Openbare basisschool Op d' Esch

Korteweg 2 9551 BM Sellingen

 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op OBS Op d' Esch streven we (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met betrekking tot met name Taal, Rekenen, de sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap en de overige vakken. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vevolgonderwijs. De leerkrachten volgen we de ontwikkeling van leerlingen en bekijken steeds de groei die de leerling heeft gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). We nemen twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen van Cito Leerling in Beeld af. Tijdens groepsbesprekingen monitoren we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

De resultaten van de toetsen worden samen met de observaties met alle leerkrachten van het team geanalyseerd en besproken onder leiding van de intern begeleider. Analyses van de toetsen zijn belangrijk, hier wordt (in overleg met de bovenbouw leerling) mee verder gewerkt aan een nieuw aanbod van leerstof. De Cito Leerling in Beeld toetsen zijn Cotanproof. Ook op schoolniveau analyseren we de resultaten en vertalen deze naar concrete acties in het groepsorganisatieplan.

De leerlingen worden in de klas ondersteund door de leerkracht. De leerkracht geeft hoogwaardige instructie op niveau en naar behoefte aan kleine groepjes leerlingen en individuele leerlingen. De onderwijsassistent ondersteunt in de groepen of op het leerplein. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onze advisering laten we ons leiden door:

 • De resultaten op de Cito Leerling in Beeld toetsen worden geïmporteerd in de Plaatsingwijzer. 
 • De leerkracht beschrijft de kindkenmerken (Kindbegrip) in de Plaatsingswijzer.
 • Een samenhangende analyses en weging van relevante leerlingeninformatie.
 • De werkhouding van het kind.
 • Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij de advisering.
 • We starten eind groep 6 met het geven van pre-adviezen.
 • We adviseren kansrijk. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden en de betrokkenheid zijn een voorwaarde om tot leren te komen. Deze sociaal-emotionele vaardigheden worden geobserveerd door de leerkracht aan de hand van observatiepunten uit Kindbegrip. Kindbegrip is een vrij nieuw systeem voor sociaal-emotionele ontwikkeling dat overzichtelijk is en gebaseerd is op een bewezen wetenschappelijke theorie van dr. Kees van Overveld.

Onze school zorgt voor een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Oftewel: onze school bereidt de leerlingen voor op het leven in de maatschappij.

In onze visie richt de sociaal-emotionele ontwikkeling zich op drie aspecten:

 1. De ontwikkeling van de persoonlijkheid (persoonsvorming).
 2. De ontwikkeling van relationele competenties (omgang met anderen).
 3. De ontwikkeling van het omgevingsbewustzijn (omgang met de leefomgeving).


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Persoonsvorming
 • Omgang met anderen
 • Omgang met de leefomgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven