OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar.. Onze school gebruikt de IEP. De Inspectie van het Onderwijs heeft voor elke specifieke eindtoets een ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm.

Onderstaande tabellen gevent aan dat onze gemiddelde schoolscore van de groepen 8 van de afgelopen drie schooljaren boven deze norm zit. Kijken we naar de resultaten van vergelijkbare scholen (scholen met dezelfde weging), dan zien we dat onze resultaten ook daar boven het gemiddelde liggen. 

De resultaten in onderstaande overzichten zijn dus (slechts) een gemiddelde score. Wij hechten er waarde aan te vermelden dat de eindresultaten per kind, maar ook per schooljaar, sterk kunnen verschillen. In de ene groep zitten immers andere kinderen dan in de andere groep. Vergelijken we bijvoorbeeld de groepsresultaten van onze laatste groep 8 met bijvoorbeeld die van de groepen 8 uit 2018 of 2019, zien we in onze laatste groep een lager gemiddelde score dan voorgaande jaren. In dat jaar waren er relatief veel leerlingen in de groep met een VMBO-profiel. De leerlingen scoorden naar verwachting op de eindtoets maar de groep kon, gemiddeld,  in dat specifieke jaar niet boven de ondergrens van onze schoolgroep scoren. Voor het volgend cohort verwachten we, op basis van resultaten uit het leerlingvolgsysteem, een hogere gemiddelde score. We moeten daarbij wel vermelden dat de twee lockdowns en overige Corona-verwante maatregelen wel degelijk hun tol eisten.  Dit is helaas ook terug te zien in de dip in oe opbrengsten van het afgelopen schooljaar. 

Ons doel is, elke dag weer,  om het maximaal haalbare uit alle leerlingen te halen. Om dit te bereiken werken we voortdurend aan onze leskwaliteit. Komend jaar doen we dat door onze instructievaardigheden te optimaliseren (Expliciete  Directe Instructie) en zijn we overgestapt op een hierbij beter aansluitende rekenmethode. Om het taal- leesonderwijs te verbeteren zullen we onze visie op dit vakgebied formuleren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden en kennis. Hiervoor worden allereerst methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt. Na een lesblok van een vakgebied maken de leerlingen een toets over de onlangs aangeleerde stof.
De leerkrachten van groep 1 en 2 maken hiervoor gebruik van Onderbouwd. De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een digitale overzichtslijst. Kinderen worden niet alleen gevolgd in de cognitieve ontwikkeling maar ook op hun sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we Viseon en de vragenlijsten van WMK

Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari/februari en mei/juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden.

Deze uitkomsten worden door de directeur en IB-er 2 x per jaar besproken. Groepsgewijs met de betrokken leerkrachten en schoolbreed met het hele team. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken wordt een verbeterplan geschreven.

Twee keer per jaar maakt de school een schoolrapportage en bespreekt dit met het bestuur.

De school werkt opbrengstgericht en gebruikt de resultaten op de diverse toetsen ook om voortdurend en aanhoudend het onderwijs te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Als leerlingen zich conform verwachting ontwikkelen, is dat een teken dat we op de goede weg zitten.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De volgende schooladviezen zijn in 2019-2020 aan leerlingen gegeven op indicatie van de leerkracht:

  • VWO                 12%
  • HAVO/VWO        12%
  • HAVO                  8%
  • VMBO K/GT        28%
  • VMBO B/K          24%
  • PRO                    4%
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven