Basisschool Kienehoef

Mariannestraat 34 A 5491 JD Sint-Oedenrode

 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef

Het team

Toelichting van de school

De samenstelling van het team van onze school is te vinden op onze website.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht afwezig is, door ziekte of vanwege een andere oorzaak, wordt hij/zij vervangen.
Stap 1: We vragen vervanging aan bij Team Verdi.
Stap 2: Er kan geen vervanging gevonden worden. Dan zijn er verschillende ‘oplossingen’:

 • Leerkrachten die op dat moment geen klassentaken hebben, gaan indien mogelijk in de klas (eventueel kunnen er dan intern verschuivingen nodig zijn).
 • De groep die zonder leerkracht zit, wordt verdeeld over de andere groepen. Iedere klas krijgt een aantal kinderen erbij. Voor deze situaties heeft iedere groep een map met activiteiten klaarliggen. Ouders van deze kinderen krijgen een berichtje. In een uiterst geval kan het voorkomen dat een groep een dag geen les heeft. Uiteraard worden de ouders hierover geïnformeerd. 

De maatregelen onder stap 2 beschouwen we als noodmaatregelen voor één dag. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat we de kinderen naar huis moeten sturen. We bespreken in de teamvergadering regelmatig hoe vaak zich een dergelijke situatie heeft voorgedaan en wat de gevolgen voor het onderwijs zijn geweest. Indien nodig passen we onze maatregelen aan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de talenten van leerkrachten. We kennen de volgende specialisaties binnen basisschool Kienehoef:

 • Taalspecialist
 • Hoogbegaafdheidspecialist
 • Kleuterspecialist

Ons aanbod in kunstlessen wordt verzorgd door de CHV Academy.
Er is een vakleerkracht muziek beschikbaar voor de groepen 4, 5, 6 en 7.
Het programma van CHV Academy bestaat uit kunstlessen.
Dat wil zeggen dat er ook elementen van andere disciplines zoals dans, drama en beeldend terug kunt gaan vinden in de muzieklessen.
Wij hebben geen vakleerkracht Spel- en bewegingsonderwijs in dienst. Wel hebben we een fulltime leerkracht, die een grote stimulans geeft aan sport, spel- en beweging voor de hele school. 

Verkeerseducatie
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.
Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Basisschool Kienehoef heeft op 1 september 2017 het Label gehaald! “We dragen daarmee bij aan een stukje veiligere omgeving voor onze kinderen.” In december 2017 is het Label officieel uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl 

Groepenverdeling en Team:
De verdeling van de groepen en leerkrachten van dit schooljaar kunt u vinden op onze website

Aanmelden, overdracht en instromen: U kunt uw kind aanmelden op de volgende manieren:

 • gedurende het gehele schooljaar met behulp van het aanmeldingsformulier op onze website.
 • tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur gedurende het gehele schooljaar. (Graag vooraf een afspraak maken.)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het rooster van het bewegingsonderwijs staat op onze website.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vak wereldoriëntatie wordt geïntegreerd aangeboden. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en natuurkunde staan niet los van elkaar. We werken met een geïntegreerde methode; Blink.

We vinden het belangrijk dat het voldoet aan de volgende criteria:

 • Vakoverstijgend
 • Wereld naar binnen halen en kinderen de wereld buiten laten ontdekken
 • Samen met andere groep(en)
 • Vanuit leerlijnen 
 • Betekenisvol

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school is op basis van het ondersteuningsprofiel, het schoolplan, het jaarplan, de opbrengsten en de resultaten in staat om 98% van alle kinderen die worden aangemeld  basisondersteuning te geven. Ouders, leerkrachten en kinderen geven in de tevredenheidsonderzoeken aan dat de school doet wat ze zegt en zijn hier ook heel tevreden over.

Ondersteuningsstructuur Verdi onderwijs:
Binnen Verdi Onderwijs, Verdi Start en in samenwerking met onze kinderopvangpartners streven we naar een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het uitgangspunt is hierbij kijken vanuit kansen en mogelijkheden: wat heeft een leerkracht nodig om passende ondersteuning op school te kunnen bieden aan alle kinderen? Hierbij gaan we uit van een goede ondersteuningsstructuur en kwaliteitscyclus als sterke basis. Vervolgens kan de school een beroep doen op het Verdi-brede Team Onderwijs en Opvang. Dit team bestaat uit een teamleider, drie orthopedagogen/(school)psychologen en diverse ondersteuners met specifieke expertise.  

Aan elke school binnen Verdi is vanuit het Team Onderwijs en Opvang één orthopedagoog/(school)psycholoog gekoppeld die frequent en op vaste momenten aanwezig is.  De leerkracht signaleert zo preventief mogelijk en bespreekt dit met de IB’er. Vervolgens kan waar nodig, na afstemming met ouders, een ondersteuningsvraag ingebracht worden voor een consultatie met de orthopedagoog/(school)psycholoog. Tijdens de consultatie wordt na een gedegen analyse gekeken wat nodig is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de leerkracht, een kind of groep. Het streven is het basisaanbod in de groep zo aan te passen, dat zoveel mogelijk kinderen daarvan profiteren. Soms is daarnaast nog iets anders of extra's nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt in afstemming met ouders soms extra ondersteuning ingezet door ondersteuners uit het team Onderwijs en Opvang. Er wordt daarnaast intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband PO 30 06 en andere partners in de regio.    

Als ondanks extra ondersteuning alle betrokkenen van mening zijn dat begeleiding op de huidige school niet meer passend is, wordt er gezocht naar een andere onderwijssetting. In eerste instantie wordt gekeken naar andere basisscholen in de regio. Als deze scholen ook niet kunnen voldoen aan de benodigde ondersteuningsbehoeften van een kind wordt gezocht naar een tijdelijke plek binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Mocht het SBO ook niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft, dan wordt gezocht binnen meer gespecialiseerd speciaal onderwijs (SO). Zodra de meest passende school, in afstemming met alle betrokkenen, gevonden is wordt de procedure voor de aanvraag van dit gespecialiseerde onderwijs in gang gezet.  

Mocht u meer details willen lezen over het bovenstaande proces, verwijzen wij u naar het document ‘Ondersteuningsstructuur Onderwijs en Opvang Verdi’ op de website.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is onderdeel van Verdi Onderwijs. Verdi heeft een team 'Onderwijs en Opvang', met expertise op diverse vakgebieden. De leerkrachten kunnen, in samenspraak met de IB'ers aanspraak doen op deze expertise. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven