Helcherseeschool

Carlstraat 11 4322 BA Scharendijke

  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de leerlingen met de IEP-toetsen (groep 3 t/m 8). Deze toetsen maken zichtbaar hoe de leerlingen gegroeid zijn in hun ontwikkeling ten opzichte van zichzelf. De uitslag van de toets wordt besproken met het kind en de ouder. Op basis van een analyse worden de doelen voor de volgende periode vastgesteld. Dit zijn zowel doelen op groepsniveau als individueel (de individuele doelen worden samen met het kind besproken in een kindgesprek).  In een aantal groepen wordt dit uitgewerkt in een kindplan. 

In het team presenteren de leerkrachten de opbrengsten van hun groep en bespreken we samen welke aanpak heeft gewerkt en wat er nodig is om opbrengsten te verhogen indien nodig. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 8.  Het advies wordt gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind in de afgelopen jaren.  Hierbij gaat het om werkhouding, taakaanpak, sociale ontwikkeling en de resultaten vanuit het IEP LVS op de gebieden taal, lezen en rekenen. 

Het advies wordt in het team besproken, vastgesteld en als schooladvies meegegeven aan de leerling en zijn ouder.

Eind groep 7 is er een pre-advies, dit is een eerste inschatting. In januari (midden groep 8) ontvangen de leerlingen een voorlopig advies.

Uiterlijk 24 maart ontvangen de leerlingen het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit onze visie werken wij met de leerlingen aan een veilige en gezonde leef- leer- en speelomgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen die op een goede en fijne manier met de ander omgaan.  Kinderen komen tot ontwikkeling als we tegemoet komen aan de basisbehoefte om je veilig te voelen. Het welbevinden van het kind in de groep staat centraal. We werken met de Kanjertraining om kinderen vaardigheden aan te leren in het omgaan met elkaar. We geven ze de mogelijkheid om deze sociale vaardigheden te oefenen tijdens de didactische structuren van coöperatief leren en tijdens de kanjerlessen en -oefeningen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven