Kindcentrum Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

  • De kok werkt aan een uitgebreid diner.
  • Op pad met de jongste kinderen van de bso.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft groep 8 geen Centrale Eindtoets gemaakt wegens de coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten (Cito-toetsen Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen en Wiskunde) vormen een evaluatiemoment van het leerstofaanbod van het voorgaande halfjaar. Leerkrachten werken in dat halfjaar met een groepsplan op meerdere ontwikkelingsniveaus. Een leerling ontvangt aanbod zoveel mogelijk op eigen niveau. De tussenresultaten van januari en juni zijn mede uitgangspunten voor de groepsbesprekingen, waarna het oude onderwijsplan wordt geëvalueerd en een nieuw halfjaarlijks plan vastgesteld.

Van iedere leerling leggen we een dossier aan in het leerlingvolgsysteem. Hierin zijn o.a. leerlinggegevens, verlofaanvragen, observatieverslagen, toets- en testgegevens, rapportoverzichten en verslagen van besprekingen opgenomen. Op verzoek kan een ouder op school het dossier van het kind inzien. We verstrekken geen leerlinggegevens aan derden zonder toestemming van de betrokken ouders. De leerlingen worden op sociaal-emotioneel en op cognitief terrein gevolgd door middel van leerlingobservaties en toetsen. Wij gebruiken methodegebonden en onafhankelijke toetsen. Deze laatste toetsen hebben een landelijke normering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De VO gids

De keuzegids VO is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 8 en geeft algemene informatie over de scholen voor VO in de regio. De gids is te vinden op www.devogids.nl. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 wordt het voorlopig advies met ouders en kinderen besproken. Het advies is gebaseerd op de ervaringen van de leerkrachten (ook uit voorgaande jaren) en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Eind februari (groep 8) volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze. Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Voordat het onderwijskundig rapport wordt uitgewisseld, krijgen de ouders de gelegenheid dit in te inzien

Overdracht

Als uw kind naar een andere basisschool, kindcentrum of naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er gezorgd voor een duidelijke overdracht van essentiële  informatie. Dit overdrachtsrapport zal altijd pas na overleg met u worden gedeeld met de school of het kindcentrum waar uw kind naar toe gaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op school kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste mensen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Met KWINK, een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), werken wij bewust en structureel aan positief gedrag, inclusief burgerschap en mediawijsheid. KWINK biedt een doordacht SEL- programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.  Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen wij op de voet met behulp van SCOL, een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Ambitie én plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven