Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Hendrick Croesinckstraat 36 3074 PG Rotterdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het weergeven van resultaten van kinderen zegt niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld: intelligentie, specifieke leerproblemen zoals dyslexie. Ook kunnen gezinsomstandigheden van invloed zijn. De inzet voor zwakke leerlingen is naar onze mening ook een factor die als belangrijk kwaliteitsgegeven genoemd mag worden. Er kan zelfs een tegenstrijdigheid ontstaat doordat een school leerlingen niet verwijst naar het speciaal onderwijs en daardoor gemiddeld 'lagere' resultaten behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 worden 2x per jaar toetsen afgenomen van Cito. Aan de hand van de resultaten worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Leerlingen maken ook methodetoetsen. Op deze manier kunnen we snel zien of leerlingen de aangeboden leerstof begrijpen en eventueel een aanpassing maken door extra stof te oefenen.

Aan het begin van het jaar maken leerkrachten groepshandelingsplannen voor begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen. Hierin wordt door de leerkracht gekeken naar de vaardigheidsscores van leerlingen en wordt er per leerling gekeken wat de te verwachten groei is. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar wordt er geëvalueerd hoe het staat met de ontwikkeling van de leerlingen. De intern begeleiders en directie bereiden een trendanalyse voor, die teambreed wordt besproken. Ook op vergaderingen worden momenten ingepland dat duo-collega's met elkaar inhoudelijk kunnen kijken naar analyse van resultaten.

Twee keer per jaar heeft de directie en IB een doelstellingengesprek op PCBO. Hierin worden schoolresultaten besproken en kan directie en IB verduidelijking geven over behaalde resultaten. Op bestuursniveau wordt 2x per jaar ook een trendanalyse gemaakt per school, per vak. Elke directeur binnen PCBO ontvangt deze trendanalyse en kan zien hoe de resultaten zijn binnen de stichting en waar zijn/haar school staat.

De inspectie kijkt ook naar de resultaten van de school. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de inspectienormen en het landelijk gemiddelde. Van beide normeringen staan de resultaten in de schoolgids.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het verwijzen van leerlingen uit groep 8 naar het VO maken wij gebruik van de Overstaproute Rotterdam. Ouders en leerlingen van groep 8 krijgen een voorlichtingsavond voor VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basis waaruit we werken is positief gedrag stimuleren en belonen. Daarnaast zijn correcties (met de duidelijke regels van bijv. het gele en rode kaartensysteem) ook nodig. We doen dat met duidelijke regels en afspraken. De hoofdregels die gelden binnen de hele school zijn:

  1. Ik ben aardig voor groot en klein, zo voelt iedereen zich veilig en fijn.
  2. Ik laat alle spullen schoon en heel, daar zorg ik voor als ik werk en speel.
  3. In de school ben ik rustig, dat lukt me best. Ik ben een voorbeeld voor de rest.

In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Op Willem van Oranje maken we gebruik van een veiligheidsbeleid. Er is op school de afgelopen jaren nadrukkelijk aandacht besteed aan een goed pedagogisch en veilig klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect voor de ander
  • duidelijke regels

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Door de inspectie zijn wij beoordeeld als Voldoende. Daarmee voldoet Willem van Oranje aan de inspectienormen van het basisarrangement.

Terug naar boven