School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

Zwartewaalstraat 38 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van SBO Sonnevanck evenwichtig is opgebouwd. Naast een groep jongere leerkrachten werken er op SBO Sonnevanck ook zeer ervaren leerkrachten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. Naast onze groepsleerkrachten werken er op SBO Sonnevanck verschillende vakleerkrachten op het gebied van sport, drama en creatieve vormgeving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zullen we altijd trachten een oplossing te vinden voor de groep van de betreffende leerkracht. Wanneer vervanging niet mogelijk is, wordt intern naar een oplossing gezocht, zodat het onderwijs in de groepen gewoon doorgang kan vinden. Bij calamiteiten kan het wel eens voorkomen, dat leerlingen van een groep over andere groepen worden verdeeld. En in het alleruiterste geval zou het wel eens voor kunnen komen dat er een groep naar huis wordt gestuurd. Dit wordt altijd van te voren aan de ouders kenbaar gemaakt

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schoolgebouw wordt cesartherapie en logopedie gefaciliteerd

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 / 2 wordt de dag begonnen met een kringactiviteit. Deze kan gericht zijn op de rekenvoorwaarden, er kan een boek voorgelezen worden, er worden liedjes gezongen etc. Kleuters leren door spelen. Tijdens de speel/werkles komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod en gedurende de hele dag wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden van de kinderen. 
Ook voor de motorische ontwikkeling is veel aandacht. Er wordt per schooldag minimaal 1uur besteed aan buitenspelen of een les in het speellokaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal
Op de Sonnevanck maken we gebruik van de methode Taal op Maat. Met Taal op Maat werken we per leerjaar aan 8 thema’s van 4 weken, verdeeld over 20 lessen. De oneven lessen zijn volledig leerkracht gestuurd en staan in het taalboek. Tijdens de even lessen werken kinderen in het werkboek zelfstandig aan hetzelfde leerdoel of is er een mogelijkheid voor verlengde instructie of extra uitleg.

Lezen
We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen in groep 3 en een gedeelte van groep 4. Het doel hiervan is dat de leerlingen een jaar later alle letters kunnen lezen en eenvoudige teksten op ‘midden groep 3 niveau’ kunnen lezen. We streven er bovendien naar dat de leerlingen er per schooljaar 2 Avi-niveaus op vooruitgaan. Dit kan natuurlijk alleen maar lukken als er voldoende tijd aan het lezen wordt besteed. Op Sonnevanck staat leesmotivatie centraal en gaat lezen voor alles. De school heeft sinds vier jaar een list (Lezen is Top) certificaat. Dit is verkregen door meerdere jaren het list project te volgen. List verbetert de leesprestaties en bevordert de leesbeleving van leerlingen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Ook maken we sinds een aantal jaar gebruik van ‘De bibliotheek op school’. Dit sluit volledig aan op de list principes. Voor het begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methodiek denk!.

Spelling
Voor spelling wordt vanaf halverwege groep 3 gebruik gemaakt van de nieuwe methode: Spelling Langs de Lijn. Spelling Langs de Lijn is een nieuwe, complete spellingmethode voor groep 3 t/m 8. De methode is bedoeld voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De lessen zijn gebaseerd op de CED-leerlijn voor spelling. Er wordt toegewerkt naar referentieniveau 1F en/of 1S.

Rekenen
In het schooljaar 2021-2022 wordt op Sonnevanck gestart met de methode Getal & Ruimte junior. Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Getal & Ruimte Junior gebruikt heldere gestructureerde rekenlessen met aandacht voor één onderwerp per les. Elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren.

Sociaal-emotionele vorming
Voor de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen maken we gebruik van de methode 'pad’. Werken met deze methode staat twee keer per week expliciet op het rooster, maar eigenlijk gebruiken we de pad methode de hele dag door. Buiten de pad- methode gebruikt de school ook in alle groepen het time-out systeem.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO Sonnevanck, school vol talenten.

Op SBO Sonnevanck zijn twee kernwaarden belangrijk: 'samen' en 'respect'. Deze kernwaarden geven vorm en inhoud aan ons les geven en hoe we met elkaar omgaan. We werken aan goed onderwijs. Dat doen we samen met onze leerlingen en hun ouders. Ons uitgangspunt is dat elk kind met plezier naar school komt en zich veilig voelt. Pas dan kan je echt tot leren komen. Een school vol talenten, ieder zijn eigen koers!

De Sonnevanck is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij bieden een plek voor kinderen met een betrekkelijk laag of laag intelligentieniveau, kinderen die een leerachterstand hebben en/of kinderen die door gedragsproblemen dan wel een gedragsstoornis niet kunnen meekomen op een reguliere basisonderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doordat de school een regioschool is wordt er niet samengewerkt met een specifieke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Terug naar boven