CBS de Zonnewijzer

Hoofdweg 79 9628 CL Siddeburen

Schoolfoto van CBS de Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de eindresultaten kijken wij in eerste instantie naar de resultaten van de individuele leerlingen. Past het resultaat bij het verwachte resultaat?

In de meeste gevallen blijkt dat zo te zijn. 

CBS de Zonnewijzer kent geen leerlingen met een leerlinggewicht. Dat betekent dat wordt verwacht dat wij altijd minimaal het landelijk gemiddelde behalen op de eindtoets.. Dat betekent hard werken en blijkt niet altijd haalbaar. We worden daardoor vergeleken met scholen die meer ouders met een HBO of universitaire opleiding hebben dan wij hebben.  De gemiddelde uitstroom is bij ons TL/Havo niveau. Als het maar even kan en zolang er vooruitgang en welbevinden is verwijzen wij leerlingen niet naar een vorm van speciaal onderwijs.  Dat betekent dat er jaarlijks ook leerlingen zijn die behoorlijk onder het landelijk gemiddelde scoren en om die score te compenseren heb je behoorlijk wat scores nodig boven het landelijk gemiddelde.

Hoewel het fijn als je je als school het landelijk gemiddelde haalt, zegt dat ons niet zo veel. Het gaat er ons om dat kinderen met plezier naar school gaan en op hun niveau presteren; waarbij het om meer gaat dan de resultaten op taal, rekenen en spelling. Het gaat bovenal om het totale "menszijn".

Wij vinden het dan ook fijn om dit terug te zien in de resultaten in het vervolgonderwijs, waarbij de meeste leerlingen functioneren, zoals wij op grond van zijn/haar resultaten hadden ingeschat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de school worden gemeten via de midden- en eindtoetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.

Directeur en IB-er analyseren de opbrengsten. De teamleden bespreken de resultaten op schoolniveau dit tijdens een personeelsvergadering op basis van een trendanalyse.

De IB-er heeft jaarlijks één op één gesprekken met de teamleden, waarbij de resultaten op groepsniveau wordt besproken en afspraken worden gemaakt m.b.t handelingsplan/groepsplan en/of individuele leerlijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven