Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 werken wij met 17 groepen, verdeeld over twee locaties. Elke groep heeft een vaste (fulltime) leerkracht of twee (parttime) leerkrachten. 

Er zijn meerdere onderwijsassistentes in de school werkzaam. Zij ondersteunen de leerkracht tijdens het lesgeven en bieden extra ondersteuning aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen buiten de klas. 

Tevens hebben wij binnen onze school een vakleerkracht voor gym, een specialist op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en een specialist voor Engels.

Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid begeleidt individuele leerlingen of groepen leerlingen buiten de klas en ondersteunt de leerkrachten bij de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde kinderen.

De specialist Engels geeft les in alle groepen en coacht de leerkrachten om in het Engels les te geven. Daarnaast geven we extra ondersteuning en 'Deep Level English' aan leerlingen die de Engelse taal al goed beheersen in kleine groepen buiten de klas. 

Er zijn binnen onze school twee intern begeleiders werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten op het gebied van zorg en kwaliteit. 

Ten slotte maken, naast de adjunct-directeur en de directeur, de conciërge en de administratief medewerkster deel uit van ons team. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht, worden groepen indien mogelijk opgevangen door een leraarondersteuner of onderwijsassistent. Als dit niet mogelijk is, worden groepen waar mogelijk verdeeld of, in het uiterste geval, thuisgehouden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Engelse taal, wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming wordt regelmatig geïntegreerd aangeboden. De hierboven genoemde uren geven een indicatie aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Groepsgrootte

Om ervoor te zorgen dat iedere leerling de aandacht en het onderwijs krijgt wat hij of zij nodig heeft, hanteren we een maximale groepsgrootte. Zodra een groep uit 26 leerlingen of meer bestaat is deze groep vol en is er geen plaats meer voor zij-instromers.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Naast de basisondersteuning, bieden wij ondersteuning in de klas aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op dit gebied ontvangen begeleiding in onze Da Vinci-klassen. Zij volgen modules op het gebied van levenshouding en executieve vaardigheden. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door te werken met onderwijsassistenten en specialisten binnen de school willen wij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn of haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van ParnasSys en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Aankomend schooljaar werken wij toe naar intensiever contact met de peuterspeelzaal om de overgang nog soepeler te laten verlopen. Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met Gro-Up en Partou.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, van hen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodig heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we vijf thema’s die een periode van vakantie tot vakantie centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode in ParnasSys. Dit doen we gedurende de gehele kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de vaste gespreksmomenten in november en maart. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, aan het einde van dat schooljaar direct doorstroomt naar groep 2 en vervolgens naar groep 3. We bekijken per kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven