De Kralingsche School voor Basisonderwijs

Rozenburglaan 27 3062 EB Rotterdam

Schoolfoto van De Kralingsche School voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De groepsgrootte van de groep 8 ligt gemiddeld op 25 leerlingen. 1 leerling telt afgerond op 4%.

Alle 25 leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan de Eindtoets. Van de 25 leerlingen die hebben deelgenomen hebben er zes een dyslexieverklaring en één een dyscalculieverklaring. Zij hebben meer tijd gekregen om de toetsen te maken.

Onze schoolscore dit jaar wijkt niet veel af van de voorgaande jaren. Het positieve verschil met de landelijke score is groter dan die van 2019. Onder invloed van de schoolsluitingen is landelijk gezien de Eindtoets 2021 door alle scholen gezamenlijk iets minder goed gemaakt dan de vorige versies.

Aan de berekening van de standaardscores is dit schooljaar niets veranderd. Voor onze school vallen de percentielscores lezen, taalverzorging en schrijven op door hun, voor ons, lagere score. De NPO-middelen worden daarom veelvuldig ingezet voor lezen en taal.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de Cito-toetsen als methodeonafhankelijk meetinstrument. Er is een toetsronde in januari/februari (M) en juni (E). We werken met de digitale afname, waarbij van alle resultaten een analyse wordt gemaakt. Leerkrachten vergelijken de behaalde resultaten met de verwachting die zij voor hun leerling hadden en bespreken tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen met de IB'er eventuele opvallendheden.

Er wordt wanneer nodig een plan van aanpak opgesteld, waarbij de RT'er ingeschakeld kan worden en er gewerkt kan worden met een handelingsplan voor een individu of een groepje leerlingen. De uitvoering van een handelingsplan kan bij een onderwijsassistent worden ondergebracht.

De groepsleerkrachten werken met groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De niet-methodegebonden toetsen (Cito) worden afgenomen conform de opgestelde toetsagenda en de Cito-voorschriften, aangevuld met schoolvoorschriften. Ouders worden tijdens rapportgesprekken geïnformeerd over de leer- en toetsresultaten; in het rapport middels letterbeoordelingen over de methodegebonden toetsen, processen en werkstukken en Cito middels een uitdraai van de grafieken tot dan toe. 

In leerjaar 7 wordt een voorlopig advies gegeven, waarbij de scores van de schoolloopbaan tot dan toe cognitief gezien (Cito) en gedrag en werkhouding worden meegenomen. Wij zullen te allen tijde kansrijk adviseren.

In leerjaar 8 doen over het algemeen alle leerlingen mee aan de Eindtoets (Cito). Daarnaast biedt de school de ouders de mogelijkheid om bij hun kind in groep 8 de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) af te nemen. Ouders krijgen januari/februari het definitieve VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven (zie bijlage). 

Wij monitoren of onze afgegeven adviezen kloppen, door oud-leerlingen gedurende hun brugklasjaren te volgen, binnen de grenzen die de AVG hieraan stelt. Wij zijn om deze reden aangesloten bij het Nationaal Cohort Onderzoek van het NRO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 oktober 2020 heeft het inspectiebezoek (binnen de nieuwe kaders en coronamaatregelen) plaatsgevonden. Op basis van het bestuursgesprek en onderzoek in de bij de inspectie bekende officiële documenten van de school (Schoolplan, financiële jaarverslagen, uitstroomcijfers etc.) kwam de inspecteur tot een positief oordeel. De school heeft later in schooljaar 2020-2021 aan een pilotonderzoek van de inspectie meegewerkt. Na het vierjaarlijkse bezoek volgt een rapport en dat zal gepubliceerd worden, o.a. op onze website.

Daarnaast wordt via een cyclisch proces de ouder- en leerlingtevredenheid gemonitord. Momenteel maakt de school gebruik van WMK-PO voor vragenlijsten voor ouders, leerlingen en schoolverlaters. Tussentijds kan een peiling worden uitgezet, eventueel los van dit instrument.

Terug naar boven