De Kralingsche School voor Basisonderwijs

Rozenburglaan 27 3062 EB Rotterdam

Schoolfoto van De Kralingsche School voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt onderscheid tussen kortdurend verzuim / verlof en langdurig verzuim. In ons Schoolhandboek staat voor medewerkers omschreven hoe zij zich kunnen afmelden in geval van ziekte, bijvoorbeeld.

Buitengewoon verlof - niet gebaseerd op een calamiteit - moet vooraf worden aangevraagd bij de directie. Het aangevraagde verlof moet passen binnen de bezetting van de school.

In alle gevallen worden de volgende stappen genomen:

 • Eerst wordt er geprobeerd of de duocollega in de gelegenheid is de groep over te nemen.
 • Als dat niet mogelijk is, werkt de school met een invalrooster. Op het invalrooster staan de namen van ambulante medewerkers. Eén van hen vangt (volgens het rooster) de klas op, behalve wanneer de medewerker een belangrijke afspraak heeft.
 • Er wordt een invaller gevraagd bij externe instanties.
 • Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt de klas (volgens verdeelschema) verdeeld over de andere groepen.
 • De kinderen van de te splitsen klas krijgen allemaal werk mee en zullen dat op die dag zelfstandig verwerken, onder toezicht en begeleiding van de leerkracht waar zij zijn ingedeeld. Een groep kan maximaal twee dagen achter elkaar opgesplitst worden. Is het nodig om langer dan twee dagen een groep op te splitsen, dan is een andere groep aan de beurt om opgesplitst te worden.
 • Gezien de grootte van de school, kan er slechts één groep tegelijk worden verdeeld. Wanneer er meerdere collega's tegelijk ziek zijn, ontkomt de school er niet aan om een klas naar huis te sturen. Dit doen we echt alleen bij hoge uitzondering.

Wanneer iemand anders dan de vaste groepsleerkracht voor de klas komt te staan, worden ouders via Social Schools geïnformeerd.

Indien er sprake is van langdurig verzuim, zal de directie zoeken naar een permanente oplossing. Dat kan betekenen dat:

 • Er een invalkracht van buiten de school wordt gezocht. De school schakelt dan een uitzendbureau in.
 • Er geschoven wordt binnen het team.
 • Ambulante mensen (remedial teacher, begeleider plusklas) structureel en voor een langere periode worden ingezet voor de groep.

Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, worden ouders geïnformeerd over wie het aanspreekpunt is en de eindverantwoordelijkheid draagt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze vakleerkrachten vormen één van de parels van onze school. Zij zijn een vast en zeer gewaardeerd onderdeel van ons hechte schoolteam. 

De vakleerkracht handvaardigheid verzorgt op gezette tijden ook tekenlessen. De vakleerkracht muziek heeft ook het schoolkoor onder haar hoede. De meer- en hoogbegaafdenbegeleider heeft de Plusgroepen onder haar hoede op donderdagen en verzorgt die dag ook signalering, observaties etc.

Indeling van de groepen in 2021-2022:
Groep 1/2A: juf Charlotte (ma-di-wo-vr) en juf Henriëtte (do)
Groep 1/2B: juf Lieke (ma-do-vr) en juf Coby (di-wo)
Kleine Klas (vanaf januari): juf Coby (ma-do) en juf Ingrid (di-wo-vr)
Groep 3: juf Annemiek (ma-di-wo) en meester Wim (do-vr)
Groep 4: juf Denise * (ma-di) en juf Roos (wo-do-vr)
Groep 5: juf Anouk (ma-di-wo-do-vr)
Groep 6: juf Diane (ma-di-wo) en juf Carlijn (do-vr)
Groep 7: juf Wilma (ma-di-wo-do) en juf Henriëtte (vr)
Groep 8: juf Jolanda (ma-di-do-vr) en juf Carlijn (wo)

Handvaardigheid: juf Alice (ma-di-wo)
Gymnastiek: juf Lisa (ma-wo-do)
Muziek: vakleerkracht (vr)
Engels: vakleerkracht (?)
Meer- en hoogbegaafdenbegeleiding: juf Denise * (do)

IB: meester Jan-Anton Weyschede (di-wo-do)
RT: juf Marjolein (di-do)
Conciërge: meester Ton (ma-vr)
Administratie: juf Margo (ma-wo-vr in de ochtend)
Onderwijsassistent (tot de kerstvakantie): juf Coby (ma-do) 

* Juf Denise geniet zwangerschaps- en bevallingsverlof aan de start van het schooljaar en wordt in die periode vervangen door juf Henriëtte.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters worden net voor hun vierde verjaardag uitgenodigd om te komen wennen en vanaf hun vierde verjaardag alle dagen van de week in de klas verwacht. Voor al onze leerlingen gelden dezelfde onderwijstijden, met vier dagen volledig school en de woensdagmiddag vrij. Er is daarin geen onderscheid tussen groep 1/2 en 3 t/m 8. Wel worden de kleuters aan het eind van de schooldag iets eerder opgehaald.

In de kleuterklassen wordt het onderwijs anders vormgegeven dan in de groepen 3 t/m 8, daar er een leeftijdsadequaat aanbod georganiseerd wordt. Kleuters hebben geen eigen tafel om aan te werken en werken vanuit de kring en in verschillende hoeken. Ook zit er aanzienlijk meer beweging en spel in hun onderwijsaanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Het lopen naar en van de gymnastiekzaal proberen we zo efficiënt mogelijk te organiseren. 

In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen, waarbij in de hogere klassen een steeds groter beroep gedaan wordt op het plannen van werk, het omgaan met huiswerk en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Dagelijks wordt in de groepen 3 t/m 8 in elk geval aandacht besteed aan rekenen, taal, spelling en Engels. Technisch-, begrijpend lezen en wereldoriëntatie meermaals per week, tweemaal per week gymnastiek en eenmaal per week handvaardigheid en muziek.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen die voldoende hebben aan de basisondersteuning, leerlingen met dyslexie of dyscalculie en meer- en hoogbegaafde leerlingen vormen onze doelgroep.

De Intern Begeleider en de Remedial Teacher zijn nauw betrokken bij leerlingen die specifieke (onderwijs)behoeften hebben. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij een Plusklas.

Wekelijks is de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Ook bieden wij - binnen de maatwerkbudgetten - ruimte aan begeleiders van buitenaf.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is geen VVE-locatie gerealiseerd. Ouders kiezen wanneer noodzakelijk of gewenst een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in de regio. Nadat een leerling vier jaar is geworden, komt hij/zij naar onze school. Er is - met toestemming van ouders - sprake van een warme overdracht, met alle instanties. 

Terug naar boven