OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Commanderijstraat 9A 4209 AP Schelluinen

Schoolfoto van OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Tweespan in Schelluinen.

Dit SchoolVenster biedt u een beeld van en inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom op een open dag.

Samen met OBS Tweespan in Giessenburg vormen wij één school met twee locaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, maar zonodig apart
  • Zeer goede resultaten
  • Zelfstandigheid
  • Veilige leeromgeving
  • Positieve werkhouding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Het Tweespan

Onze school is de enige school in Schelluinen en is daarom een echte openbare school die verbinding zoekt met het hele dorp. We zijn toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van een godsdienst of levensbeschouwing. Dit brengen wij dagelijks met de leerlingen in de praktijk. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Nieuw gebouw

De school ligt in de dorpskern Schelluinen. Sinds 1 augustus 1997 is de school gefuseerd met de openbare school in Giessenburg en als fusienaam is gekozen: O.B.S Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen. Sinds oktober 2021 is de school gevestigd in De Commanderij, het MFC Schelluinen. Dit moderne en lichte gebouw is zo vormgegeven dat het precies past bij de visie van de school.

Unitonderwijs

We geven onderwijs in units. Binnen deze units is onze gedachte "Samen waar het kan, apart waar het moet.'  Dit houdt in dat we de unit zien als één groep waarbinnen de leerlingen bij elkaar horen en met en van elkaar leren. Binnen deze groep willen we de leerlingen goed onderwijs geven op het juiste niveau. Daarom wordt de unit voor de instructies in kernvakken regelmatig anders georganiseerd. Ons streven is in iedere unit steeds meerdere mensen te hebben ter begeleiding van de leerlingen. Dit is altijd tenminste één leerkracht. Dit wordt aangevuld met een extra leerkracht of onderwijsassistent. Deze vorm van co-teaching zorgt ervoor dat we steeds alle leerlingen aandacht kunnen geven. Hierbij maken we ook gebruik van ons mooie leerplein en het wissellokaal.

Digitale middelen

Vanaf de kleuterleeftijd maken we onze leerlingen al vertrouwd met het gebruik van digitale moderne hulpmiddelen. In de onderbouw laten we de leerlingen nog vooral veel werken met behulp van 'echte' materialen. Daarnaast worden digitale middelen ingezet op het moment dat we zien dat dit een meerwaarde geeft aan het onderwijs. Sinds een aantal jaar werken we vanaf groep 4 met Snappet. Iedere leerling heeft op school een eigen laptop om te gebruiken voor de verwerking van een gedeelte van de lesstof. Hierdoor ontstaat er meer directe feedback en kunnen de leerkrachten intussen hun aandacht kunnen geven aan de instructie en begeleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

• Schorsing
• Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Beeldcoaching
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.  De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.  Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).

Terug naar boven