Openbare Basisschool Teun De Jager

Molenweg 11 1871 CD Schoorl

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maakt groep 8 de IEP-toets. Deze toets geeft een second opinion over het eerder gegeven advies.Op de informatieavond van groep 8, begin van het schooljaar, wordt ingegaan over het schooladviestraject. Ook ontvangen de ouders rond die tijd een informatieboekje met alle informatie over het schooladviestraject.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 wordt bij alle leerlingen nagegaan hoe ver ze in hun persoon­lijke ontwikkeling zijn. Door middel van observaties, schooltesten en de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt twee- à driemaal per jaar gekeken wat ieder kind van taal, lezen en rekenen al weet en kent.

Wanneer de ontwikkelingslijn afwijkt van de standaardlijn, kan dat leiden tot aanpassing van het lespro­gramma en kan de begeleiding worden uitgebreid met extra ondersteuning in de groep. Hiervoor werken wij met de methode ‘Inzichtelijk’. Van iedere leerling wordt een leerling-map (dossier) aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard. Zo hebben we vanaf de toelating van uw kind tot aan het verlaten van de school een overzicht van de vorderingen en bijzondere aandachtspunten. De map wordt beheerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. De ouders, de leerkracht, de intern begeleider en de directeur hebben inzage in deze map. De gegevens zijn vertrouwelijk.  

Toetsen

Op gezette tijden in het schooljaar worden er volgens de toetskalender toetsen afgenomen, teneinde de vorderingen te kunnen meten. Naast de methode gebonden toetsen, die informatie geven of de leerstof over een bepaald deel uit de methode is begrepen, nemen wij ook signaleringstoetsen van het Cito af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen op de gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling. De resultaten van de toetsen worden verwerkt in individuele- en groepsoverzichten. Deze overzichten worden besproken met de intern begeleider. Drie weken na het eerste toetsmoment worden er signaleringsbesprekingen gehouden. Tijdens deze besprekingen wordt bepaald welke leerlingen in de komende maanden extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen wordt door de groepsleerkracht en de intern begeleider een groepsplan opgesteld. Uit de groepsoverzichten kan eveneens blijken dat een hele groep extra aandacht moet hebben voor een bepaald onderdeel van een van de vak- of vormingsgebieden. Dat leidt dan tot een groepsplan (b.v nog eens extra aandacht voor bepaalde spellingsregels).

Na elk toetsblok worden met name die kinderen bekeken, die op een eerder moment opvallend laag (D of E score) of hoog (hoge A) scoorden, of waar het om een andere reden gewenst is dat er extra naar gekeken wordt.  

Om gedrag en werkhouding beter te kunnen signaleren werken wij met het signaleringsinstrument Scol van Cito. De uitslag hiervan bespreken wij in teamvergaderingen.  

In april maakt groep 8 de IEP-toets. Deze toets geeft een second opinion over het eerder gegeven advies. Op de informatieavond van groep 8, begin van het schooljaar, wordt ingegaan over het schooladviestraject. Ook ontvangen de ouders rond die tijd een informatieboekje met alle informatie over het schooladviestraject.  

De toetsing gebeurt via de toetskalender. Deze kalender geeft een overzicht van de toetsen die op school worden gebruikt en de maanden waarin deze toetsen worden afgenomen. Wilt u tijdens deze periode geen bezoek plannen aan artsen. Na een toetsperiode maken we een trendanalyse van de scores en deze wordt besproken tijdens een teamvergadering. We analyseren de scores over de jaren heen en waar noodzakelijk nemen we maatregelen. Dit met als doel ons onderwijs te verbeteren.

Groepsplan

Voor alle belangrijke kernvakken stellen wij groepsplannen op. In deze groepsplannen staat beschreven hoe de klas is ingedeeld in niveaugroepen. Door deze niveaugroepen kunnen wij gedifferentieerde en gelaagde instructie geven. Daarnaast maakt niet iedereen dezelfde verwerking, ook dit staat in een groepsplan beschreven. Tenslotte kan het zijn dat we naast het basisaanbod extra aanbod willen geven aan uw kind. Dit kan zijn door extra oefenmomenten op school, maar ook door extra oefenmomenten thuis. Uiteraard wordt dit dan met u besproken. Voor de uitvoering van het groepsplan is de groepsleerkracht verantwoordelijk. Hij/zij wordt ondersteund door de ib’er. Groepsplannen worden 2 keer per jaar opnieuw opgesteld (n.a.v. de Cito LVS toetsen) en regelmatig geëvalueerd. jn ingezet om dit te bereiken c.q. te verbeteren

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze

Voor de leerlingen van groep acht is, naast de reguliere rapportage, nog een speciaal traject, nl. dat van het schooladvies voortgezet onderwijs. Dit traject bestaat uit een algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs, gevolgd door een tweetal individuele gesprekken. In deze gesprekken wordt nagegaan welke vorm van voortgezet onderwijs voor de leerling geschikt is (voorlopig schooladvies in november en definitief advies/onderwijskundig rapport in februari / maart). Ook met de kinderen wordt een aantal activiteiten gedaan die hen laten kennismaken met het VO (bijv. gastles Engels of techniek, het bezoeken van twee VO scholen in Bergen).

Uitstroom

De meeste kinderen van onze school gaan naar het voortgezet onderwijs in Bergen of Alkmaar. De volgende scholen zijn door de kinderen gekozen:

 • Berger Scholengemeenschap
 • PCC Bergen
 • Willem Blaeu
 • Adriaan Roland Holstschool
 • Daltoncollege
 • Jan Arentsz
 • Clusiuscollege
 • Murmellius

Het schooladvies kan variëren van VMBO tot VWO. Soms is het advies voor een enkel type brugklas, soms is het een combinatie. De scholen van voortgezet on­derwijs zijn bijna allemaal scholengemeenschappen waar alle categorieën in verte­genwoordigd zijn.  Zij kunnen ervoor kiezen om kinderen in zogeheten dakpanbrugklassen te plaatsen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven