Basisschool Kienehoef

Mariannestraat 34 A 5491 JD Sint-Oedenrode

 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. COVID-19.
In het schooljaar 2020-2021 is ROUTE8 afgenomen.
In het schooljaar 2021-2022 is ROUTE8 afgenomen.
In het schooljaar 2022-2023 is ROUTE8 afgenomen.

In schooljaar 2023-2024 verandert de 'Eindtoets groep 8' in de doorstroomtoets. Wat betekent dit?

 • Leerlingen in groep 8 maken vanaf het schooljaar '23-'24 in februari een doorstroomtoets (Route 8 net zoals het afgelopen schooljaar).
 • Eind maart is er één week waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. 
 • Het tijdpad van het schooladvies en de toets verandert.
 • U hoort hier meer over tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar in groep 7 en 8. 
 • Lees meer op de website van Rijksoverheid.nl.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn indicatoren voor het bereiken van de doelstellingen. Middels groepsbesprekingen vinden evaluatiegesprekken plaats tussen de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur. Op basis van de verkregen informatie worden nieuwe doelen, groepsplannen en vervolgafspraken gepland. Om de doelstellingen te kunnen bereiken wordt op het niveau, van de leerkracht, de leerling, de intern begeleider en de directeur concrete afspraken gemaakt voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 vindt er een préadviesgesprek plaats met leerlingen en ouders waarbij een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies van de leerling wat de leerling krijgt in groep 8. In januari in groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders op papier het voorlopig schooladvies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het préadvies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en ouders. 
De leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets.  
In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats.  Bij de schooladvisering zijn de groepsleerkracht(en), internbegeleider(s) en directie betrokken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school investeert  in het leggen van goede relaties met kinderen, ouders en de omgeving. Om een goede relatie te realiseren worden activiteiten op school- en groepsniveau georganiseerd die bijdragen tot saamhorigheid, groepsvorming en een fijne sfeer. Hiervoor wordt de Vreedzame School als methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ingezet. Door gesprekken te voeren met kinderen, ouders en leerkrachten vormt de school zich een goed beeld van de onderwijsbehoeften van de kinderen met als doel een sterk welbevinden en een hoge betrokkenheid te realiseren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Geluk
 • Persoonlijke groei
 • Samen en betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven