Basisschool De Statie

Canadalaan 2 b 4551 AL Sas van Gent

  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte proberen we uiteraard altijd een vervanger te zoeken, zodat de kinderen gewoon onderwijs kunnen ontvangen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet lukken, dan hebben we de afspraak dat we eerst kijken of we klassen kunnen samenvoegen. Daarbij kijken we eerst naar de klassen met de minste kinderen. Zeker als het om ziekte gaat, kan het voorkomen dat er ook veel kinderen op dat moment ziek zijn. Mochten we het met "samenvoegen" ook niet redden, dan overwegen we of het verstandig is om de intern begeleider of de directeur voor de klas te zetten. Dit kan niet altijd, omdat hun werk ook doorgang moet vinden. In het uiterste geval, zullen we ongediplomeerde mensen voor de klas moeten zetten of klassen naar huis sturen. We merken de afgelopen jaren dat er steeds minder vervangers beschikbaar zijn en vrezen dat we uiteindelijk niet aan het naar huis moeten sturen van kinderen zullen ontkomen. Dit zal uiteraard vooraf aan ouders / verzorgers meegedeeld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

ALGEMEEN

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld  om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het    heden en het verleden. Meestal gebeurt dit tijdens de zaakvakken, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken en dergelijke. Wij hechten op school veel aan het maken van werkstukken door de kinderen. Vanaf groep 6 wordt aangeleerd hoe zo'n      werkstuk wordt gemaakt. Daarvoor hebben we een eigen methode ontwikkeld. Enkele keren per jaar wordt er een werkstuk  gemaakt. Dat werkstuk kan ook op de computer worden gemaakt. In groep 7 en 8 worden er aan de hand van de werkstukken ook spreekbeurten gehouden. Hierbij is het laatste jaar ook flink gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Bij de spreekbeurten zorgen zelf gemaakte PowerPointpresentaties voor ondersteuning. Bij het maken van de werkstukken kan op school gebruik worden  gemaakt van internet. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Voor het praktisch verkeersexamen is er een fietsenkeuring. Onze school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Wij verstaan onder actief burgerschap: het kúnnen en willen deelnemen aan de samenleving. Sociale vaardigheidstraining en bevordering van gezond gedrag komt wekelijks terug tijdens de lessen. In het kader van een  brede aanpak in de kern Sas van Gent maakt de directeur deel uit van de werkgroep ‘Blij met onze wijk’. Maatschappelijk werk, politie, de wijkraad, de GGD, Sociaal Jeugd-en Jongerenwerk en de gemeente zijn partners in deze werkgroep. Het streven is om minstens eens per jaar met kinderen daadwerkelijk in het kader van dit project daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het project heeft raakvlakken met Burgerschap. Burgerschap gaat in onze visie over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook   reflectie op het eigen handelen van de kinderen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. In ons onderwijs komt dit niet alleen terug in de lessen voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SOEMO), maar besteden we de hele week door aandacht aan deze visie. Het is een geïntegreerde visie die zowel bij de kennisgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis of natuur wordt uitgewerkt, maar ook wordt toegepast in de lessen bewegingsonderwijs, spel, buitenspelen, drama, enzovoorts. De computer is in het huidige onderwijs niet meer weg te denken. We beschikken over veertien tablets, die gedurende alle dagen van de week in alle groepen worden ingezet om geleerde stof te automatiseren. In alle groepen op onze school wordt de      computer gebruikt als middel om meer mogelijkheden aan de kinderen te bieden om informatie te verkrijgen en leerstof op een andere manier eigen te maken. In alle lokalen is er een aansluiting op het internet. Op de bovenverdieping  beschikken we op de gang over een computerhoek met zestien computers. In de bovenbouw is er ook een methode waarbij de kinderen leren om te gaan met o.a. Word, Excel, PowerPoint en internet. We genieten daarbij hulp van enkele zeer deskundige zogeheten computeropa’s. We maken in elke klas gebruik van een digitaal schoolbord. De gebruiksmogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Tevens kunnen ze ook als gewoon schoolbord gebruikt worden. Met speciale pennen wordt erop geschreven.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit zijn de richtlijnen voor de invulling van onze onderwijstijd.

Passend onderwijs vraagt ook om aanpassen. Soms zullen de tijden iets afwijken omdat er op dat moment meer behoefte is aan tijd voor een bepaald vakgebied. Binnen de vakgebieden kan er ook nog onderscheid gemaakt worden. Zo vallen bijvoorbeeld onder het lezen o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden, boekpromotie en voorlezen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven