CBS Noachschool

Kerkweg 3 A 4145 MP Schoonrewoerd

  • Vanaf de Kerkweg
  • Schoolfoto van CBS Noachschool
  • Ark: Een veilige plek om te leren, spelen en te ontmoeten.
Regenboog als teken van Gods trouw die ons omvat.
De duif die de wereld invliegt.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In principe vervangt de duo-collega de collega die verlof heeft. Dit om zo min mogelijk verschillende leerkrachten voor de groep te hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we een Dolfijngroep. In deze groep krijgen de leerlingen een dagdeel uitdagende leerstof aangeboden door een leerkracht die gespecialiseerd en gediplomeerd is in hoogbegaafdheid. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld filosofie, Frans en Italiaans aangeboden. De leerlingen compacten hun reken- en taalwerk in de groep en maken in die tijd hun Dolfijnwerk. Leerlingen werken vaak projectmatig en maken hierbij veel gebruik van ICT. Ter afsluiting van hun project vindt vaak een presentatie plaats.

Voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de Dolfijngroep is er ook een bovenschoolse Delfino groep waar deze leerlingen met andere leerlingen van TriVia op maandag les krijgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen ontwikkelen de kinderen zich al spelend. Voor spelen is veel tijd en ruimte beschikbaar. We observeren de ontwikkeling van het kind en proberen deze te stimuleren. Kinderen krijgen gerichte activiteiten aangeboden die hun zintuigen, taal, motoriek en expressie ontwikkelen aan de hand van de leerlijnen van Parnassys. De kinderen krijgen het onderwijs meestal in thematische vorm. We werken volgens de principes van “basisontwikkeling.” Dit betekent o.a. dat er veel zelfstandig gewerkt wordt in groepen; naast de grote kring, wordt ook de kleine kring gebruikt en er is speelwerktijd in hoeken. 

De sociale vorming is in de eerste groepen van onze school erg belangrijk. Kinderen leren omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en omgaan met gezagsverhoudingen. Extra aandacht voor de jonge kinderen is er door groepsverkleining. De leerkrachten besteden dagelijks tijd aan het gericht observeren van de leerlingen. In de onderbouw werken we, net als in alle andere groepen, met een methode voor Engels in de basisschool, gegeven door een vakleerkracht Engels(een native speaker) Zo worden de leerlingen spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de Engelse taal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen wordt steeds meer individueel verwerkt. Dit betekent dat de leerling met behulp van een laptop de lesstof verwerken. De leerlingen van groep 3 t/m groep 8 hebben de beschikking over hun eigen laptop. Deze wordt door de school aangeschaft. De leerling krijgt een steeds grotere rol in het plannen van de te verwerken leerstof. Het is daarom lastig precies aan te geven hoeveel tijd 'de groep' aan een bepaald vakgebied besteed. De genoemde tijden zijn gemiddelde of richttijden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons motto 'Zorg voor iedereen' brengen we dagelijks in de praktijk. Samen met ouders, leerkrachten en specialisten zetten we ons in voor passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven