OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Commanderijstraat 9A 4209 AP Schelluinen

Schoolfoto van OBS 'Het Tweespan', locatie Schelluinen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets groep 8

In groep 8 maakten alle leerlingen aan het einde van het schooljaar een eindtoets. Deze eindtoets is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Normaal wordt namelijk op basis van deze eindtoets het schooladvies voor de middelbare school bepaald. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaat dit veranderen.

Waarom een doorstroomtoets?

De eindtoets in groep 8 wordt voortaan de doorstroomtoets. Deze naam past een stuk beter bij het doel van de toets. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van de basisschool naar de middelbare school.

Verandert met de naam van de toets ook de inhoud van de toets? Nee, maak je geen zorgen! De toets zelf zal inhoudelijk nauwelijks veranderen. Jouw kind hoeft zich dus niet ineens voor te bereiden op een compleet andere toets.

Hoe wordt voortaan het schooladvies bepaald? Het schooladvies is met de komst van de doorstroomtoets dus niet meer volledig afhankelijk van deze toets. De leerkracht kan ervoor kiezen om de uitslag van de doorstroomtoets in het uiteindelijke schooladvies mee te nemen, maar dat gebeurt alleen wanneer dit in het belang van de leerling is. Het kan dus voorkomen dat het schooladvies dus wel nog naar boven wordt bijgesteld op basis van de uitslag. De school zal voortaan in de schoolgids moeten opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.

Aanmelden op een middelbare school? Als laatste verandert het aanmeldproces voor de middelbare school. Normaal gesproken kunnen leerlingen zich in heel de maand maart inschrijven voor een middelbare school. Voortaan komt er één aanmeldingsweek in de maand maart waarin alle leerlingen van groep 8 zich inschrijven voor een middelbare school die past bij hun voorkeur en schooladvies. Zo krijgt iedere leerling dezelfde kans om zich aan te melden voor een middelbare school die bij hem of haar past.

Het nieuwe tijdpad? Met de komst van de doorstroomtoets ziet het tijdpad van het laatste jaar van de basisschool er ook wat anders uit. We zetten dit even voor je op een rijtje:

Leerlingen ontvangen tussen juni en september hun voorlopig schooladvies.

In januari bespreekt de groepsleerkracht het definitieve advies VO.

In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.

Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en hun ouders de uitslag en het definitieve of herziene schooladvies van school.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich aan op een middelbare school.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zullen er dus een aantal dingen veranderen voor leerlingen in groep 8. De naam van de eindtoets verandert van naam, maar de inhoud daarentegen niet. Wel veranderen er een aantal dingen in het bepalen van het schooladvies en het aanmelden voor een middelbare school. Uiteindelijk moeten deze veranderingen zorgen voor een betere doorstroom en meer gelijke kansen voor alle leerlingen wanneer zij de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem.

Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Leerling in Beeld. Het systeem laat de ontwikkeling van een leerling gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien.

Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO, Februariscreening groep 2 en Route 8) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben.

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methoden horen. In groep 1/2 worden geen CITO-toetsen afgenomen, maar wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument Kijk!.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het niveau schooladvies en niveau resultaat doorstroomtoets kan verschillen opleveren. Opvallende verschillen bespreken wij jaarlijks met de coördinatoren van de VO-scholen. Op deze wijze willen wij leren en meedenken hoe we af- en/of opstroom positief kunnen beïnvloeden vooraf aan de start van onderwijs in het VO. Onze school neemt ook deel aan het regionale Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Overleg, om dit structureel te agenderen en te bespreken.

Het schooladvies Voortgezet Onderwijs in 2023 was de volgende:

  • VWO              2 leerlingen
  • HAVO             2 leerlingen  
  • VMBO BB        1 leerling            


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'SAMEN WAAR HET KAN, APART WAT HET MOET'

In de diverse units betekent dit dat we, waar mogelijk, samen werken, maar dat we ook bewust in kleinere groepen aan het werk zijn.

Als school/gemeenschap proberen we te voldoen aan onze missie, waarin we stellen dat we als school (leerlingen/leerkrachten/ouders) samen leren en samen leren leven! Daarvoor bieden we de leerlingen handvaten en proberen dit als team ook voor te leven. Gedurende de schooldag wordt hier veel aandacht aan besteed; zichtbaar en onzichtbaar.

Hierbij gaan we uit van de gouden regels, die we op school hanteren:

  1. We zijn aardig voor elkaar.
  2. We lossen problemen samen op.
  3. We zijn rustig in de school.
  4. We houden de school en alle spullen netjes.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren!
  • Samen leren leven!
  • Zorgen voor elkaar!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven