OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden en kennis. Hiervoor worden allereerst methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt. Na een lesblok van een vakgebied maken de leerlingen een toets over de onlangs aangeleerde stof.
De leerkrachten van groep 1 en 2 maken hiervoor gebruik van Onderbouwd. De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een digitale overzichtslijst. Kinderen worden niet alleen gevolgd in de cognitieve ontwikkeling maar ook op hun sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we Viseon en de vragenlijsten van WMK

Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari/februari en mei/juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden.

Deze uitkomsten worden door de directeur en IB-er 2 x per jaar besproken. Groepsgewijs met de betrokken leerkrachten en schoolbreed met het hele team. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken wordt een verbeterplan geschreven.

Twee keer per jaar maakt de school een schoolrapportage en bespreekt dit met het bestuur.

De school werkt opbrengstgericht en gebruikt de resultaten op de diverse toetsen ook om voortdurend en aanhoudend het onderwijs te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Als leerlingen zich conform verwachting ontwikkelen, is dat een teken dat we op de goede weg zitten.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De volgende schooladviezen zijn in 2019-2020 aan leerlingen gegeven op indicatie van de leerkracht:

  • VWO                 12%
  • HAVO/VWO        12%
  • HAVO                  8%
  • VMBO K/GT        28%
  • VMBO B/K          24%
  • PRO                    4%
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven