De Springplank

Achterweg 9 4156 AA Rumpt

Schoolfoto van De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Springplank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

De Springplank maakt deel uit van de brede school: Jump-in

Onze school is een school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging of wat voor kenmerk dan ook welkom is. We scheppen een leerklimaat waarin respect voorop staat.

We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. We gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. We hanteren in ons onderwijs de principes van Human Dynamics.

Onze slogan is: Kindvriendelijke brede kwaliteitsscchool, van ukkepuk tot wereldburger.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • 3 D onderwijs (Human Dynamics)
  • Onderwijs met chromebooks
  • Bewegend leren
  • Gezonde school Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen de school wordt er gewerkt met kleine combinatiegroepen. Er veel aandacht voor het individuele kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven