School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

Nieuwe Ommoordseweg 30 3068 BT Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Deze website heeft tot doel om naast de website van de school (www.sbodekring.nl) u te voorzien van gegevens waarmee u de scholen voor speciaal basisonderwijs in uw woonomgeving onderling kunt vergelijken. Zo vindt u o.a. het laatste inspectierapport, de uitstroomgegevens van de school en het school-ondersteuningsprofiel. Het maakt u gemakkelijker om op basis van deze gegevens de juiste school voor uw kind te kiezen.

Voor vragen over de getoonde inhoud kunt u direct contact opnemen met de directie van de school via het contactformulier op de website. 

Met vriendelijke groeten namens het schoolteam,

Jaimy van den Broeke - directeur
Colinda Maertens - locatieleider  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanuit Ommoord komen de meeste leerlingen naar onze school. Er komen ook leerlingen uit de wijken Zevenkamp, Nesselande, Hillegersberg, Alexanderpolder, Lageland en Prinsenland naar SBO de Kring. Onze leerlingen hebben leerproblemen, meestal voorkomend uit een lager gemiddeld IQ.

De leerlingen zijn vaak kwetsbaar en soms ook gevoelig voor beïnvloeding uit de omgeving, hierbij kunt u denken aan problemen rondom armoede en criminaliteit. Binnen de school hebben we gezag over de leerlingen en kunnen we problemen aanpakken, buiten de school is dat maar beperkt mogelijk.

Alle leerlingen beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en hebben een recent Ontwikkelingsperspectief (OPP). Alle leerlingen op onze school zijn in principe zorgleerlingen. Zij hebben allemaal te maken met leerachterstanden en mogelijk ook problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en/of de werkhouding. Wij benoemen een leerling tot zorgleerling bij een van de volgende situaties:

• De didactische ontwikkeling verloopt niet conform het ontwikkelingsperspectief of de leerrendementsverwachting.
• De sociaal emotionele ontwikkeling of werkhouding vraagt om extra aandacht en begeleiding. Het basisarrangement is voor dit kind niet voldoende. De onderwijsbehoeften van deze leerling zijn nog niet voldoende duidelijk of het kind baat heeft bij een intensief of verrijkt arrangement.
• Er is extra aandacht nodig voor de thuissituatie van het kind.
• Er is aandacht nodig voor de gezondheid of andere medische zaken betreffende het kind.

Door het kleine aantal leerlingen per groep wordt elk jaar opnieuw bekeken welke groepssamenstelling het beste past. Dit verschilt elk jaar. De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen. Wij hanteren maximaal zestien leerlingen per groep. SBO de Kring is gehuisvest binnen het gebouw van Kindercampus De Piloot en heeft de beschikking over vijf lokalen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Meldcode 
De Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

SISA  
De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) heeft zich hierbij aangesloten. Het SISA-signaleringssysteem zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn, worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. 

Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.

Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA, kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij SISA via infosisa@rotterdam.nl of 010-4982472.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Kindercampus De Piloot
Per 01-08-2023 is SBO De Kring aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 officieel een integraal kind- en expertisecentrum (IKEC) en als zodanig onderdeel van Kindercampus De Piloot. Binnen Kindercampus De Piloot werken de volgende partners nauw samen met elkaar:

-          SO De Piloot
-          SBO De Kring
-          Kinderopvang KindeRdam
-          Enver Jeugdhulp  

Ontwikkeling naar een IKEC
De afgelopen jaren maakte SO De Piloot samen met KindeRdam en Enver plannen voor een IKEC. Een IKEC is een plek waarin onderwijs, kinderopvang en hulpverlening nauw met elkaar samenwerken. Onder één dak en met dezelfde pedagogische aanpak. Begeleidingsplannen voor de kinderen stellen we samen en in overleg met de ouders op. Daarmee maken we nóg beter gebruik van elkaars kennis en ervaring. En geven wij kinderen de beste ontwikkelingskansen.  

Samenwerking met SBO De Kring
Ook SBO De Kring sluit aan bij het IKEC. De kennis en ervaring van De Piloot is heel waardevol voor onze leerlingen van De Kring en andersom is onze kennis en ervaring dat ook voor hen.  

Wat gaat u merken van het IKEC?
Het IKEC is niet in één keer af. Wij blijven het IKEC de komende jaren ontwikkelen. Een eerste stap is het bieden van een passende buitenschoolse opvang (PBSO). Ook willen wij u als ouder meer betrekken. Bijvoorbeeld met thema-avonden over onderwerpen die voor u als ouder of verzorger nuttig zijn. Een andere stap is het bieden van meer naschoolse activiteiten.

Kindercampus De Piloot
Met de ontwikkeling naar een IKEC, waarin we samenwerken met SO De Piloot, Enver en KindeRdam is ons pand straks meer dan alleen een schoolgebouw. Daarom krijg het pand vanaf schooljaar 2023-2024 een naam: Kindercampus De Piloot.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Robin Hilhorst - 06-34115597

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Helma van den Ouwelant - 06-11864648

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Terug naar boven