Jenaplanschool De Vlieger

Kleine Steeg 8 6131 KJ Sittard

Schoolfoto van Jenaplanschool De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2016-2017 nemen we in groep 8 de IEP eindtoets af. Deze is gekomen in plaats van de Cito eindtoets omdat de IEP beter bij onze visie als Jenaplanschool past. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.

In schooljaar 2019-2020 is door de omstandigheden rondom Corona geen afname geweest van de IEP eindtoets. Wel is er een extra afname geweest van de LOVS Cito M8 bij de leerlingen die bij de laatste afname net onder het referentieniveau zaten. Met LOVS volgen wij onze leerlingen en met ons administratieprogramma ParnasSys houden wij de referentieniveau's en de eindopbrengsten in de gaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen worden constant gevolgd door observaties van leerkrachten en intern begeleider. Om snel en regelmatig op de hoogte te blijven van de vorderingen van elke leerling is het nuttig toetsen af te nemen. Naast de toetsen die er zijn binnen de methode (taal, lezen, rekenen en dergelijke) zijn er ook toetsen die niet methode gebonden zijn. Deze toetsen zijn o.a. afkomstig van Cito. Deze toetsen moeten op een vastgesteld moment afgenomen worden. We bieden ouders de mogelijkheid om toetsresultaten met ons te bespreken.

De combinatie van observaties, methodegebonden toetsen en de toetsen van Cito LVS resulteren in een groepsplan. Dit wordt ook besproken in groepsbesprekingen en leerlingbespreking met de intern begeleider (handelingsgericht werken).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In ons advies wordt niet alleen de kennis meegenomen, maar ook houdingsaspecten als doorzettingsvermogen, schoolplezier, taakinitiatie om na schooltijd aan de slag te gaan met het huiswerk. Deze houdingsaspecten zijn namelijk naast kennis voorspellers voor het goed doorlopen van het voortgezet onderwijs.   

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Dit doen we in specifieke situaties door gesprekken met de ontvangende school én ouders samen.

Daarnaast vragen we feedback van ouders en oud-leerlingen. Dit gebeurt regelmatig, maar niet met alle ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Scholen in het primaire en het voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers, want dat zijn onze leerlingen immers, de basiskennis, vaardigheden en houdingen bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Wij vinden dat als school belangrijk omdat het onze leerlingen een grotere kans op een goede toekomst biedt. Hoe geeft onze school vorm aan actief burgerschap en sociale integratie? Onze school richt zich op het bijbrengen van kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en houdingen (willen) en op het opdoen van ervaringen (actief burgerschap). Dit is verweven in ons totale onderwijs. Er zijn drie gebieden waarop wij ons richten, democratie, participatie en identiteit. Tevens gebruiken we de methode Kwink zodat ons aanbod dekkend is. Daarnaast werken wij vanuit onze jenaplanvisie volgens de 7 essenties van het jenaplan: kinderen leren ondernemen, plannen en samenwerken. Ze leren hoe iets te creëren en te presenteren. Ze leren nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en leren verantwoordelijkheid te dragen. Leerlingen die onze school verlaten beheersen grotendeels deze essenties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie

Op 10 december 2019 is er een inspectiebezoek geweest op onze school om te kijken naar de onderwijskwaliteit. Er zijn gesprekken met team, ouders, leerlingen en managementteam gevoerd. Ook zijn er lesobservaties uitgevoerd en zijn de nodige documenten gezien en gelezen. Er is onderzocht of het beeld, dat school en bestuur hebben van de kwaliteit van het onderwijs op Jenaplanschool de Vlieger, klopt met wat de inspecteurs hebben gezien. Daarbij is de conclusie getrokken dat de onderwijskwaliteit, het onderwijsproces en het schoolklimaat voldoende zijn.  

Terug naar boven