De Molenkreek

Prinses Irenestraat 14 4507 BC Schoondijke

Schoolfoto van De Molenkreek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De onderwijsbehoeftes van de leerling staan centraal. Op onze school wordt er handelingsgericht gewerkt. Dit is een systematische manier van werken waarbij het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de onderwijsbehoeftes en de basisbehoeftes van het kind. Hierbij is de afstemming met de omgeving van groot belang. Ieder half jaar vindt er een bespreking plaats waar alle tussenresultaten worden besproken en geanalyseerd. De resultaten worden op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau besproken. Wanneer deze data geanalyseerd zijn, worden hier doelen en acties aan verbonden voor de komende leerperiode. Bij het analyseren van de tussenresultaten staat vooral de groei van de kinderen in de voorliggende periode centraal. De groei vinden wij een betere indicator voor succesvol onderwijs dan het niveau van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'Geen prestatie zonder relatie' Wij vinden het heel belangrijk om een goede relatie te scheppen tussen leerling en leerkracht en tussen school en ouders. Jaarlijks worden bij de leerlingen (vanaf groep 5) en bij de leerkrachten (vanaf groep 3) vragenlijsten afgenomen over de veiligheidsbeleving en sociaal-emotioneel welbevinden. Deze vragenlijsten vormen een bron voor een individueel gesprek (vanaf groep 5) dat de leerkracht met elke leerling heeft. Bij de sociaal-emotionele vorming van de kinderen is de samenwerking met de ouders ook van groot belang. Daarom houden we aan het begin van het schooljaar (vanaf groep 3) een kennismakingsgesprek tussen leerkracht, ouders en leerling en in november als alternatief voor een rapport een ouder-kindgesprek.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • normen en waarden
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven