School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

Nieuwe Ommoordseweg 30 3068 BT Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. Dit streven naar kwaliteit (het beste onderwijs) is een voortdurend proces. Het streven naar kwaliteit betekent ook dat we voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de opbrengsten van ons onderwijs te verhogen. De resultaten worden gemeten op leerling- , op groep - en op schoolniveau. Wij hebben voor onze speciale basisschool schoolstandaarden en ambities opgesteld, waarbij recht gedaan wordt aan onze leerlingen met hun verschillende mogelijkheden. Door aansturing op beleidsniveau (vanuit leerlingenzorg, vanuit het schoolbeleid en middels expertgroepen van leerkrachten) zullen we proberen onze ambities te behalen en de opbrengsten van ons onderwijs te verhogen. Er wordt dan ingezet op het aanpassen van:

1. Leerstofaanbod in leergebieden, kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen.
2. Klassenmanagement
3. Leertijd
4. Didactisch handelen
5. Pedagogisch handelen
6. Schoolklimaat

Verdere informatie over dit proces kunt u vinden in ons Zorgplan, deze kunt u downloaden van onze website: www.sbodekring.nl.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs

Wanneer de leerlingen onze school verlaten en naar het Voortgezet Onderwijs gaan, wordt een uitgebreid onderzoek gedaan. De leerlingen krijgen een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt aan de hand van het leerlingdossier, het leerlingvolgsysteem en de sociaal-emotionele ontwikkeling een advies uitgebracht. Aan de hand van dit advies kunnen zij dan worden aangemeld bij een school voor Voortgezet Onderwijs.  

De vormen van Voortgezet Onderwijs 

Na de school voor speciaal basisonderwijs kunnen de leerlingen instromen op een school van het volgende type: 
VSO – Cluster III, gehandicapte en langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen  
VSO – Cluster IV, kinderen met stoornissen en gedragsproblemen  
Praktijkonderwijs 
VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg 
VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg 
VMBO Gemengde of theoretische Leerweg  

Bij het VMBO (het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) is speciale begeleiding mogelijk in de vorm van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Hierbij worden de leerlingen in kleinere groepen begeleid en krijgen zij speciale hulp bij het leren. Onze leerlingen gaan overwegend naar het VMBO - al dan niet met LWOO - en naar het Praktijkonderwijs.   

Procedure voor het V(S)O-advies 

De ouders worden ruim van tevoren op de hoogte gesteld van de procedure bij het schoolverlaten, en wanneer de onderzoeken plaats zullen vinden. In november wordt er een ouderavond georganiseerd. Hierbij worden scholen voor Voortgezet Onderwijs uitgenodigd. Ook de scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren zelf informatieavonden en open dagen. De leerlingen bezoeken met de groep een kennismaking dag van een van de scholen. Dit gebeurt onder schooltijd. In januari krijgt u een uitnodiging voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het schooladvies gegeven, waarbij ook het Onderwijskundig Rapport (OKR)wordt besproken. Naar aanleiding van dit advies kunt u een afspraak maken op school voor voortgezet onderwijs om uw kind in te schrijven. Dan neemt de vervolgschool contact met ons op, zodat wij met uw toestemming in een persoonlijk gesprek de overige informatie kunnen geven die nodig is. Dit noemen wij ‘de warme overdracht’.  

Onderwijskundig Rapport (OKR) 

Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen. In dit rapport zijn naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als u wilt, kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. Het OKR wordt opgesteld in het digitale programma “Onderwijs Transparant”. Tijdens het advies krijgt u een code, die u kunt geven aan de school waar u uw kind aanmeldt. Met deze code kan de nieuwe school het OKR digitaal ontvangen.  Het OKR is nodig om uw kind aan te melden voor het VMBO, VMBO met LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs) of Praktijkonderwijs, waarvoor een speciale toestemming - een beschikking - van de Regionale Verwijzingscommissie nodig is. Bij dit rapport zitten ook de onderzoekuitslagen van de verschillende onderzoeken die zijn afgenomen. 

Uitstroom schooljaar 2019-2020

Er zijn het schooljaar 2019-2020 12 leerlingen uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs. Deze leerlingen hadden een gemiddeld IQ van 86. 38% van de leerling stroomde uit naar het Praktijkonderwijs, 47% naar het VMBO BB met LWOO en de overige 15% naar VMBO TL.  92% van de leerling stroomde uit op de verwachte uitstroom, 8% stroomde hoger uit dan de verwachting. 

Uitstroom schooljaar 2020 - 2021

Gedurende het schooljaar 2020-2021 zijn er 6 leerlingen uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs. Vijf van deze leerlingen hadden een IQ test gemaakt met als gemiddeld uitkomst een IQ van 86. Een van de leerlingen heeft geen IQ test gemaakt, zijn uitstroom is HAVO geworden. Van de vijf overige leerlingen stroomt 80% uit naar VMBO BL met LWOO en 10% naar Praktijkonderwijs. 92% van de leerling stroomde uit op de verwachte uitstroom, 8% stroomde hoger uit dan de verwachting. 80% van de leerlingen stroomde uit op de verwachte uitstroom en 10% stroomde hoger uit dan de verwachting. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO de Kring krijgt jaarlijks een audit van het bestuur. Schooljaar 2019-2020 heeft er een beoordelende audit plaats gevonden. U kunt dit verslag hieronder downloaden. Er stond voor maart 2021 een bezoek van de Onderwijsinspectie gepland, maar deze kon helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 

Terug naar boven