OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Commanderijstraat 9A 4209 AP Schelluinen

Schoolfoto van OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof/ziekte?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. 

Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn.

Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kijken elk jaar op welke manier wij ons onderwijs efficiënt kunnen organiseren. Groepsgrootte, leerkrachtvaardigheden en behoefte van onze leerlingen spelen hierbij een rol.

 • De roosters zijn op elkaar afgestemd tussen de jaargroepen.
 • Daar waar het mogelijk en wenselijk is maken wij gebruik van hulp van stagiaires, ouders en specialisten.
 • Leerlingen met specifieke leer- en gedragsbehoeften proberen we waar mogelijk met een specifiek aanbod en specifieke benadering te begeleiden.

Op onze school en/of binnen ons cluster zijn leerkrachten werkzaam met een specialisme voor gedrag van leerlingen, een specialisme voor rekenen en taal of voor ICT. Vakleerkrachten voor godsdienstige vorming huurt de school in, naar behoefte van de ouders. Elk jaar wordt deze behoefte geïnventariseerd en bij voldoende interesse, wordt een vakleerkracht voor een schooljaar ingehuurd.

Daarnaast zijn ook vakdocenten gym actief binnen ons cluster vanuit GIGA-Molenlanden. In samenwerking met GIGA is de ontwikkeling van ons bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs sterk verbeterd.

Unitverdeling 2022-2023:

Unit 1/2/3

maandag t/m vrijdag - juf Sandra 
Co-teacher
maandag & vrijdag - juf Manon P.
dinsdag, woensdag, donderdag - juf Anita

Unit 4/5

maandag t/m vrijdag - juf Manon R.

Unit 6/7/8

maandag                     - juf Anita
dinsdag t/m vrijdag - juf Tessa

Juf Sandra is binnen Unit 123 eindverantwoordelijk voor groep 1/2.
Juf Anita is binnen Unit 123 en Unit 456 eindverantwoordelijk voor groep 3 en 6.
Juf Manon R. is eindverantwoordelijk voor Unit 4/5.
Juf Tessa is binnen Unit 678 eindverantwoordelijk voor groep 7/8.

In Unit 123 en Unit 678 is dagelijks ondersteuning door juf Manon P. of Juf Anita. Het streven is om iedere schooldag d.m.v. een extra leerkracht, onderwijsassistent of stagiaire dubbele bezetting te hebben in iedere unit.

Onderwijsassistenten:

Juf Kelly
Juf Iris

GVO: 

Groep 5 t/m 8 - Juf Jacoline

STAGIAIRES:

We geven ieder schooljaar weer stagiaires van diverse onderwijs gerelateerde opleidingen de gelegenheid om bij ons stage te lopen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarmee de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De school bepaalt wel zelf, met instemming van de ouders via de medezeggenschapsraad, wat de maximale lengte van een schooldag is en hoe de uren tussen de onderbouw en de bovenbouw zijn verdeeld.

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen scholen flexibel inzetten. Het Tweespan voldoet ruimschoots aan het wettelijke kader.

Dagelijks wordt gewerkt met een rooster, waarbij veel aandacht is voor en tijd besteed wordt aan de basisvakken, zoals taal, rekenen en lezen. Er is enige flexibiliteit in de roosters en ureninvulling; Roosters zijn indicatief en afhankelijk van diverse zaken, zoals de aangeboden lesstof, inschatting van wat op dat moment nodig is, inspelend op actualiteit of vragen van leerlingen.

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de onderwijstijden. De inspectie toetst aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De gang van zaken is als volgt:

 • Bij de toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. De inspectie betrekt dit aspect in het reguliere toezicht. Heeft de school meer dan zeven vierdaagse schoolweken ingeroosterd, dan wordt de school hierop aangesproken.
 • Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep (leerlingencohort) in de achterliggende jaren heeft ontvangen.

Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over acht leerjaren te komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel is een algemeen document waarin de school aangeeft hoe zij leerlingen met een extra ondersteuningsvraag kunnen begeleiden, welke expertise en middelen aanwezig zijn. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid. Op dit moment wordt onderzocht in welke vorm het SOP wordt opgezet en de meeste effectiviteit heeft binnen onze organisatie. Deze informatie en de vorm kan dus wijzigen komend schooljaar. 

 • Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.
 • Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP (= ontwikkelingsperspectief) uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning extern begeleid door een onderwijsassistent.
 • Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus extern begeleid door een PAB e´r en een onderwijsassistent.


In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft. Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? In de laatste versie van het SOP krijgt u antwoord op deze vragen.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan , zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden. De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd). 

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding. 

Hieronder wordt weergegeven welke specialisten we op Het Tweespan hebben. Onze clusterorganisatie voorziet echter in het volgende:

Binnen Cluster Giessenlanden werken diverse experts op gedrag, taal, rekenen etc. op de verschillende scholen en maken we veel gebruik van elkaars expertise. De expertise is dus niet meer schoolgebonden. Zo wordt bijvoorbeeld een taalexpert vanuit 'BS Giessen-Oudekerk' ook geconsulteerd door de collega's van 'Het Tweespan'.

In onze organisatie werd gesproken over de IB'er; dit is de intern begeleider die verantwoordelijk was voor de zorg op school. Deze taak is gegroeid naar kwaliteitscoördinator. Onze KC is verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen en stuurt op kwaliteit van de leerkrachten. In onze schoolgids en beleidsstukken zult u dus steeds meer de afkorting KC lezen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten in op de vergroting van expertise bij de leerkrachten en een nog betere samenwerking tussen de collega's. Ook zal het samenwerkingsverband 'Driegang' een grote rol spelen in de begeleiding van en expertise op de zorgleerling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen zij goed van start op een basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt aangeboden in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders/verzorgers zeer belangrijk.


Terug naar boven