Kindcentrum Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

  • De kok werkt aan een uitgebreid diner.
  • Op pad met de jongste kinderen van de bso.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding
In Nederland krijgen kinderen vanaf vier jaar onderwijs of gaan vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. De meeste kinderen verheugen zich op het moment dat ze ‘naar school’ mogen. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Als ouder ziet u graag dat uw kind gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar talenten kan ontplooien. De manier waarop scholen en kindcentra hun onderwijs en opvang inrichten kan verschillen. In deze gids geven wij u een inkijkje hoe wij het onderwijs en de opvang vorm en inhoud geven. Onze scholen en kindcentra hebben verschillende manieren van werken, lesgeven en pedagogische concepten.  

In deze gids stellen wij ons graag aan u voor, zodat u weet wat u van ons mag verwachten als uw kind bij ons onderwijs volgt en/of gebruik maakt van onze opvang. We hebben de belangrijkste zaken beknopt voor u op een rij gezet. Soms verwijzen we voor uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen naar onze [http://hetbaken.tabijn.nl] of andere websites.   We hebben deze gids met zorg voor u samengesteld. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek.

TABIJN
Tabijn is het bevoegd gezag van 22 basisscholen en kindcentra in zeven gemeenten in Noord-Holland. Deze maken zich sterk voor onderwijs en opvang van kinderen van 0-13 jaar. Op www.tabijn.nl vindt u meer informatie over onze scholen, kindcentra en de organisatie Tabijn zelf.   Tabijnscholen en -kindcentra opereren zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en zij worden op het gebied van administratie, financiën, personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en ICT ondersteund door ons Tabijnbureau in Heemskerk. Het Tabijnbureau is ook de plek waar directies regelmatig bij elkaar komen om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn hier regelmatig te vinden i.v.m. netwerkbijeenkomsten van specialisten, cursussen en nascholing georganiseerd door onze eigen Tabijnacademie. De leidinggevenden van de Tabijnscholen en -kindcentra treden op namens het bestuur van Tabijn. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor contact met het bestuur. Het bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Centrale Tabijnraad (CTR)Tabijn heeft de overkoepelende medezeggenschap geregeld in de Centrale Tabijnraad. De taak van de Centrale Tabijnraad (CTR) is om het beleid te beoordelen dat voor alle of een meerderheid van de scholen en kindcentra van Tabijn geldt. De Centrale Tabijnraad bestaat uit twaalf leden: ouders en medewerkers uit onderwijs en opvang.  De taken en bevoegdheden van de CTR zijn vastgelegd in een statuut en een reglement, die terug te vinden zijn op de website van Tabijn.

Contact  met algemene directie en bestuur
De directeur van een school of kindcentrum is het eerste aanspreekpunt voor teamleden en ouders namens de algemene directie en het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met de algemene directie of het bestuur verloopt dit altijd via de directeur van de school.

SCHOLEN OP DE KAART
De website www.scholenopdekaart.nl geeft een compleet beeld van alle scholen en kindcentra bij u in de buurt. U kunt deze eenvoudig met elkaar vergelijken en op deze manier een gefundeerde keuze maken voor een geschikte school voor uw kind(eren).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Vooruitgang
  • Erkenning
  • Structuur
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs, dus zagen wij de noodzaak van uitbreiding van het gebouw. Sinds mei 2021 hebben wij een nieuwe onderwijsruimtes voor leerlingen in 'De Loods'. Dit is het voormalige pand van ruitersportwinkel 'Vroegop'. De leerlingen hebben zelf meegedacht aan het ontwerp en de inrichting van de onderwijsruimte. Dit schooljaar krijgen de leerlingen van de leerjaren 6, 7 en 8 hier onderwijs. Door de mogelijkheid van een ruim leerplein en stilte- en instructieruimtes, kunnen de kinderen zelf ontdekken hoe zij het beste tot leren komen. In het huidige schooljaar ('22-23) werken wij met 12 groepen en bieden we onderwijs en opvang aan op diverse (speel)leerpleinen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven