School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

Nieuwe Ommoordseweg 30 3068 BT Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring

Het team

Toelichting van de school

Voor het vak lichamelijke oefening is een vakleerkracht gym aangesteld. Hij draagt zorg voor de kwaliteit en de uitvoering van de gymlessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat er lessen vervallen door ziekte of privé omstandigheden bij de leerkrachten. Er wordt dan direct gezocht naar vervanging of de klas wordt opgevangen door de IB-er of een onderwijsassistent. De lessen vinden zo veel mogelijk gewoon doorgang. In een uiterste noodzaak gaan de kinderen naar huis, maar nooit zonder overleg met u als ouder. Indien u niet voor opvang kan zorgen, blijft uw kind gewoon op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen.

U kunt kiezen voor: 
- Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs;
- Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

SBO de Kring beschikt niet over een leerjaar 1 en 2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op SBO de Kring besteden wij veel van de beschikbare onderwijstijd aan de basisvakken Lezen, Taal en Rekenen/Wiskunde. De leerlingen hebben ook iedere dag arrangementtijd op het rooster staan. Dit houdt in dat de leerlingen extra tijd krijgen om hun werk af te maken en hierdoor voldoende de tijd hebben om de leerstof zich eigen te kunnen maken. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen ook les in de Engelse taal. De leerlingen krijgen iedere week ook les op sociaal-emotioneel vlak, de zogenoemde Kanjerlessen. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje Sociale Ontwikkeling.

Naast de basisvakken vinden wij de zaakvakken ook belangrijk. Dit vergroot niet alleen de algemene kennis van onze leerlingen, maar ook hun woordenschat. De leerlingen op onze school krijgen les in Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek. Ieder schooljaar gaat er één klas naar de schooltuin. Iedere week is er ook tijd voor Expressie. Wekelijks wordt er afgewisseld in lessen over dans, muziek, handvaardigheid en tekenen. 

Wij hechten ook waarde aan bewegingsonderwijs. Gedurende de dag zorgen de leerkrachten voor een goede balans tussen in- en ontspanning. De leerlingen krijgen iedere week gymles van een vakdocent en ieder schooljaar volgt één groep zwemles in het Prins Alexanderbad. 


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons uitgangspunt is dat elk kind welkom is op een van onze scholen, mits het past in ons SOP.
Per leerling zullen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van het kind en de huidige samenstelling in onze groepen. Echter, onze school is (op voorhand) niet de juiste keuze:

·        Indien leerlingen of ouders gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en/of het welbevinden van de omgeving (leerlingen, personeel, ouders, buurtbewoners) in gevaar komt

·        Indien er sprake is van noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan/mag worden

·        Voor zeer slechtziende of blinde leerlingen

·        Voor dove leerlingen

·        Voor leerlingen met meervoudige zware problematieken

·        Voor leerlingen die structureel één-op-één begeleiding nodig hebben

·        Voor hoogbegaafde leerlingen  

Het omgaan met elkaar dient gebaseerd te zijn op respect voor elkaars opvattingen en overtuiging. Dit houdt in dat discriminatie, b.v. op grond van afkomst, etniciteit, huidskleur, sekse of geaardheid, actief wordt afgewezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op SBO de Kring is er geen aanbod voor het jonge kind en er is geen samenwerking met kinderopvangorganisaties. 

Terug naar boven