Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Hendrick Croesinckstraat 36 3074 PG Rotterdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het weergeven van resultaten van kinderen zegt niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld: intelligentie, specifieke leerproblemen zoals dyslexie. Ook kunnen gezinsomstandigheden van invloed zijn. De inzet voor zwakke leerlingen is naar onze mening ook een factor die als belangrijk kwaliteitsgegeven genoemd mag worden. Er kan zelfs een tegenstrijdigheid ontstaat doordat een school leerlingen niet verwijst naar het speciaal onderwijs en daardoor gemiddeld 'lagere' resultaten behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 worden 2x per jaar toetsen afgenomen van Cito. Aan de hand van de resultaten worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Leerlingen maken ook methodetoetsen. Op deze manier kunnen we snel zien of leerlingen de aangeboden leerstof begrijpen en eventueel een aanpassing maken door extra stof te oefenen.

Aan het begin van het jaar maken leerkrachten groepshandelingsplannen voor begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen. Hierin wordt door de leerkracht gekeken naar de vaardigheidsscores van leerlingen en wordt er per leerling gekeken wat de te verwachten groei is. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar wordt er geëvalueerd hoe het staat met de ontwikkeling van de leerlingen. De intern begeleiders en directie bereiden een trendanalyse voor, die teambreed wordt besproken. Ook op vergaderingen worden momenten ingepland dat duo-collega's met elkaar inhoudelijk kunnen kijken naar analyse van resultaten.

Twee keer per jaar heeft de directie en IB een doelstellingengesprek op PCBO. Hierin worden schoolresultaten besproken en kan directie en IB verduidelijking geven over behaalde resultaten. Op bestuursniveau wordt 2x per jaar ook een trendanalyse gemaakt per school, per vak. Elke directeur binnen PCBO ontvangt deze trendanalyse en kan zien hoe de resultaten zijn binnen de stichting en waar zijn/haar school staat.

De inspectie kijkt ook naar de resultaten van de school. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de inspectienormen en het landelijk gemiddelde. Van beide normeringen staan de resultaten in de schoolgids.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het verwijzen van leerlingen uit groep 8 naar het VO maken wij gebruik van de Plaatsingswijzer Rotterdam. Ouders en leerlingen van groep 8 krijgen een voorlichtingsavond voor VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Door de inspectie zijn wij beoordeeld als Voldoende. Daarmee voldoet Willem van Oranje aan de inspectienormen van het basisarrangement.

Terug naar boven