Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Hendrick Croesinckstraat 36 3074 PG Rotterdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden werken op basis van Christelijke waarden. Ons geloof vraagt van ons om met respect met u en uw kinderen om te gaan. De personeelsleden gedragen zich gastvrij, zorgzaam en behulpzaam. Daarnaast is er aandacht voor andere religies. Wij willen het Christelijk geloof vorm geven en mede tot uitdrukking laten komen in ons gedrag.

De personeelsleden stellen de kinderen centraal. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen nieuwe leerstof tot zich nemen. Wij willen alle kinderen begeleiden op de weg naar weerbare, zelfstandige, sociale en verantwoordelijke kinderen, binnen een positief en veilig pedagogisch klimaat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging organiseren binnen het primair onderwijs is een hele uitdaging. Op momenten dat er geen vervanging is voor de groep kan het zijn dat de groep wordt opgedeeld (in kleine groepjes verdeeld over andere groepen) of wordt vrijgegeven. 
We hebben helaas te maken met een leerkrachtentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma. Deelnemende basisscholen melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen. Al meer dan 350.000 leerlingen en hun leerkrachten en ouders plukken inmiddels de vruchten van deze aanpak. Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling van de extra lesuren bestaat uit:

 • meer herhaling en verrijking
 • Engels in groep 1 t/m 8
 • Woordenschatonderwijs (onder taal)
 • Projecten (kunst/cultuur/wereldoriëntatie) en uitstapjes als aanvulling op het lesprogramma.
 • Extra pauze
 • Techniek lessen
 • Lekker fit programma met o.a. extra beweeglessen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling van de extra lesuren bestaat uit:

 • meer herhaling en verrijking
 • Engels in groep 1 t/m 8
 • Woordenschatonderwijs (onder taal)
 • Projecten (kunst/cultuur/wereldoriëntatie) en uitstapjes als aanvulling op het lesprogramma.
 • Extra pauze
 • Techniek lessen
 • Lekker fit programma met o.a. extra beweeglessen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er zijn 2 groepen nul, vanaf 2 jaar mag een kind komen als er plaats is. Er wordt gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten, sociale ontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. Ze werken vanaf dit jaar met de methode Peuterplein.

Leerlingen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom op Willem van Oranje. Onze school hanteert het jaarklassensysteem. Groep 1 en 2 werken met de methode Kleuterplein. De leerkrachten groep 3 t/m 8 geven les aan de hand van het DIM model (directe instructie model), waardoor er op 3 niveaus lesgegeven wordt. In groep 1/2 werken ook onderwijsassistenten. Op deze manier kan er regelmatig met kleine groepen gewerkt worden. Ook in combinatiegroepen is een onderwijsassistent op vaste momenten aanwezig.

Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat door gebruik van leerlingvolgsysteem Kijk/SCOL. Er is een aanpak voor gedrag in de school, methode Kwink en er is een anti-pestprotocol. Het programma Taakspel is ingevoerd in groep 0 t/m 8. Als er een nieuwe leerling wordt aangemeld wordt er gekeken of deze leerling qua zorg en veiligheid past in de bestaande groep. Er is een aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen (o.a. Amigo, Kinderen en hun sociale talenten, Kwink, Training rots en water en taakspel in alle groepen.

Er is een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie. Het maatwerk is gericht op SLO doelen. Hierbij ondersteunt het PPO. We kiezen voor methoden met een basispakket, extra ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met de stof en een aanbod voor de hoger scorende leerlingen. De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoeften een ontwikkelingsperspectief (OOP) op. Zij krijgen een groeidocument. Voor kinderen met een arrangement kunnen we individuele aandacht in of buiten de groep regelen, gericht op instructie en verleng en plusactiviteiten.

Er is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Door de verlengde schooldagen (wekelijks 6 uur uitbreiding) kunnen we veel educatieve uitstapjes maken en werken we aan loopbaan oriëntatie. We hebben expertise op het gebied van leerproblemen, taal/spraakproblemen, motorische beperkingen, VVE en NT2. We hebben expertise op het gebied van adhd, pdd/nos en hechtingsproblematiek.

We werken samen met CJG, leerplicht, wijkagent, wijkteam, PPO en hebben een schoolmaatschappelijk werker in de school. Daarnaast zijn we een Lekker Fit school. Kinderen vanuit het opvanghuis van Arosa zijn van harte welkom. We kunnen kinderen een korte (of langere tijd) opvangen.

Onze school is niet rolstoel toegankelijk. Er is een besloten schoolplein, waardoor kinderen in groep 0 t/m 2 niet weg kunnen lopen. Er is een verschoonruimte en een douche (alleen geschikt voor jonge kinderen). Er is een speellokaal en computerlokaal in school. Er zijn werkplekken op de gang en er is een bibliotheek.

Op gebied van samenwerking met de ouders/partners, wordt er gewerkt met onderdelen van ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders worden gevraagd actief mee te denken en worden geraadpleegd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Rotterdamse peuterschool locatie Willem van Oranje  is een peuterspeelzaal van Peuter en Co.

Samen met de groepen 1 en 2 van de Willem van Oranje vormt Peuterschool Willem van Oranje de voor- en vroeg school. Er wordt intensief samengewerkt.
Zo zijn er in groep 0, 1 en 2 vaste inloopmomenten voor ouders om samen met hun kind een activiteit uit te voeren. Aansluitend is er een ouderbijeenkomst. Ook worden regelmatig de thema's afgesloten met een afsluitende activiteit waarbij de ouders worden uitgenodigd.

Terug naar boven