Kindcentrum Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

  • De kok werkt aan een uitgebreid diner.
  • Op pad met de jongste kinderen van de bso.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding
In Nederland krijgen kinderen vanaf vier jaar onderwijs of gaan vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. De meeste kinderen verheugen zich op het moment dat ze ‘naar school’ mogen. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Als ouder ziet u graag dat uw kind gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar talenten kan ontplooien. De manier waarop scholen en kindcentra hun onderwijs en opvang inrichten kan verschillen. In deze gids geven wij u een inkijkje hoe wij het onderwijs en de opvang vorm en inhoud geven. Onze scholen en kindcentra hebben verschillende manieren van werken, lesgeven en pedagogische concepten.  

In deze gids stellen wij ons graag aan u voor, zodat u weet wat u van ons mag verwachten als uw kind bij ons onderwijs volgt en/of gebruik maakt van onze opvang. We hebben de belangrijkste zaken beknopt voor u op een rij gezet. Soms verwijzen we voor uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen naar onze [http://hetbaken.tabijn.nl] of andere websites.   We hebben deze gids met zorg voor u samengesteld. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek.

TABIJN
Tabijn is het bevoegd gezag van 22 basisscholen en kindcentra in zeven gemeenten in Noord-Holland. Deze maken zich sterk voor onderwijs en opvang van kinderen van 0-13 jaar. Op www.tabijn.nl vindt u meer informatie over onze scholen, kindcentra en de organisatie Tabijn zelf.   Tabijnscholen en -kindcentra opereren zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en zij worden op het gebied van administratie, financiën, personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en ICT ondersteund door ons Tabijnbureau in Heemskerk. Het Tabijnbureau is ook de plek waar directies regelmatig bij elkaar komen om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn hier regelmatig te vinden i.v.m. netwerkbijeenkomsten van specialisten, cursussen en nascholing georganiseerd door onze eigen Tabijnacademie. De leidinggevenden van de Tabijnscholen en -kindcentra treden op namens het bestuur van Tabijn. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor contact met het bestuur. Het bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Centrale Tabijnraad (CTR)Tabijn heeft de overkoepelende medezeggenschap geregeld in de Centrale Tabijnraad. De taak van de Centrale Tabijnraad (CTR) is om het beleid te beoordelen dat voor alle of een meerderheid van de scholen en kindcentra van Tabijn geldt. De Centrale Tabijnraad bestaat uit twaalf leden: ouders en medewerkers uit onderwijs en opvang.  De taken en bevoegdheden van de CTR zijn vastgelegd in een statuut en een reglement, die terug te vinden zijn op de website van Tabijn.

Contact  met algemene directie en bestuur
De directeur van een school of kindcentrum is het eerste aanspreekpunt voor teamleden en ouders namens de algemene directie en het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met de algemene directie of het bestuur verloopt dit altijd via de directeur van de school.

SCHOLEN OP DE KAART
De website www.scholenopdekaart.nl geeft een compleet beeld van alle scholen en kindcentra bij u in de buurt. U kunt deze eenvoudig met elkaar vergelijken en op deze manier een gefundeerde keuze maken voor een geschikte school voor uw kind(eren).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Vooruitgang
  • Erkenning
  • Structuur
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs, dus zagen wij de noodzaak van uitbreiding van het gebouw. Sinds mei 2021 hebben wij een nieuwe onderwijsruimte voor de leerlingen van groep 8 in 'De Loods'. Dit is het voormalige pand van ruitersportwinkel 'Vroegop'. De leerlingen hebben zelf meegedacht aan het ontwerp en de inrichting van de onderwijsruimte. De groepen 7 zijn sinds dit schooljaar één groep 8 geworden. Door de mogelijkheid van een ruim leerplein en stilte- en instructieruimtes, kunnen de kinderen zelf ontdekken hoe zij het beste tot leren komen. Leerlingen van de huidige groep 7 heeft de ruimte aan de voorzijde ingenomen en heeft nu ook de beschikking over een eigen instructieruimte en leerplein. Zij zijn dit schooljaar aan de beurt om te onderzoeken wat ze nodig hebben om tot leren en samenwerken te komen in een meer dynamische omgeving. In het huidige schooljaar ('21-22) werken wij met 11 groepen en bieden we onderwijs aan op diverse (speel)leerpleinen. 

Aannamebeleid

Elk kind is welkom om onderwijs te volgen op onze Tabijnscholen en -kindcentra. Een enkele keer kan het gebeuren dat door speciale omstandigheden een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Bij ons op kindcentrum Het Baken kunnen leerlingen niet voor onderwijs geplaatst worden wanneer:

- de groepsgrootte geen plaatsing toelaat.

- er in een groep teveel kinderen zitten die specifieke extra zorg nodig hebben of de specifieke onderwijsbehoefte van het kind zelf.

- zij de grenzen van veiligheid voor zichzelf, medeleerling of leerkracht overschrijden.

- zij de mogelijkheid tot lesgeven verhinderen.

Aanmelding

Voor het aanmelden voor onderwijs kunt u op onze website het contactformulier invullen. De directie plant dan met u een afspraak in voor een kennismakingsgesprek.
Dit is mogelijk vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Tijdens deze kennismaking, waarbij ook uw kind aanwezig is, krijgt u informatie over onze werkwijze en proeft u de sfeer in onze gebouwen. Aanmelden voor peuteropvang kan vanaf 2 jaar via onze website. U ontvangt een uitnodiging voor een kennismaking van onze pedagogisch medewerkers. Dit geldt ook voor aanmeldingen voor bso voor het jongere kind. Vervolgens ontvangt u een bericht en een uitnodiging van onze teamleider van de opvang voor een kennismaking. Vanaf februari 2022 hebben wij ook bso-mogelijkheden voor het oudere kind. 

Voor onderwijs geeft u, na het kennismakingsgesprek, uw kind op door het invullen van een inschrijfformulier. Na ontvangst en inschrijving sturen wij u een bevestiging. U wordt ongeveer 6 weken voor aanvang van de schoolloopbaan van uw kind benaderd door de leerkracht(en). In dit gesprek wordt u geïnformeerd over allerlei praktische zaken. Ook wordt een afspraak gemaakt voor 2 keer een dagdeel wennen en de eerste schooldag. Tijdens het wennen krijgt u een ontwikkelingsvragenlijst mee en de gebruiksaanwijzing voor Social Schools (intern communicatieplatform). Op de dag dat uw kind vier jaar is geworden, mag uw kind naar school. Op de eerste schooldag vragen wij u de ontwikkelingsvragenlijst volledig ingevuld te geven aan de leerkracht van uw kind. Nadat uw kind 3 tot 6 weken op school zit volgt een oudergesprek over de eerste schoolperiode. 

In de maand december en in de laatste weken van het schooljaar laten we geen kinderen starten. Dit zijn intensieve en emotioneel spannende maanden voor een kind. Hierdoor kan de start van uw kind in een rustiger periode plaatsvinden. In overleg met de leerkracht komt uw kind dan na de kerst- of zomervakantie naar school. 

Van een andere school?

Indien u uw kind van basisschool/kindcentrum wilt laten veranderen, kan dit in principe pas nadat beide scholen/kindcentra hierover met elkaar contact hebben gehad. Voor u betekent dit dat u altijd eerst contact op moet nemen met de huidige organisatie van uw kind. Wij hanteren een protocol voor zij-instromende leerlingen, zodat u goed inzicht heeft in het overstapproces. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven