School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

Zwartewaalstraat 38 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sonnevanck wordt gewerkt met een stroomschema om de leerlingen te volgen en om tijdig in te kunnen grijpen als te ontwikkeling niet zo loopt zoals we graag zouden willen. 

Stroomschema

0.       Als de leerkracht observeert en ziet dat een leerling niet mee kan (nog voor de Citotoetsen zijn afgenomen) 
          gaat hij zelf naar de coördinator van het betreffende vak. Stap 0 direct naar stap 5.  
1.       De leerkracht kijkt de citotoetsen na, analyseert ze en zet de resultaten in Parnassys. Dit gebeurt 2x per jaar. 
2.       De leerkracht evalueert het groepsplan.
3.       De leerkracht bespreekt de evaluatie met de coördinator. Vanuit hier kunnen de volgende stappen komen.     Of
4.       Het kind ontwikkelt zich naar verwachting: er zijn geen verdere stappen nodig.
          Het kind ontwikkelt zich boven verwachting. Dit wordt expliciet genoteerd, is dit de volgende periode weer het geval,
          dan worden de ambities aangepast voor deze leerling. De cirkel is rond.      Of
5.       Een kind ontwikkelt zich niet volgens de verwachting. De coördinator is de casemanager vanaf dit moment.
          Coördinator maakt een analyse. Er volgt een oudergesprek met leerkracht en coördinator en worden mogelijke interventies besproken. 
          Mogelijke interventies zijn: Hulpplan, PPO betrokkenheid, wijkteam etc.
6.       Coördinator volgt de interventie die is genomen en na +/- 2 maanden volgt er weer een oudergesprek: Hoe gaat het nu?
7.       Coördinator volgt de zorgleerlingen.
8.       Extreme gevallen doorverwijzen naar: PPO, GGZ etc.

Naast de citotoetsen zijn er natuurlijk ook methode gebonden toetsen en observaties van de leerkracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van een bezoek in februari 2013 heeft SBO Sonnevanck opnieuw het vertrouwen gekregen van de inspectie.

Terug naar boven