Christelijke Basisschool Het Kompas

Steintjeskreek 2 4675 RZ Sint Philipsland

  • Wij gebruiken in ons onderwijsconcept de acht intelligenties
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

CBS Het Kompas is een kleine basisschool. Wij zijn sterk in onderwijs op maat met doelen passend bij de onderwijsbehoeften en kindkenmerken van de leerling. Wij hebben goede verwachtingen van uw kind!

Wij volgen onze leerlingen via observaties, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Met die resultaten kunnen wij de leergroei van uw kind volgen. Dit wordt ook met u besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

In groep 8 krijgt uw kind een definitief VO-advies. Dit advies komt tot stand door het resultataat van IEP LVS, in ieder geval, vanaf groep 6 mee te nemen. Wij kijken over een langere periode. Wij nemen in groep 5 en groep 7 de NSCCT (De Niet-Schoolse-Cognitieve-Capaciteitentest) voor een indicatie van het leerpotentieel af. De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijs) wordt in groep 8 in november afgenomen. Verder kijken we naar wie het kind is; u kunt denken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, huiswerkaanpak, concentratie, nauwkeurigheid, probleemoplossen, doorzetten enz. 

De leerkracht in groep 6-7-8 geeft u midden en eind groep 7 een voorlopig schooladvies. In de groepsbesprekingen wordt dit samen met de
IB-er vastgelegd. Voor het definitieve schooladvies in groep 8 worden alle gegevens nogmaals naast elkaar gelegd en besproken in samenspraak met de IB-er en de directeur. Wij gaan dus beslist niet over één nacht ijs, maar bepalen heel secuur het meest passende VO advies in het belang van uw kind.

In groep 8 veranderen er dit jaar een aantal zaken. Zo wordt bij de groep 8 leerlingen de IEP-LVS toetsen al in november afgenomen (i.p.v. in  januari), net als de NIO. Daarna volgt op 6 en 7 februari 2024 de IEP-doorstroomtoets (voorheen IEP-eindtoets), waarna de
VO-adviesgesprekken zullen plaatsvinden. Valt het resultaat van deze doorstroomtoets lager uit dan verandert dit niets aan het schooladvies. Vanaf dit schooljaar wordt het schooladvies bijgesteld als uit de doorstroomtoets blijkt dat een leerling cognitief meer in zijn mars heeft dan naar voren kwam uit het voorlopig schooladvies. De school kan alleen van een bijstelling afzien als zij goed motiveert waarom bijstellen niet in het belang van de leerling is. 

NIEUW: In de week van 25-31 maart 2024 vindt de landelijke aanmeldweek voor het VO plaats. De ouders van de groep 8 leerlingen ontvangen hier t.z.t. een aparte informatiebrief over. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolinspectie heeft in september en oktober 2023 een gepland en ongepland bezoek gebracht aan onze school vanwege het nieuwe toezichtkader. Het onverwachte bezoek was in het kader van de pilot om te onderzoeken wat voor effect dat heeft op de kwaliteit. In de toekomst wil de schoolinspectie meer onverwachte bezoeken afnemen op scholen. We hadden een mooie voldoende. De inspectie heeft gesproken met het bestuur, directie en IB-er, team, ouders en leerlingen van de LR. De inspectie heeft genoten van de bezoeken, de gesprekken en de gastvrijheid, wat terug te lezen is in het inspectieverslag. 

Terug naar boven