Ibn i-Sina

Zegenstraat 120 3082 XZ Rotterdam

  • Schoolfoto van Ibn i-Sina
  • Schoolfoto van Ibn i-Sina
  • Schoolfoto van Ibn i-Sina
  • Schoolfoto van Ibn i-Sina
  • Schoolfoto van Ibn i-Sina

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af. 

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen.  Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed in te kunnen plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs

Het schooladvies aan onze leerlingen zien we als een inschatting van het best passende niveau in het vervolg- onderwijs; we weten dat het advies daarmee feitelijk als een leerkrachtverwachting fungeert en we beseffen, dat onder advisering (een lager schooladvies dan het toets advies) voor leerlingen blijvend onvoordelig uitwerkt. Het loont dus om optimistisch te zijn in onze schooladviezen en in de plaatsing in het vo, zeker wanneer er bij ons wat twijfel is bij een leerling. Wij bieden dan een perspectief naar boven door het geven van o.a. dubbele adviezen.

In groep 8 van de basisschool krijgt elke leerling een advies over het type voortgezet onderwijs dat past bij zijn of haar niveau (b.v. vmbo, havo of vwo). Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de leerprestaties, maar ook naar de aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Sinds 2015 is niet meer de eindtoets maar het schooladvies leidend bij de plaatsing van een leerling in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies voorspelt volgens de overheid beter dan de eindtoets welk onderwijsniveau de leerling aan kan, omdat het schooladvies gebaseerd is op de gehele ontwikkeling op de basisschool.

Het schooladvies wordt door de school zorgvuldig bepaald en onderbouwd. De school pakt het proces van advisering gezamenlijk op, waarbij leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider, de bovenbouw-coo¨rdinator en de schoolleider samen afwegen en bepalen. De school streeft bij het bepalen van het schooladvies een optimale communicatie en afstemming na met ouders, leerlingen en scholen voor VO. Voor de procedure verwijzen wij de ouders naar de Overstaproute en het beleid schooladvies.

Het advies PO – VO is leidend bij de overgang van leerlingen naar het VO. Dit maakt dat het schooladvies gebaseerd is op meer dan alleen de toets-scores op taal en rekenen. De school gebruikt bij de totstandkoming van het schooladvies de volgende bronnen:

1. de resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en uit groep 8

2. het (eventuele) zorgdossier van de leerling

3. gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden

4. werkhouding en motivatie

5. resultaten op methode-gebonden toetsen

6. resultaat van een eventueel capaciteiten- of intelligentieonderzoek

7. thuissituatie van de leerling (ondersteuning en SES)  

Bij mogelijke twijfel over het schooladvies van een leerling, spelen de ‘zachte leerling-kenmerken’ een grotere rol en gaat men dan samen na op welk advies moet worden uitgekomen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven