat geval is het bevoegd gezag verplicht te onderzoeken of het mogelijk is het kind op één van de andere openbare basisscholen van de stichting toe te laten. Kinderen die verhuizen kunnen, indien de ouders dit willen, geplaatst worden op een andere school. Wanneer ouders/verzorgers om andere redenen hun kind willen aanmelden op één van de scholen, vindt eerst een verkennend gesprek plaats. Voor overplaatsing van een leerling van of naar het speciaal (basis) onderwijs gelden aparte procedures. Uitgangspunt is altijd dat integratie van de leerlingen binnen de mogelijkheden van school moet liggen. Aan het toelaten van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zal, in het belang van ieder kind, wel een maximum per groep gesteld worden. De algemene toegankelijkheid van het openbaar basisonderwijs betekent niet dat een openbare school nooit een kind mag weigeren.

Weigering kan om de volgende redenen: 

· De groep is volgens wettelijke regelingen in materiële en/of personele zin vol. 

· De school kan de nodige zorg niet bieden.

· De openbare gedragsregels van de school worden door de ouders/het kind niet onderschreven/ gerespecteerd.

· Een vierjarige leerling is nog niet zindelijk.

· Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt. 

Verwijdering van een leerling is ook mogelijk, maar vindt alleen in het uiterste geval plaats. Er zijn twee gronden waarop tot verwijdering kan worden overgegaan:

·       De school kan niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.

·       Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.

Voordat het bevoegd gezag daadwerkelijk tot verwijdering overgaat, moet de school kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn. Het volledige aanname-, schorsings- en verwijderingsbeleid van Stichting OPOPS kunt u opvragen bij de directeur van de school. 

Welke taken zijn er binnen de school met welke verantwoordelijkheden? 

Dagmar Hildebrand, Directeur. Is belast met de leiding van de school en eindverantwoordelijk.

Angela Klinkien, IB. Organiseert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, houdt leerlingbesprekingen met en geeft adviezen aan de leerkrachten, onderhoudt contacten met externen.

Angela Klinkien, Karin Knaap zijn de bouwcoördinatoren. De bouwco's maken samen met de directeur beleidsvoorstellen en vervangen in voorkomende gevallen de directeur.

Ed de Groot, Taalcoördinator. De taalcoördinator is nauw betrokken bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het taalonderwijs.

Peter Stuy, Rekencoördinator. De rekencoördinator is gespecialiseerd in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs op onze school. De coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het rekenonderwijs en is het aanspreekpunt voor team.

Sjoerd Schulte, Leescoördinator. Is nauw betrokken bij de activiteiten t.b.v. leesbevordering en contactpersoon van de bibliotheek.

Sjoerd Schulte, ICT'er. Bewaakt en bevordert de inzet van ICT binnen het onderwijs en doet beleidsvoorstellen. 

Barbara Vlot, Bouw! specialist. Coördineert de inzet van het programma Bouw! en ondersteunt leerkrachten bij de inzet van Bouw!

Joyce Blijenberg, HB-specialist.  Geeft les aan MHB-leerlingen in de Ontdekkersgroep, ondersteunt team en maakt beleidsvoorstellen op het gebied van Meer- en hoogbegaafdheid.

Ali Aaldijk, conciërge & coördinator overblijf. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken en organiseert de overblijf (roosters etc).

Jacqueline de Vrij, administratief medewerkster. Verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden op het gebied van leerlingadministratie en personeelsbeleid. 

Vakleerkracht gym vanuit de Move Academy. Geeft bewegingsonderwijs aan leerlingen uit de groepen 3-8 op maandag

In de eerste helft van het schooljaar 2023- 2024 loopt Lana Nederlof haar eindstage voor de opleiding kunstzinnige therapie. Tijdens deze stage gaat zij ondersteuning bieden aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Dit is altijd in overleg met ouders en/of verzorgers. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum streven we naar een vloeiende overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool. We werken samen met de peuterspeelzaal om een geïntegreerd curriculum te creëren, waarbij we continuïteit bieden in het leerproces. Ons doel is om kleuters een solide basis te geven voor hun verdere schoolloopbaan. On onderwijsaanbod richt zich daarom op een brede ontwikkeling van kleuters. Naast taal en rekenen besteden we aandacht aan sociale vaardigheden, creativiteit, motoriek en zelfstandigheid. We bieden een rijke leeromgeving waarin kleuters spelenderwijs kunnen leren en ontdekken. We maken gebruik van diverse materialen en methodes die aansluiten bij de behoeften van kleuters. Digitale tools en educatieve software ondersteunen het leerproces op eigentijdse wijze. Onze leerkrachten fungeren als begeleiders en passen het onderwijsaanbod aan op de individuele behoeften en interesses van de kleuters. Door het verder ontwikkelen van ons onderwijsaanbod en de naadloze overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool, leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de kleuters. Ons doel is om elk kind een goede start te geven en hen te begeleiden in hun groei, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Ook streven wij naar een sterke samenwerking tussen ouders en school om de kleuters optimaal te ondersteunen.

Komend schooljaar gaan we de doorgaande lijn binnen ons KC verder vormgeven. 

Verplichte onderwijstijd.

De leerlingen moeten van het ministerie in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen. Op de Dunant volgen de leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 3.800 uur onderwijs. Ook in de laatste 4 schooljaren volgen de leerlingen gemiddeld 3.800 uur onderwijs. Het totaal over 8 schooljaren is dan 7.600  uur. Voor de groepen 3 tot en met 8 kan er maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek ingeroosterd worden. U ontvangt deze data middels de informatiegids voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij Taal zijn de totalen van taal/lezen ingevuld.

Vormingsonderwijs.

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven in de groepen 7 en 8 als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs gaat over kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen en effectieve ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Passend onderwijs streeft geen volledige inclusie na. Hoe goed het onderwijs ook is, er zijn altijd leerlingen die dusdanig specifieke en intensieve begeleiding nodig hebben dat ons regulier onderwijs hier niet aan tegemoet kan komen. Passend onderwijs betekent een passende plek voor ieder kind, zo thuisnabij mogelijk. Wanneer passend onderwijs niet mogelijk is op onze eigen school zoeken wij daarvoor in samenwerking met ouders de best passende plek op een school in ons samenwerkingsverband. 

Als team mogen wij werken met de talenten van uw kind. Wij ondersteunen, helpen, stimuleren en motiveren kinderen in hun proces van ontwikkeling en vorming. Wij staan als team voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden door de inzet van PBS en de methode Kwink. Daarnaast staan de basisvakgebieden op ons programma. In alle groepen wordt begeleiding op 3 niveaus aangeboden. Zo sluiten we aan bij de onderwijsbehoeftes van onze kinderen; sommige kinderen hebben minder instructie voor de basisvaardigheden nodig, anderen juist meer. Met Wasko vormen wij een Kindcentrum van 2 - 12 jaar. We werken nauw samen aan de doorgaande lijn. Op de OPOPS/WASKO KC’s kan ieder kind zich ontwikkelen tot een sociaal vaardige, zelfstandige en nieuwsgierige tiener. De pedagogisch medewerkers van Wasko en het team van obs Henri Dunant vormen samen een team van opvang naar onderwijs. 

Sterke punten in onze ondersteuning

Op obs Henri Dunant is er naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning mogelijk. Zoveel mogelijk binnen de groep, maar indien nodig ook buiten de groep. Op school is onze intern begeleider tevens een gedragsspecialist en coördinator PBS. De specialistische kennis wordt ingezet binnen de gehele kindcentrum. Door de schoolbrede inzet van PBS is er een systematische aanpak binnen de school op het gebied van aanleren van gewenst gedrag. Tevens wordt de methode Kwink ondersteunend ingezet in alle groepen ter bevordering van het sociaal emotioneel leren en burgerschapseducatie.  

Grenzen aan onze ondersteuning

Ook aan onze mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn grenzen. Ten eerste mag gedrag van leerlingen nooit ten koste gaan van medeleerlingen, leerkrachten of het geven van goed onderwijs. Daarnaast is het welbevinden van leerlingen die moeite hebben het tempo van het basisonderwijs een belangrijk criterium bij de vraag of ons onderwijs bij de leerling past. Voor alle leerlingen wordt op individueel niveau een afweging gemaakt of onze school de best passende onderwijsplaats is. 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning

Als team hebben wij de ambitie om door het goed volgen van leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en goede analyses van leerresultaten te komen tot de beste afstemming van het onderwijsaanbod aan al onze leerlingen. Wij werken op obs Henri Dunant groepsplanloos; planmatig werken zonder groepsplan. We vervangen het plan door afspraken over interventies op school-, groeps- en leerlingniveau. Deze interventies zijn aanpassingen voor de duur van een halfjaar op het onderwijsprogramma dat een school heeft beschreven in wat wij het onderwijsplan noemen. Hierin staan per vakgebied afspraken over de opbrengsten die de school nastreeft, de schoolambities en de manier waarop het onderwijs passend wordt gemaakt voor de hele schoolpopulatie. Het onderwijsplan staat vast voor zolang het werkt. Hiermee wordt het dé standaard die voor alle leerkrachten en voor alle groepen geldt.  

Op onze school werken:

 • 1 interne begeleider
 • 2 gedragsspecialisten
 • 1 specialist hoogbegaafdheid
 • 1 rekencoördinator
 • 1 taalcoördinator
 • 2 leescoördinatoren
 • 1 ICT'er & MMS'er
 • 1 kindercoach
 • 1 beeldcoach

Daarnaast heeft een leerkracht de opleiding MasterSen gevolgd en is een leerkracht Bouw!coördinator. De volledige rapportage van het  schoolondersteuningsprofiel is zowel op de site van Scholen op de kaart terug te vinden als op onze schoolwebsite. 

Op obs Henri Dunant werken we met interne en externe specialisten samen binnen het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken die meer nodig hebben dan de basisondersteuning en die de ondersteuning die wij in ons schoolondersteuningsprofiel beschreven hebben, overstijgen. Het Samenwerkingsverband is hierin onze partner om zorg te dragen voor ondersteuning aan leerlingen binnen onze school. Soms blijkt die ondersteuning onvoldoende er wordt er met elkaar naar een passende onderwijsplek gezocht. Dit alles gebeurt in overleg met ouders, waarbij het belang van de leerling centraal staat: wat heeft hij/zij nodig en waar kan dat geboden worden en op welke wijze.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Obs Henri Dunant maakt onderdeel uit van Stichting OPOPS.

Wij willen als OPOPS streven naar goed onderwijs. Daarvoor hebben we samen nog een hele weg te bewandelen. Onze missie is onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving nu en in de toekomst. Een samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan die samenleving. Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid op elkaar nodig. Onder goed onderwijs verstaan we het ontwikkelen van datgene wat goed is voor het kind en de samenleving. Dit realiseren wij door onderwijs dat zich richt op optimalisering van talentontwikkeling, voorbereiding op de samenleving en ontwikkeling van een eigen identiteit waar verdraagzaamheid en respect voor elkaar onderdeel van uitmaken. Goed onderwijs zoekt naar een juiste balans tussen kind en samenleving. Je bereidt een kind voor om goed in de wereld te staan. Goed onderwijs zet dus niet het kind centraal maar ook niet de samenleving centraal. Goed onderwijs richt zich op de wisselwerking. We richten ons de eerste drie jaar (2020-2023)op de basiskwaliteit van het onderwijs en het laatste jaar (2023-2024)willen we ons door ontwikkelen naar goed onderwijs waarbij we driedimensionaal onderwijs aanbieden (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) en de school verbonden is met de samenleving.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. De voorschoolse educatie wordt aangeboden in peuterspeelgroep Madelief, waar naast reguliere plekken ook VVE-plekken beschikbaar zijn. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier verschillende dagdelen spelen en ontwikkelen. De peuters en hun ouders raken al gewend aan het gebouw en zien de juffen en kinderen van de kleutergroepen, waardoor de overgang naar groep 1 nog geleidelijker verloopt. Voor de voorschoolse educatie werken we samen met onze partner Wasko, die inhoudelijk vorm geeft aan de peuterspeelgroep. Kinderen voor deze groep worden aangemeld via hun klantenservice(tel.: 078- 6157165 of kindplanning@wasko.nl). De vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit gebeurt i.s.m. het gemeentebestuur. Obs Henri Dunant krijgt vanuit de gemeente een Schakelklassubsidie waarmee het doel wordt nagestreefd om leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zonder taalachterstand te laten instromen in groep 3. Deze extra ondersteuning wordt verzorgd door een onderwijsassistent die gedurende de week jonge kinderen begeleidt die een taal-/rekenachterstand hebben. 

Terug naar boven