Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

 • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
 • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
 • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
 • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
 • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij Basisschool Dommelrode nemen we vanaf het schooljaar 2023-2024 de Route 8 doorstroomtoets af.

Er zullen een aantal dingen veranderen in het proces ten opzichte van de voorgaande jaren. Zo wordt de doorstroomtoets gemaakt in de eerste twee volle weken van februari in plaats van in april. Daarnaast moeten de leerlingen zich eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school die hun voorkeur heeft.

De doorstroomtoets zal bestaan uit de verplichte onderdelen leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen. Dit zijn de onderdelen die wettelijk opgenomen moeten worden in de doorstroomtoets .Deze drie onderdelen samen zullen de eindscore en het toetsadvies bepalen. Er is bewust voor gekozen om de doorstroomtoets  zo compact mogelijk te houden, zodat de leerlingen niet onnodig belast worden.

Mocht een leerling ziek zijn dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Wilt u meer lezen over de doorstroomtoets kijk dan op: https://a-vision.nu/route-8/

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij BS Dommelrode hebben we als doel om kinderen te laten presteren naar hun mogelijkheden en dat we opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. We hebben ambitieuze doelen vastgesteld voor de kernvakken passend bij de populatie van onze school. We werken in een doorlopende leerlijn aan de SLO-doelen (https://www.slo.nl/sectoren/po/).

Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen gegeven. De resultaten hiervan worden weergegeven in het rapport. We gebruiken deze methodegebonden toetsen om een goede analyse te maken van de kennis die een kind heeft opgedaan en het aanbod hierop af te stemmen. We bevorderen het eigenaarschap bij kinderen door de resultaten met hen te bespreken. Twee maal per jaar worden er voor de kernvakken adaptieve toetsen afgenomen vanuit het programma "Leerling in beeld"(voorheen CITO toetsen).  De resultaten worden in het rapport met de ouders gedeeld. We monitoren door data-overleg, groepsbespreking en individuele leerlingbesprekingen de ontwikkeling van het kind/de kinderen. We bespreken daarbij of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. Daarnaast bekijken we of er aandachtspunten zijn die schoolbreed gelden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

BS Dommelrode organiseert in groep 7 een pré-adviesgesprek met ouders en leerlingen waarbij er een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies wat de leerling krijgt in groep 8. In groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders in januari een schriftelijk voorlopig advies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het pré-advies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en de ouders. De leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats. Bij alle momenten waarbij er een schooladvies wordt gegeven zijn de groepsleerkracht(en), intern begeleider en de directie betrokken. Bij het pré-advies en voorlopig advies zijn de uitkomsten van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem leidend. Bij het definitieve advies volgen we de uitkomst van de doorstroomtoets, tenzij het verhogen van het advies niet in het belang van de leerling zal zijn. De school zal dit dan duidelijk motiveren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Dommelrode is een Vreedzame School. 

We streven naar:

 • Versterking van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
 • Vergroting van sociale competentie, en vooral van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.
 • Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.
 • Verbetering van het groepsklimaat; goede relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Positieve omgang met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven