OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook meesters en juffen zijn wel eens ziek of afwezig. Gelukkig kunnen we, met hulp van vervangers, de aanwezigheid van leerkrachten nog regelmatig goed opvangen. Het kan echter voorkomen dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Helaas komt dit door het lerarentekort vaak voor. In bepaalde (griep)periodes van het jaar zijn er helaas geen invalkrachten meer beschikbaar. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat er telkens andere leerkrachten voor de klas staan. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur maar we hebben geen andere keus. Helaas komt het ook regelmatig voor dat er helemaal geen vervanger beschikbaar is. We gaan dan over op het noodscenario waarbij we u verzoeken de kinderen thuis te houden. Veelal kunnen de kinderen dan thuis aan het werk in hun eigen digitale omgeving. Als er echt geen enkele mogelijkheid is om uw kind zelf of bij familie of vriendjes op te vangen is noodopvang op school, na overleg en contact met de school, in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Kinderen krijgen dan geen instructie maar werken aan een (digitale) lestaak in een andere klas. Het niet kunnen verzorgen van onderwijs of opvang is een zeer ongewenste situatie maar helaas is dit de laatste jaren maar al te vaak realiteit. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op ’t Heidemeer kunt u contact opnemen met de school via email (femkesteegstra@ultiemonderwijs.nl) of per telefoon. Wij nodigen u dan uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. 

Leerlingen worden geplaatst op basis van het toelatingsprotocol van de Stichting Ultiem. Hoewel ’t Heidemeer openstaat voor alle leerlingen, onafhankelijk van geloof, huidskleur of maatschappelijke achtergrond, kan het voorkomen dat plaatsing toch niet mogelijk is.  De school moet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind en zal daarom eerst onderzoeken wat deze behoeften zijn en of de school hieraan tegemoet kan komen. Als blijkt dat de school, om uiteenlopende redenen, uw kind niet voldoende kan ondersteunen in zijn/ haar ontwikkelingen zal de school zich inzetten om, samen met u, een geschikte onderwijsplek voor uw kind te vinden.

De dag na het bereiken van de vierjarige leeftijd kunnen kinderen bij ons op school starten. Als de kinderen al zijn aangemeld kunnen ze in overleg met de ouders/verzorgers van tevoren een keer op school komen voor een kennismaking met de groep. 

Plaatsing in de groepen

We werken in 22-23 met dertien groepen. Hiervan zijn vier kleutergroepen, twee groepen drie, één groep 4, één groep 4/5, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en twee groepen 8. De beslissing in welke groep een leerling geplaatst wordt, wordt genomen door de leiding van de school (directie). Bij het samenstellen van de groepen wordt o.a. gekeken naar het niveau en gedrag van de kinderen, een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en leerlingenaantal, vriendschappen en broertjes/zusjes en andere familieleden. De verdeling die door de school gemaakt wordt is bindend. Als de ouders hiertegen bezwaar maken, dan dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist binnen zes weken nadat zij de leiding van de school hebben gehoord.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school haar (on)mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden gegevens opgenomen die betrekking hebben op de mogelijkheden op de school. In het SOP leest u welke (on)mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. 

De ondersteuning die de school kan bieden wordt beschreven op verschillende niveaus,

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dus meer dan de basisondersteuning, kijkt de school allereerst wat zij zelf voor deze leerling kan betekenen. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van een arrangement, een vorm van aanvullende ondersteuning of de inzet van extra expertise voor de begeleiding van het kind of de betrokken leerkracht. De school beschrijft in haar ondersteuningsprofiel ook in welke situaties zij helaas niet in staat is om zelf de vereiste ondersteuning te bieden of te organiseren. De school zal in dat geval op zoek gaan naar een andere geschikte onderwijsplek voor het kind.  


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt voortdurend aan Passend Onderwijs. Het team volgt daartoe jaarlijks diverse cursussen en opleidingen. Deze opleidingen worden individueel, binnen het team maar ook binnen de stichting gevolgd. Het afgelopen jaar volgde het team nascholing op het gebied van instructie en didactisch handelen. Het komend schooljaar zal er specifieke aandacht zijn voor het omgaan met verschillen in de groep en het afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen met een risico op leerachterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuteropvang of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. De school werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur en de GGD. Bij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)  is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk.

In ons gebouw kunnen kinderen vanaf zeer jonge leeftijd  terecht bij de opvang van KaKa Kinderopvang. De school heeft samenwerkingsafspraken met als doel een doorlopende lijn in de (taal)ontwikkeling te realiseren. 

De school start de samenwerking met ouders vanaf het moment van aanmelding met een intakegesprek. De school betrekt ouders vervolgens niet alleen door de periodieke oudergesprekken maar geeft ouders ook de gelegenheid te helpen met activiteiten en te begeleiden bij uitstapjes. Daarnaast werkt de school met Boekenpret, een programma waarbij ouders en kinderen wekelijks een bibliotheekboek mee naar huis krijgen. 

Het onderwijs aan onze jongste kinderen vindt plaats binnen thema's. Tijdens elk thema wordt er aan de periodieke doelen gewerkt. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg ervaring maar ook in leertempo en vaardigheden. Door in verschillende kleinere (instructie)groepjes binnen de kas te werken komen leerkrachten tegemoet aan verschillen tussen kinderen. 

Terug naar boven