OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Commanderijstraat 9A 4209 AP Schelluinen

Schoolfoto van OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem.

Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het systeem laat de ontwikkeling van een leerling gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien.

Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO, Februariscreening groep 2 en Route 8) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben.

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methoden horen. In groep 1/2 worden geen CITO-toetsen afgenomen, maar wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument Kijk!.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het niveau schooladvies en niveau resultaat eindtoets kan verschillen opleveren. Opvallende verschillen bespreken wij jaarlijks met de coördinatoren van de VO-scholen. Op deze wijze willen wij leren en meedenken hoe we af- en/of opstroom positief kunnen beïnvloeden vooraf aan de start van onderwijs in het VO. Onze school neemt ook deel aan het regionale Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Overleg, om dit structureel te agenderen en te bespreken.

Het schooladvies Voortgezet Onderwijs in schooljaar 2021-2022 was de volgende:

 • VWO              3 leerlingen
 • HAVO/VWO     1 leerling
 • HAVO             6 leerlingen   
 • VMBO             2 leerlingen
 • VMBO BB        1 leerling               


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'SAMEN WAAR HET KAN, APART WAT HET MOET'

In de diverse units betekent dit dat we, waar mogelijk, samen werken, maar dat we ook bewust in kleinere groepen aan het werk zijn.

Als school/gemeenschap proberen we te voldoen aan onze missie, waarin we stellen dat we als school (leerlingen/leerkrachten/ouders) samen leren en samen leren leven! Daarvoor bieden we de leerlingen handvaten en proberen dit als team ook voor te leven. Gedurende de schooldag wordt hier veel aandacht aan besteed; zichtbaar en onzichtbaar.

Hierbij gaan we uit van de gouden regels, die we op school hanteren:

 1. We zijn aardig voor elkaar.
 2. We lossen problemen samen op.
 3. We zijn rustig in de school.
 4. We houden de school en alle spullen netjes.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen leren!
 • Samen leren leven!
 • Zorgen voor elkaar!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven