CBS Noachschool

Kerkweg 3 A 4145 MP Schoonrewoerd

  • Vanaf de Kerkweg
  • Schoolfoto van CBS Noachschool
  • Ark: Een veilige plek om te leren, spelen en te ontmoeten.
Regenboog als teken van Gods trouw die ons omvat.
De duif die de wereld invliegt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de resultaten van de Eindtoets voor het basisonderwijs. Toch kan op basis van de gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets.

Wat verstaan wij onder kwaliteit van onderwijs? Het uitgangspunt, waar alle volgende kwaliteitsaspecten aan ondergeschikt zijn is de volgende uitspraak:

Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals het is.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs in onze TriVia-scholen maken wij gebruik van de verschillende factoren. Deze zijn te vinden op onze site:

http://www.noachschool.nl/kwaliteit_trivia.html

Dit is ónze kwaliteit!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari worden in de groepen 3 t/m 8 de M-toetsen van Cito afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen.

Met de resultaten van deze toetsen doen we het volgende:

Op individueel niveau wordt n.a.v. de M-toetsen het ontwikkelplan van de leerling geëvalueerd en bijgesteld voor de komende periode (HandelingsGericht Werken, HGW)

Op groepsniveau wordt het resultaat van de M-toets besproken in het team, de MR en bovenschools en worden actiepunten geformuleerd voor de komende periode

Op schoolniveau worden de resultaten besproken in teamververband en met het bovenschools management.

Op verenigingsniveau worden de resultaten van de verschillende Trivia scholen met elkaar vergeleken en besproken

De resultaten worden verwerkt in de managementrapportage en de monitor.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het vervolgonderwijs komt tot stand in overleg met de leerkrachten en in samenspraak met de ouders en leerlingen. De adviesgesprekken vinden in januari plaats.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Noachschool werkt met de methode de Vreedzame School. In deze methode komen de kernwaarden voor ons onderwijs naar voren. Ook werken we op school met mediatoren. Dit zijn 10 leerlingen uit groep 7 en 8. De mediatoren worden in de pauzes actief ingezet om ontstane conflicten effectief op te laten lossen en de leerlingen te leren op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Actief Burgerschap
  • Open blik
  • Identiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs dat wij op onze school geven. Dit vinden wij een goede zaak.

Waar nodig nemen we aanbevelingen van de inspectie ook mee in onze verbeterplannen voor de komende jaren.

Terug naar boven