Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school dragen wij duidelijke speerpunten naar buiten: Wij werken toe naar naar volledig tweetalig onderwijs. De leerkrachten geven 30-50% van de dag in het Engels. Er is op onze school aandacht voor het meer- en hoogbegaafde kind. Er wordt ook structureel gewerkt aan de 21e eeuwse vaardigheden. Tevens wordt er opbrengstgericht gewerkt.

Voor meer informatie, contact of een kennismaking verwijzen wij u graag naar onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig: Engels 30-50%
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • Goed burgerschap
  • Veilig leerklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school komen ouders vanuit Nesselande en ook vanuit andere wijken. Doordat er in de Nesselande geen zicht is op nieuwbouw, zal het leerlingenaantal stabiliseren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
419
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder zijn de schooltijden zichtbaar.
We hanteren een inloop van 7:50 - 8:00, de lessen starten om 8:00.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De risicoinventarisatie is gemaakt in het digitale programma 'Arbomeester' en niet apart in Vensters op te nemen, in verband met de opmaak van het format. Het sociaal veiligheidsplan is digitaal op school in te zien. Alle protocollen zijn dit schooljaar actueel gemaakt.

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen en onderwijs te kunnen geven. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden daarnaast beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt. Zo kunnen alleen personen die daartoe gemachtigd zijn bij de gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens om, onder andere, uw kind in te schrijven als leerling, om het leertraject bij te houden of bij inschrijving van uw kind op en andere school. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere partijen zoals DUO, de gemeente of leveranciers van (digitaal) lesmateriaal. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij verwerken de gegevens van uw kind altijd op basis van de zes grondslagen binnen de AVG.

Ouders/verzorgers hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten. Zo hebben ouders/verzorgers het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een verzoek met betrekking tot deze rechten kunt u richten aan de directeur.

Bij sommige gegevensverwerkingen van uw kind vragen wij u om toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een e-mail aan de directeur of in de app Parro.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om beeldmateriaal dat gemaakt is in of rondom de school waarop anderen herkenbaar zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij vragen kunt u terecht bij de directeur.

In onze privacyverklaring, te vinden op de website van BOOR bestuur onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd.Voor direct contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u zich richten tot fg@stichtingboor.nl.

Terug naar boven