Jenaplanschool De Vlieger

Kleine Steeg 8 6131 KJ Sittard

Schoolfoto van Jenaplanschool De Vlieger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken onderscheid in ziekteverlof en regulier verlof. Bij regulier verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of kort buitengewoon verlof) zal de leerkracht in kwestie dit tijdig aangeven. Bij ziekteverlof zal de leerkracht zich (bij voorkeur een dag van tevoren) ziek melden bij de directie. Jenaplanschool de Vlieger heeft in samenwerking met Bs Schinveld en Bs St Jozef in Merkelbeek een aantal leerkrachten die de vervanging bij ziekteverlof invullen voor deze scholen. Indien daar niemand meer van beschikbaar is, zal buiten ons bestuur naar een vervanger worden gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Juist op een jenaplanschool worden kinderen gestimuleerd zoveel mogelijk uit zichzelf te halen.

Er wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het kind: leren lezen, schrijven, rekenen (de kennis vakken) maar ook leren samenwerken, een ander te helpen, luisteren, je mening te geven, iets moois te maken, zorg te hebben voor anderen en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de daarbij behorende vaardigheden.

Om de kinderen te leren omgaan met verschillen en tegenstellingen zitten zij niet in een klas, maar in een stamgroep. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende vorderingen in de leerstof. De Vlieger heeft 5 verschillende stamgroepen in de volgende combinaties: groep 1/2, 3/4, 4/5, 5/6 en 7/8. In principe ervaren de kinderen dus hoe het is om in een groep telkens de jongste en de oudste te zijn. Elke stamgroep heeft een eigen lokaal dat voor de kinderen een veilige omgeving moet bieden en dat ook gedeeltelijk samen met de kinderen ingericht en beheerd wordt. Om de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen doelmatig aan te leren wordt er regelmatig aan groepen kinderen, die aan dezelfde leerstof toe zijn, lesgegeven.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 hebben iedere woensdag de hele dag vrij.

 • Groep 1 en 2: 839 uren

In totaal 1678 uren onderwijs.

Bij het werken met de kleuters staat vooral het speelplezier voorop. De verschillende hoeken en het speelmateriaal moeten uitnodigend zijn. De kinderen mogen binnen bepaalde kaders in vrijheid kiezen waar ze mee willen spelen. We werken af en toe met werkbladen omdat we kinderen vooral zoveel mogelijk ervaringen zelf willen laten opdoen waarbij spelen centraal staat. De leerkracht volgt het kind in het spel en zijn werk met behulp van ParnasSys leerlijn 3-7 jaar.

Bij de kleuters nemen wij vanuit het Cito LOVS geen toetsen af. Bij de kleuters maken wij in groep 2 gebruik van de afname van het dyslexieprotocol. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Groep 3 t/m 8: 999 uren

In totaal 5994 onderwijsuren.

De school kiest voor methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen. Wij gebruiken hiervoor de volgende methoden:

 • Rekenen/wiskunde: Wereld in getallen
 • Nederlandse taal: Staal
 • Spelling: Staal
 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen
 • Technisch lezen: Estafette
 • Begrijpend lezen: Estafette
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Studievaardigheden: Blits
 • Wereldoriëntatie: Projecten volgens de kerndoelen
 • Topografie: Geobas
 • Sociaal-emotioneel: Kwink
 • Gymnastiek: Basislessen voor bewegingsonderwijs
 • Engels: Groove me
 • Creatieve vakken: Bronnenboek
 • Verkeer: Blokboek Verkeer
 • Techniek: De techniektorens
 • Muziek: Moet je doen

Naast de methodegebonden toetsen die bij deze methoden horen, nemen we de volgende Cito-toetsen af:

 • Begrijpend lezen (Cito) - groep 3 t/m 8   
 • Rekenen en Wiskunde (Cito) - groep 3 t/m 8 
 • Spelling (Cito) - groep 3 t/m 8 
 • Avi 2009 - groep 3 t/m 8
 • DMT ( Technisch lezen ) - groep 3 t/m 8
 • Studievaardigheden - groep 5 t/m 8
 • Taalverzorging - groep 6 t/m 8
 • Viseon - groep 5 t/m 8  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:  Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school.

Onderwijsondersteuning De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:       

Ondersteuningsniveau 1:         Onderwijs in de groep     

Ondersteuningsniveau 2:         Ondersteuning in de groep    

Ondersteuningsniveau 3:         Ondersteuning op school met interne deskundigen      

Ondersteuningsniveau 4:         Ondersteuning op school met externe specialisten    

Ondersteuningsniveau 5:         Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte. 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. 

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. 

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Op school doen wij dit via een overstapservice onderwijs dossier (OSO). Van basisschool naar basisschool tevens met het document vaststellen en verplaatsing. Het duiden en doen document zit verwerkt in het OSO dossier.

Informatie samenwerkingsverband  

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl 

Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.

Contactgegevens:  

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen

Directeur: Tiny Meijers-Troquet

Telefoon:  085 - 488 12 80

E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft voor de komende schoolplanperiode rekenen op de agenda staan. Ten aanzien van scholing en het teambreed afstemmen van de rekenstrategieën werken we aan een nog beter aanbod in zorgniveau 1 en 2.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een streekschool waardoor we instroom hebben vanuit een groot gebied. Hierdoor is er niet een vaste peuterspeelzaal of een vast kinderdagverblijf waar we mee samenwerken, maar gebeurt de warme overdracht vanuit diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Vanuit de gemeente is er voor scholen in Sittard-Geleen een bekostiging voor de preventieve dyslexiezorg. 

Terug naar boven