Kindcentrum Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

  • De kok werkt aan een uitgebreid diner.
  • Op pad met de jongste kinderen van de bso.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken

Het team

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Baken biedt peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang aan onder 1 dak. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding met elkaar verbonden. We bieden een doorlopende ontwikkellijn van 2 tot 13 jaar met activiteiten binnen onderwijs en opvang die zijn afgestemd op de behoeften van het kind. Wij leren de kinderen met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 2 tot 13-jarigen. Wij doen dat vanuit de christelijke normen en waarden. Met spelend en bewegend leren in een doorlopende ontwikkellijn, geven we kinderen de juiste bagage om steeds nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de dag doorbrengen in een dynamische omgeving, waarbij bewegen veel logischer is dan stilzitten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen, werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere tijd bij een school ingezet worden.  

Als een leerkracht afwezig is zal deze -indien mogelijk- vervangen worden uit de flexpool van Stichting Tabijn. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. Wij blijven ons inspannen om vervanging te vinden, maar erkennen wel dat dit steeds lastiger worden in een tijdperk met een ernstig lerarentekort. Bij het ontbreken van vervanging en in uiterste noodzaak sturen we de groep – uiteraard nadat wij ouders hebben geïnformeerd – naar huis. Hiervoor heeft het bestuur een duidelijk protocol opgesteld. Indien een groep thuis moet blijven, wordt de algemene directie van Tabijn door de directeur op de hoogte gesteld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en binnen het kindcentrum. Team Het Baken werkt met expertiseteams, waarin doelmatig onderzoek wordt gedaan naar onderwijsinnovatie. Voorbeelden hiervan zijn: Expertiseteam Kindcentrum, Rekenen, Cognitief begaafd, Gedrag en Brede ontwikkeling (cultuur). 

Begeleiding en inzet van stagiaires

Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO en andere opleidingen in onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. Ook zijn er regelmatig studenten van het Horizoncollege, richting Sociaal Pedagogisch Werk. Zij worden opgeleid tot onderwijsassistent. De leerkracht blijft verantwoordelijk.

Flexpool en vervanging

Bij Tabijn werkt een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. In goed overleg kunnen deze collega’s snel en flexibel ingezet worden om uitval van les- en opvangactiviteiten te beperken. Helaas merken we dat de flexpool behoorlijk leeg is en we hier niet langer op kunnen anticiperen i.v.m. het lerarentekort.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aanbod voor peuters en kleuters

We werken met de thema's van 'Peuter- en  Kleuterplein’ en eigen thematisch aanbod. Binnen deze thema’s besteden we aandacht aan sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en expressie. Differentiatie vindt plaats naar interesse, tempo en ontwikkelingsniveau. Naast de verplichte activiteiten kiezen de kinderen ook met behulp van een keuzebord uit een aanbod van andere activiteiten. Wij bieden binnen de kleutergroepen de lessen ‘beginnende geletterdheid’ aan op drie niveaus. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht of pedagogisch medewerker instructie aan een kleine groep. De leerkracht analyseert de observatie- en toetsgegevens en verwerkt dit in het groepsplan voor groep 2. Pedagogisch medewerkers gebruiken het observatie instrument van Peuterplein en koppelen de ontwikkeling terug in het oudergesprek. 

Op het speelleerplein werkt de leraarondersteuner met deelgroepen die worden samengesteld uit de verschillende kleutergroepen. Op deze plek kunnen zij spelen binnen het thema of ontvangen zij een extra of verlengde instructie over de (door de leerkracht) vastgestelde doelen. De leraarondersteuner monitort de ontwikkelingen van het spelend leren in het logboek. De peuters spelen ook op het speelleerplein onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Op afgesproken momenten spelen peuters en kleuters samen, maar niet structureel.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan 24 uur per week naar school. De groepen 5 t/m 8 gaan 26 uur per week naar school. Hiermee voldoet de school aan de wettelijke norm.

Organisatie van het onderwijs

Het onderwijs in de groepen is een combinatie van het leerstofjaarklassensysteem en flexibele groeperingsvormen. Hieronder verstaan wij dat we leerlingen gericht indelen op de leerdoelen om goed maatwerk te kunnen bieden. Immers moet elk kind iets hebben aan de instructie die gegeven wordt, in plaats van lang moeten wachten als je de stof al begrijpt of nog niet genoeg hebben aan de basisinstructie. Hierdoor ontvangen kinderen kortere instructies, waarna zij zelfstandig aan het werk kunnen. Door flexibel te groeperen voorzien we in maatwerk gericht op de instructiebehoefte van de kinderen. Zoals omschreven in 'aanbod voor peuter en kleuters' maar het onderwijsteam 1,2,3 gebruik van het speelleerplein. Onder begeleiding van de leraarondersteuner ontvangen kleuters instructie en spelen zij samen, waarbij de groepen worden gemixt (verticaal doorbreken van de groepen 1,2). Groep 3 maakt op woensdag en vrijdag gebruik van het speelleerplein om lerend te kunnen spelen, waarbij het aanbod vanuit de instructies terugkomt in de verschillende hoeken. In onderwijsteam 6,7,8 maken de kinderen gebruik van leerpleinen. De groepen 7 en 8 hebben een aangrenzende ruimte hiervoor en groep 6 heeft de onderwijsruimte zeer slim ingericht, waardoor een klein leerplein is gerealiseerd. Het leerplein voor onderwijsteam 4,5 wordt ontwikkeld in schooljaar 2021-2022.

Incidenteel krijgen de kinderen huiswerk mee. In groep 8 is dit structureel ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs (VO) om de planvaardigheid te vergroten. De kinderen zorgen zelf voor een agenda.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Deze wet is er juist gekomen voor kinderen die iets extra’s nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of juist uitdaging mist bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedrag. Scholen en kindcentra hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school of kindcentrum de taak heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Ons kindcentrum wordt ondersteund door samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland https://www.ppo-nk.nl (voor scholen in swv NK)    

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u altijd de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen.  

Passend onderwijs en ouders

Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen.

Passend onderwijs en arrangeren

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. Kijk op www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland.  

Verlengen/versnellen

Soms kan het voor de ontwikkeling van een kind goed zijn om langer of korter over de onderwijsdoelen te doen binnen het schooljaar. Dit doen we pas als goed is onderbouwd waarom dit nodig is en we dit samen met de ouders als beste optie zien. Voor een zorgvuldig besluit hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. 

Flexgroep

Voor meerkunners uit groep 6 t/m 8 organiseren wij een flexklas. De begeleiding is gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling en het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden en wordt geleid door een van onze leerkrachten die gespecialiseerd is in de begeleiding van deze kinderen.

Maatwerk

Soms komt het voor dat een kind het reguliere lesprogramma niet kan volgen, ook niet na een periode van intensieve begeleiding met handelingsplannen. In zo’n geval worden de doelen bijgesteld. In overleg met de ouders en intern begeleider wordt een maatwerkprogramma opgesteld, dat bij het niveau van het kind aansluit. Het reguliere lesprogramma wordt dan deels losgelaten en het kind werkt aan zijn/haar eigen doelen.  

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen

Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen toetsen is de verantwoordelijkheid van het team.

Kinderen met ander leertempo voor taal- en/of lezen

In groep 1 en 2 worden diverse lees- en taalactiviteiten aangeboden, waarbij de leerkracht let op de woordenschat van het kind, of hij/zij het verhaaltje begrijpt en hoe het kind vragen stelt. Dit verwerken we in de observatielijst. Als er sprake is van stagnatie in de ontwikkeling krijgen kinderen extra ondersteuning en brengt de leerkracht u op de hoogte.

In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de lees- en taalontwikkeling door middel van methode gebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Indien nodig krijgen de kinderen een handelingsplan, aanvullende leerstof of een tweede leerlijn. Betreffende kinderen krijgen meer tijd om te oefenen. Bij vermoeden van dyslexie gebruiken we het dyslexieprotocol. Doorgaans wordt dit ingezet vanaf groep 4. Dit dyslexieprotocol kunt u inzien op onze website. 

Afspraken hulpverlening*onder schooltijd

Wij krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering.  

De Tabijnscholen en -kindcentra gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school.

We hanteren de volgende afspraken:

1.       Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering/gemeente. Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.

2.       Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe.  

Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies.  

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en welke middelen de school daarvoor ter beschikking heeft. Wij beschrijven hierin onze visie op passend onderwijs. Ook het contact met ouders wordt hierin beschreven. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het is mogelijk dat ons kindcentrum extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Doordat wij sinds augustus 2021 peuteropvang in eigen beheer hebben, borgen we de doorgaande lijn in ontwikkeling van peuter naar kleuter. Wij hebben een ruim aanbod Voorschoolse Educatie (VE) waarmee een goed taalaanbod wordt verzorgd voor de kinderen. Ook de kleutergroepen maken gebruik van de VE materialen bij de jongste leerlingen. De methodes Peuterplein en Kleuterplein sluiten goed op elkaar aan. Om de thema's goed op elkaar te laten aansluiten, hebben de medewerkers van de peuters en de kleuters hierover structureel overleg. De kinderen maken allemaal gebruik van het aangrenzende speelleerplein, waar het thema zichtbaar terugkomt in het spel. Mocht het jonge kind iets extra's nodig hebben, dan kan dat met een maatwerkprogramma. Dit wordt goed afgestemd in gesprek met ouders, leerkracht, pedagogisch medewerker en intern begeleider. 

Terug naar boven