't Talent

Bunderstraat 8 5481 KD Schijndel

  • Schoolfoto van 't Talent
  • Schoolfoto van 't Talent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

't Talent heeft zich de afgelopen 10 jaar doorontwikkelt van SBAO naar een reguliere basisschool. Gezien de geschiedenis van de school als locatie voor Speciaal Basisonderwijs, zijn de eindresultaten niet eerlijk te vergelijken met andere scholen. Veel kinderen werkten met een eigen leerplan (OPP), passend bij zijn/haar ontwikkeling en mogelijkheden.

Bovendien zijn onze groepen klein, waardoor percentages van gemiddelden snel af kunnen wijken van het schoolgemiddelde en onze ambities. We kijken op 't Talent in eerste instantie dan ook niet naar het landelijk gemiddelde, maar naar de persoonlijke groei van de kinderen en de groep. Zolang deze groei op of boven de gemiddelde verwachting ligt, spreken we van positieve (eind-)resultaten. 

We zijn de afgelopen jaren steeds resultaatgerichter gaan werken, waardoor we een positieve groei zien in de resultaten. Deze groei wordt naar verwachting de komende jaren verder doorgezet. We stellen ambities waarbij we uitgaan van hoge verwachtingen. Na ieder toetsmoment analyseren we de resultaten en stellen we doelen voor de volgende periode.

We zien dat het uitstroomprofiel van school in de afgelopen jaren aanzienlijk breder is geworden, wat maakt dat onze kinderen zowel naar het praktijkonderwijs als naar het VWO uitstromen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als reguliere onderwijslocatie zijn we aangesloten bij basisschool De Heijcant, hieronder vindt u de afgegeven schooladviezen van schooljaar 2022-2023:

1 x VSO 

4 x VMBO Basis/Kader

5 x VMBO Kader

1 x VMBO Kader/Theoretisch

1 x HAVO

Weergave Schooladvies

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven