Basisschool De Statie

Canadalaan 2 b 4551 AL Sas van Gent

  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de   beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons            Leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. In elke klas nemen we diverse keren per jaar CITO-toetsen af. Die bieden onder meer een vergelijking met het landelijk gemiddelde. Wij vergelijken de gegevens ook steeds met de norm, die de onderwijsinspectie stelt. Door het onderwijs steeds te baseren op de gemeten resultaten kan er effectiever worden gewerkt en tegemoet worden gekomen aan verschillen tussen leerlingen. Het leerlingvolgsysteem biedt inzicht in de onderwijsresultaten van leerlingen. Dit inzicht kan en moet de basis zijn voor het onderwijsaanbod: interventies om achterstanden aan te pakken of vervolgactiviteiten als de leerdoelen zijn behaald. Hierbij kan het delen van deze inzichten met de leerlingen een sterk beïnvloedende factor zijn voor de prestatiemotivatie.     De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt door het brengen van schoolbezoeken, maar ook door het beoordelen van de CITO-eindtoets. Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement, een prima resultaat waar we als team erg trots op zijn.  

Afgelopen schooljaar hebben we voor een nieuwe eindtoets gekozen. In groep 8 hebben we dit jaar meegedaan met de Route-8 eindtoets. Deze toets vinden wij kindvriendelijker en minder talig. Tevens is de toets adaptief. De moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Deze toets heeft een andere normering dan CITO. We behaalden een eindscore van 205,5 Het landelijke gemiddelde voor onze schoolgroep was 204. Deze behaalde score is in de lijn van de afgelopen jaren, waarbij we steeds boven onze streefscore eindigden en dus ook ruim boven het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat we onze werkwijze ook voor komend schooljaar continueren.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verder schoolloopbaan van leerlingen. Op onze school worden de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 gebruikt als onderbouwing voor het schooladvies.  Deze resultaten voorspellen de positie in het voortgezet onderwijs na vier jaar zelfs beter dan de score op de Eindtoets. Door het verloop van de vaardigheidsscores op de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt. We noemen dit de ‘harde’ gegevens. Daarnaast wordt bij het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden. Dit zijn de zogeheten ‘zachte’ gegevens. Vanaf eind groep 6 bespreken we met ouders en leerlingen de prognoses voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 nemen we in overleg met ouders en leerling een voorlopig advies door. In groep 8 zetten we dat, op basis van de ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens  om in een definitief advies, weer na overleg met ouders en leerling. In deze overleggen bespreken we niet alleen het advies, maar ook de onderbouwing hiervan.  Voor 1 maart wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 betrokken bij de totstandkoming van het advies. De directeur blijft hiervoor eindverantwoordelijk. Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft dan het eerder geformuleerde schooladvies wordt dit zo nodig, na overleg met de ouders, bijgesteld. Met deze beschrijving willen wij een helder beeld geven van de zorgvuldige procedure die leidt tot een advies voortgezet onderwijs. Mocht u als ouder het alsnog niet eens zijn met de advisering, dan kunt u natuurlijk altijd terecht voor extra gesprekken. Zonodig kan het bestuur een bemiddelende rol vervullen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verder schoolloopbaan van leerlingen. Op onze school worden de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 gebruikt als onderbouwing voor het schooladvies.  Deze resultaten voorspellen de positie in het voortgezet onderwijs na vier jaar zelfs beter dan de score op de Eindtoets. Door het verloop van de vaardigheidsscores op de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt. We noemen dit de ‘harde’ gegevens. Daarnaast wordt bij het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden. Dit zijn de zogeheten ‘zachte’ gegevens. Vanaf eind groep 6 bespreken we met ouders en leerlingen de prognoses voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 nemen we in overleg met ouders en leerling een voorlopig advies door. In groep 8 zetten we dat, op basis van de ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens  om in een definitief advies, weer na overleg met ouders en leerling. In deze overleggen bespreken we niet alleen het advies, maar ook de onderbouwing hiervan.  Voor

1 maart wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 betrokken bij de totstandkoming van het advies. De directeur blijft hiervoor eindverantwoordelijk. Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft dan het eerder geformuleerde schooladvies wordt dit zo nodig, na overleg met de ouders, bijgesteld. Met deze beschrijving willen wij een helder beeld geven van de zorgvuldige procedure die leidt tot een advies voortgezet onderwijs. Mocht u als ouder het alsnog niet eens zijn met de advisering, dan kunt u natuurlijk altijd terecht voor extra gesprekken. Zonodig kan het bestuur een bemiddelende rol vervullen.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de   beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons            Leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. In elke klas nemen we diverse keren per jaar CITO-toetsen af. Die bieden onder meer een vergelijking met het landelijk gemiddelde. Wij vergelijken de gegevens ook steeds met de norm, die de onderwijsinspectie stelt. Door het onderwijs steeds te baseren op de gemeten resultaten kan er effectiever worden gewerkt en tegemoet worden gekomen aan verschillen tussen leerlingen. Het leerlingvolgsysteem biedt inzicht in de onderwijsresultaten van leerlingen. Dit inzicht kan en moet de basis zijn voor het onderwijsaanbod: interventies om achterstanden aan te pakken of vervolgactiviteiten als de leerdoelen zijn behaald. Hierbij kan het delen van deze inzichten met de leerlingen een sterk beïnvloedende factor zijn voor de prestatiemotivatie.     De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt door het brengen van schoolbezoeken, maar ook door het beoordelen van de CITO-eindtoets. Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement, een prima resultaat waar we als team erg trots op zijn.   

Terug naar boven