OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar.. Onze school gebruikt de IEP als Eindtoets. De Inspectie van het Onderwijs heeft voor elke specifieke eindtoets een ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm.

Onderstaande tabellen gevent aan dat onze gemiddelde schoolscore van de groepen 8 van de afgelopen drie schooljaren boven deze norm zit. Kijken we naar de resultaten van vergelijkbare scholen (scholen met dezelfde weging), dan zien we dat onze resultaten ook daar boven het gemiddelde liggen. 

De resultaten in onderstaande overzichten zijn slechts een gemiddelde score. Wij hechten er waarde aan te vermelden dat de eindresultaten per kind, maar ook per schooljaar, sterk kunnen verschillen. In de ene groep zitten immers andere kinderen dan in de andere groep. Vergelijken we bijvoorbeeld de groepsresultaten van onze voorlaatste groep 8 met bijvoorbeeld die van de groepen 8 uit andere jaren, zien we in onze voorlaatste groep een lager gemiddelde score dan voorgaande jaren. In dat jaar waren er relatief veel leerlingen in de groep met een VMBO-profiel. De leerlingen scoorden naar verwachting maar de groep kon, gemiddeld,  in dat jaar niet boven de ondergrens van onze schoolgroep scoren. Afgelopen jaar deden ze dat, gemiddeld, wel. Voor het volgend cohort verwachten we, op basis van resultaten uit het leerlingvolgsysteem, een lagere opbrengst dan onze gemiddelde score. We hechten er belang aan te vermelden dat onze groepen 8, naast de individuele  kindkenmerken,  ook twee jaar lang  met Corona-verwante maatregelen te maken had. Maar, net als elk jaar,   zal de school zich inzetten om alle leerlingen de kansen en mogelijkheden te bieden zodat ook deze lichting weer door kan groeien naar hun "beste ik". 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden en kennis. Hiervoor worden allereerst methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt. Na een lesblok van een vakgebied maken de leerlingen een toets over de onlangs aangeleerde stof.
De leerkrachten van groep 1 en 2 maken hiervoor gebruik van Onderbouwd. De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een digitale overzichtslijst. Kinderen worden niet alleen gevolgd in de cognitieve ontwikkeling maar ook op hun sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we tot op heden Viseon van CITO maar we verwachten dit jaar over te stappen  op een systeem dat beter aansluit op onze digitale leerlingvolgsysteem, ParnasSys.

Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari/februari en mei/juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden.

Deze uitkomsten worden door de directeur en IB-er 2 x per jaar besproken. Groepsgewijs met de betrokken leerkrachten en schoolbreed met het hele team. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken wordt een verbeterplan geschreven.

Twee keer per jaar maakt de school een schoolrapportage en bespreekt dit met het bestuur.

De school werkt opbrengstgericht en gebruikt de resultaten op de diverse toetsen ook om voortdurend en aanhoudend het onderwijs te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Als leerlingen zich conform verwachting ontwikkelen, is dat een teken dat we op de goede weg zitten.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school ziet graag dat mensen, jong en oud, op een prettige manier, nu en in de toekomst, samenleven. In ons onderwijs leggen we daarvoor "de basis van de basis" door de leerlingen te leren lezen, schrijven en rekenen maar ook leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en verwerven van maatschappelijke kennis die de leerlingen helpen om er samen een fijne tijd van te maken. voor nu en voor later. De school fungeert hierbij als oefenplek en werkt dagelijks aan de kennis en competenties die passend zijn bij burgerschap.

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede en respectvolle manier met elkaar om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals verantwoordelijkheid voelen voor jezelf maar ook de ander, conflicten kunnen oplossen, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties kunnen hanteren.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven