Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

Het team

Toelichting van de school

Het team van BS Dommelrode bestaat uit ca 17 personen met daarbij leerkrachten, een intern begeleider, administratief medewerker, conciërge, adjunct directeur en directeur.
Omdat we een academische opleidingsschool zijn, hebben we ook altijd studenten op school. We vinden het fijn om ons vak over te dragen, worden geïnspireerd door de nieuwe en frisse ideeën die zijn in de school brengen en hebben baat bij de extra handen in de klas.

Naast de eigen medewerkers en de studenten maken we ook gebruik van een vakleerkracht van de CHV Academy. Zij verzorgt voor de groepen 4 t/m 7 muzieklessen.
De gym- en bewegingslessen worden georganiseerd door onze eigen leerkrachten. Het overgrote deel van de leerkrachten heeft een gym-bevoegdheid. Indien een leerkracht nog niet de gym-bevoegdheid heeft organiseren we de gymlessen van de groep op een andere manier.

Binnen het team stimuleren we overleg tussen collega's op bouwniveau (onderbouw en bovenbouw) en op teamniveau zodat leraren van elkaar kunnen leren. Daarnaast stimuleren we collegiale consultatie waarbij leerkrachten elkaars lessen bezoeken en zo kunnen leren van elkaar.

De studiedagen van Basisschool Dommelrode gebruiken we mede voor teamscholing en voor werkdrukverlichting voor de leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We nemen maatregelen ter bestrijding van lesuitval door bij ziekte en/of afwezigheid van een leerkracht voor vervanging te zorgen.

Wij werken daarvoor samen met het Verdi team.
Hierdoor komt het nagenoeg niet voor dat er geen vervanging is. Mocht dit toch het geval zijn dan zullen we de eerste dag altijd zorgen voor een interne oplossing. Indien we geen mogelijkheden meer hebben voor een klas dan worden de ouders geïnformeerd en worden de leerlingen verzocht om thuis te blijven.

Wanneer vervanging geregeld moet worden, geldt de volgende volgorde van handelen:

1. De vervanging wordt op schoolniveau geregeld met de vervangers uit het Verdi team.
2. Leidt 1 niet tot een oplossing dan wordt bekeken of een intern personeelslid kan werken/bereid is tot tijdelijke uitbreiding van de werktijdfactor
3. Leidt 2. niet tot een oplossing, dan wordt gezocht naar mogelijkheden op stichtingsniveau (zijn collega’s van andere scholen beschikbaar?).
4. Leidt 3. niet tot een oplossing, dan wordt ambulant personeel ingezet voor de klas (zo mogelijk en nodig de (adjunct)directeur inbegrepen. Hierbij wordt rekening gehouden met al geplande afspraken).
5. Leidt 4 niet tot een oplossing dan wordt een (derde of) vierdejaars PABO student ingeschakeld.Deze werkt onder supervisie van een collega leerkracht.
6. Leidt 5. niet tot een oplossing, dan wordt na overleg met directeur de groep gesplitst.
7. Leidt 6. niet tot een oplossing, dan worden leerlingen na overleg met de directeur en algemeen bestuurder van Verdi naar huis gestuurd. Ouders worden direct geïnformeerd en zo nodig ook de leerplichtambtenaar. Voor 6. en zeker 7 geldt dat dit noodmaatregelen zijn die tot een minimum worden beperkt

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Dommelrode werkt met een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een bij de leerling passend, afgesproken leerstofpakket wordt aangeboden en geleerd moet worden door de leerlingen.

In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof verwerkt in thema's. Hier wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.

Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden in een ononderbroken leerproces. In principe doorloopt een leerling in 8 jaar het basisonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De gymlessen voor de kinderen van groep 1-2 worden gegeven in de speelzaal van de school. Elk kind moet in bezit zijn van een paar gymschoenen zonder veters. Graag voorzien van naam. De schoentjes worden bewaard in een tasje aan de kapstok zodat ze er steeds over kunnen beschikken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben iedere dinsdag bewegingsonderwijs in Sporthal de Streepen. De kinderen mogen geen sieraden dragen en de gymkleding moet in een stevige tas zitten. Op onze school hanteren we de regel dat ieder kind vanaf groep 4 na iedere gymles doucht. Alleen als kinderen van thuis een ondertekende brief met opgave van reden meenemen kan hiervan worden afgeweken.
Verder hanteren we vanaf groep 5 de 5-minutenregel, dit wil zeggen dat de leerkracht na 5 minuten en na een klopteken het kleedlokaal van de jongens of meisjes binnenkomt.

Onderwijstijd

Na 8 jaar hebben al onze leerlingen minimaal 7520 uur onderwijstijd ontvangen. Dit is het minimum aantal uren dat ieder kind gedurende de basisschool moet ontvangen. Ieder jaar beoordelen we het minimum aantal uren en delen we het aantal studiedagen en eventuele andere verlofmomenten in. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een ononderbroken lijn van onderwijsondersteuning voor leerlingen. Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in. De scholen van Verdi werken m.i.v. 01-08-2014 officieel samen in het samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen. In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Als een school/bestuur een leerling geen passend arrangement kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat hij/zij op een andere school binnen het samenwerkingsverband 30.06 kan worden geplaatst.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het SOP bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school.
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de kwaliteit van de lichte ondersteuning;bijv. dyslexie, werkhoudingsproblemen, gedragsproblemen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt, binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op BS Dommelrode streven we naar passend onderwijs voor alle leerlingen. Als kinderen extra ondersteuningsbehoefte hebben dan neemt de leerkracht hiervoor het initiatief en stemt dit af met de intern begeleider. Samen met ouders en ondersteuning vanuit Verdi zal worden gekeken hoe deze ondersteuning het beste kan worden opgesteld. Enkel indien in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld dat het voor het kind beter is om onderwijs op een andere plek te verkrijgen, wordt er een traject met het samenwerkingsverband 30.06 opgesteld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds augustus 2012 werken basisschool Dommelrode en kinderopvangorganisatie De Verbinding met elkaar samen. Binnen de muren van de basisschool Dommelrode is vanaf dat moment een kleinschalig Kinderdagcentrum gevestigd voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden verzorgd en begeleid. Daarnaast is eveneens binnen de school, vanaf dat tijdstip, een buitenschoolse opvang vormgegeven voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanaf januari 2013 is een peuteropvang groep operationeel die gedurende 4 dagdelen per week kinderen van 2,5 tot 4 jaar opvangt, begeleidt en een school-voorbereidend programma biedt.    

Samen met onze partner 'De Verbinding' proberen we een doorgaande lijn te creëren tussen kinderopvang en het basisonderwijs. We gebruiken ook beiden het observatie-instrument "Kijk". Dit om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Doordat we in hetzelfde gebouw opereren is deze samenwerking ook meer dan vanzelfsprekend. Wij zijn er van overtuigd dat als we onze krachten: vaardigheden, kennis en organisatie bundelen (én laten groeien), dat we de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroten.

In de praktijk betekent dit dat we regelmatig samen activiteiten doen waarbij peuters naar de kleuters komen en soms ook andersom. Soms komt een kindje(voordat het kind start in groep 1) extra proefdraaien samen met een pedagogisch medewerker van de Verbinding.

Terug naar boven