Openbare basisschool Op d' Esch

Korteweg 2 9551 BM Sellingen

 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Op d' Esch werkt een enthousiast team dat voortdurend in ontwikkeling is. Het schoolteam werkt dagelijks aan de verbetering van onderwijskwaliteit. We streven naar een lerende organisatie die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. 

Alle personeelsleden van de school vormen samen het schoolteam. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Op onze school werken:

 • zes groepsleerkrachten
 • één onderwijsassistent
 • één logopediste
 • twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • één motorisch remedial teacher
 • één vakleerkracht muziek
 • één vakleerkracht GVO
 • één vakleerkracht HVO
 • één conciërge
 • één directeur

Daarnaast biedt onze school opleidings- en stageplaatsen aan studenten van de opleidingen tot leerkracht basisonderwijs en onderwijsassistent. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hieronder worden de uitgangspunten van het vervangingsbeleid van onze school weergegeven.

 • Leerkrachten worden bij ziekteverlof altijd vervangen vanaf de eerste dag. Dit geldt ook voor onderwijsassistenten, wanneer er sprake is van noodzakelijke ondersteuning van individuele leerlingen of noodzakelijke ondersteuning in groepen. Ook schoonmakers worden vanaf de eerste ziektedag vervangen. Bij overig personeel geldt een wachttijd van 2 weken. De hedendaagse vervangingsproblematiek maakt dat er weinig vervangers beschikbaar zijn. Dit maakt dat we soms groepen moeten samenvoegen of in het ergste geval naar huis sturen.

 • Medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof worden altijd vervangen. Bij planbaar verlof wordt er eerst gekeken of er dagen geruild kunnen worden met een (duo) collega. Wanneer een collega vervangen moet worden, neemt de directeur eerst contact op met de vervangingspool. Indien er geen leerkrachten zijn die kunnen vervangen via de vervangingspool, dan doet de directeur eerst een “noodoproep” richting de rest van het team. De leerkrachtondersteuner kan en mag de eerste dag van ziekte van een leerkracht, in overleg met directie, de groep lesgeven.De onderwijsassistenten van de school kunnen mogelijk tijdelijk een deel van de groep overnemen in overleg met een andere leerkracht, IB-er of directie als een (vervangende) collega niet op tijd kan komen. Indien dit geen resultaat oplevert, dan wordt opnieuw met de vervangingspool contact opgenomen of er een onderwijsassistent of LIO-er (=leraar in opleiding) beschikbaar is (die de klas kan opvangen, onder verantwoordelijkheid van een leerkracht van een andere groep). Indien dit ook niet tot de mogelijkheden behoort dan kunnen groepen worden opgesplitst of gecombineerd worden (maximaal 2 dagen). Als laatste maatregel geldt het naar huis sturen van een groep en het regelen van “noodopvang” op school. Ouders en verzorgers worden in het geval van opsplitsen van de groep geïnformeerd op de betreffende dag via Parro. Mocht er sprake zijn van het “naar huis sturen” van een groep na twee dagen opsplitsen, dan worden ouders en verzorgers hiervan, een dag van tevoren, op de hoogte gebracht via Parro.

 • De directeur en IB-er worden in principe niet ingezet voor vervanging.

Iedere leerkracht zorgt dat de klassenmap up-to-date is en dat altijd de volgende lesdag in de map is ingevuld, zodat vervangers weten wat die dag op het programma staat en de noodzakelijke informatie bij de hand hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Op d' Esch werkt met moderne methoden en leermiddelen. De leerkrachten hanteren een doelmatig klassenmanagement waarbij ze gebruik maken van het expliciete directe instructiemodel. De lestijd wordt effectief besteed. Het totaal aantal onderwijsuren over de acht schooljaren en per bouw liggen vast, maar er is ruimte om daarbinnen te variëren. 


Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd

Onze school maakt gebruik van het continurooster. Wij hebben gekozen voor het ‘vijf gelijke dagen model’, dit betekent dat alle kinderen op elke dag van 8.30u tot 14.00u naar school gaan. De kleuters krijgen les van de leerkracht en op sommige momenten zal een onderwijsassistent ondersteunen. Ook kleuters hebben leerdoelen waar ze aan werken. Deze leerdoelen worden hun in verschillende thema’s aangeboden gedurende het schooljaar. Op deze manier leren ze spelenderwijs steeds meer. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gewaarborgd door een beredeneerd aanbod: taal, rekenen, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, ICT en spel. Via ‘Klasseplan’ worden de resultaten van de doelen bijgehouden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding.

In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De definitie van extra ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen. OBS Op d’ Esch werkt met een zorgteam: de directeur, de intern begeleider en eventueel een consultatief begeleider van Cedin. Wanneer daartoe aanleiding is, kan een medewerker van het centrum voor jeugd, gezin en veiligheid of de GGD aanschuiven. Het zorgteam van OBS Op d’ Esch kan tot de conclusie komen dat een leerling een aanvulling nodig heeft op de basisondersteuning. 

Dit kan leiden tot een arrangement op maat voor aanvullende ondersteuning in de school. Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra ondersteuning van het samenwerkingsverband om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school:

De leerlingen die voor een arrangement extra ondersteuning in aanmerking komen, hebben specifieke begeleiding nodig dat valt buiten de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning, maar waarbij ‘nog’ geen sprake is van een verwijzing naar een andere reguliere basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we naar ‘procesgang handelingsgericht arrangeren’ van het SWV PO 20.01.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities, onze ontwikkeldoelen, vastgesteld. Deze ambities vormen de focus voor ons handelen.

 • Het borgen van de zorgroute voor het planmatig werken door het schoolteam.
 • Analyses op methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen duidelijk en concreet beschrijven.
 • Onderwijs op maat voor alle leerlingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het Groep in Beeld (GiB) document en eventueel de ondersteuningsbehoefte in ParnasSys.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze onderbouwgroepen werken wij vanuit de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkeling van de leerling, daarop worden de activiteiten afgestemd. De leerkracht biedt betekenisvolle activiteiten aan rondom een thema en in samenhang met de vooraf bepaalde doelen. Deze doelen worden door de leerkracht geobserveerd om zo de ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. 

Het lokaal en de gang zijn gezellig en thematisch ingericht. We gaan voor een inspirerende speel- en leeromgeving en we werken met hoeken (poppenhoek, bouwhoek, themahoek, etc.). De hoeken worden regelmatig veranderd passend bij de belevingswereld van de leerlingen op dat moment. De leerling wordt wordt zodoende uitgedaagd om te spelen en van daaruit te leren.

De thema's proberen we dicht bij de belevingswereld van de leerlingen te houden en samen op te bouwen. Door leerlingen mee te laten denken en hun plannen mee te nemen wordt de betrokkenheid nog groter. Een thema duurt een aantal weken, afhankelijk van de belangstelling van de leerlingen. 

Terug naar boven