Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan onze leerkrachten is het steeds weer de uitdaging uit te vinden hoe wij uw kind op een zo goed mogelijke manier kunnen helpen bij de ontwikkeling. Om te kijken of kinderen profiteren van wat wij doen houden wij leervorderingen bij. We vergelijken de metingen van het kind met eerdere metingen van zichzelf. Om de leervorderingen van de kinderen te kunnen bepalen maken wij gebruik van toetsen. Toetsen die in diverse lesmethodes voorkomen en methode-onafhankelijke toetsen.

Zo krijgen wij op een eenvoudige wijze betrouwbare informatie over de voortgang in het leerproces. Doordat de resultaten van meerdere afnamen op een zelfde schaal kunnen worden afgebeeld, kan worden vastgesteld of een leerling zich voldoende ontwikkelt in vergelijking met vorige metingen.

Op basis van deze ontwikkeling stelt de leerkracht de mate van instructie en begeleiding vast. Onderwijs wordt steeds bijgesteld om het maximale uit het kind te halen. Binnen het team worden de gegevens gebruikt om het aanbod te verscherpen of te bekijken wat de leerkracht in zijn of haar lesgedrag kan aanpassen om ontwikkeling te versterken.

De gegevens vanaf groep 6 worden gebruikt bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Adviesbeleid

Aanvullend hebben wij als school een adviesbeleid opgesteld om ouders te informeren over hoe het advies tot stand komt. Dit is gebaseerd op de Overstaproute. Dit beleid is te vinden op onze website www.obspassepartout.nl. Wij adviseren kansrijk en kijken naar de mogelijkheden van ieder kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen op onze school. Het begin van een schooljaar is van belang voor de groepsdynamiek en daarom worden de weken tot de herfstvakantie de 'gouden weken' genoemd. Om groepsvorming te stimuleren, maken wij gebruik van een groepsplan gedrag.

Wij werken met de methode Kwink. Hiermee werken we in groep 1 t/m 8 op dezelfde wijze, spreken we dezelfde taal en handhaven we met elkaar de afspraken binnen de school. Met behulp van Kwink leren kinderen sociale vaardigheden en worden normen en waarden besproken. Hier komt burgerschap sterk in naar voren. In de hogere groepen is er ook aandacht voor veilig gebruik van sociale media.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Zelfkennis
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de verdere ontwikkeling van de school is Leonardo onderwijs geintegreerd in het reguliere aanbod. Wij noemen dat "Da Vinci" lessen.

Hiermee streven we naar passend onderwijs wat ook voor hoogbegaafden een uitkomst biedt.

Terug naar boven