OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar. Onze school gebruikte de IEP als Doorstroomtoets. Vanaf 2024 maakt de school gebruik van de IEP Doorstroomtoets. Deze wordt rond februari afgenomen. De Inspectie van het Onderwijs heeft voor elke specifieke eindtoets een ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm.

Onderstaande tabellen geven aan dat onze gemiddelde schoolscore van de groepen 8 van de afgelopen drie schooljaren boven deze norm zit. Kijken we naar de resultaten van vergelijkbare scholen (scholen met dezelfde weging), dan zien we dat onze resultaten ook daar boven het gemiddelde liggen. 

De resultaten in onderstaande overzichten zijn slechts een gemiddelde score. Wij hechten er waarde aan te vermelden dat de eindresultaten per kind, maar ook per schooljaar, sterk kunnen verschillen. In de ene groep zitten immers andere kinderen dan in de andere groep.  In het afgelopen jaar waren er relatief veel leerlingen in de groep met een VMBO-profiel. We zijn trots op onze leerlingen dat zij, ondanks de zware Corona-jaren zich optimaal inzetten om het beste van zichzelf te laten zien. De groep presteerde overigens wel boven de ondergrens van vergelijkbare scholen. Ook zien we leerlingen met een VWO-profiel in de groep die ook naar verwachting scoorden. Voor het volgend cohort verwachten we, op basis van de huidige resultaten uit het leerlingvolgsysteem, een vergelijkbare opbrengst. Maar ook komend jaar zal de school zich weer optimaal inzetten om alle leerlingen de kansen en mogelijkheden te bieden zodat ook deze lichting door kan groeien naar hun "beste ik". 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden en kennis. Hiervoor worden allereerst methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt. Na een lesblok van een vakgebied maken de leerlingen een toets over de onlangs aangeleerde stof.
De leerkrachten van groep 1 en 2 maken hiervoor gebruik van Onderbouwd. De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een digitale overzichtslijst. Kinderen worden niet alleen gevolgd in de cognitieve ontwikkeling maar ook op hun sociale ontwikkeling. 

Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari/februari en mei/juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten die het kind eerder boekte maar ook van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden.

Deze uitkomsten worden door de directeur en IB-er 2 x per jaar besproken. Groepsgewijs met de betrokken leerkrachten en schoolbreed met het hele team. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken wordt een verbeterplan geschreven.

Twee keer per jaar maakt de school een schoolrapportage en bespreekt dit met het bestuur.

De school werkt opbrengstgericht en gebruikt de resultaten op de diverse toetsen ook om voortdurend en aanhoudend het onderwijs te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Als leerlingen zich conform verwachting ontwikkelen, is dat een teken dat we op de goede weg zitten.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school ziet graag dat mensen, jong en oud, op een prettige manier, nu en in de toekomst, samenleven. In ons onderwijs leggen we daarvoor "de basis van de basis" door de leerlingen te leren lezen, schrijven en rekenen maar ook leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en verwerven van maatschappelijke kennis die de leerlingen helpen om er samen een fijne tijd van te maken. voor nu en voor later. De school fungeert hierbij als oefenplek en werkt dagelijks aan de kennis en competenties die passend zijn bij burgerschap.

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede en respectvolle manier met elkaar om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals verantwoordelijkheid voelen voor jezelf maar ook de ander, conflicten kunnen oplossen, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties kunnen hanteren.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven