Obs Prins Alexander

Curieplaats 20 -22 3069 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op obs Prins Alexander staat het primaire proces centraal. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is de verbinding tussen alle gekozen activiteiten. We streven naar het beste onderwijs voor al onze leerlingen. We zien talenten en bieden naast het reguliere programma lessen aan die de mogelijkheid bieden tot talentontwikkeling. Kinderen komen op obs Prins Alexander met plezier naar school!

In het toezicht van de inspectie spelen de opbrengsten van een school een belangrijke rol, zo ook bij ons op school. Opbrengsten zijn de resultaten van leerlingen en zeggen iets over hun voortgang en ontwikkeling. De resultaten op de eindtoets vormen een belangrijk onderdeel van ons toezicht. Het is één van de indicatoren waarmee wij vaststellen of er risico's zijn in de kwaliteit van de school. Daarnaast beoordelen wij de resultaten van leerlingen gedurende de schoolperiode d.m.v. de LOVS 3.0 toetsen, methode-toetsen en observaties. 

Onze toetsresultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd op leerling-, groeps-, en schoolniveau. Deze worden afgezet tegen schoolstandaarden. Dit doen we door cyclisch te werken. Na iedere periode worden de behaalde resultaten per vak in kaart gebracht en naar aanleiding hiervan wordt duidelijk wat in een periode van meerdere jaren de trend in de behaalde opbrengsten is. Wanneer hieruit naar voren komt dat opbrengsten van bepaalde vakgebieden achterblijven, zullen naar aanleiding hiervan stappen ter verbetering gezet worden. Die kunnen bestaan uit onder andere wijziging van de aanpak, het uitbreiden van de leertijd of het gebruik van een andere lesmethode.

Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. De school kijkt met name naar de werkhouding, de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, gesprekken, toetsen en de betrokkenheid van onze intern begeleider (IB-er). De toetsen vallen onder het beleid van de school. De school is leidend maar altijd in gesprek met ouders.

Op obs Prins Alexander werken we handelingsgericht aan onze kwaliteit en opbrengsten. Dit doen we volgens de cyclus handelings- en opbrengstgericht werken. Deze cyclus vindt uitwerking in onze groepsplannen, onze  logboeken en ons handelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Voor al deze kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terechtkomen. Dat betekent dat de school past bij hun wensen en mogelijkheden, dat zij voldoende worden uitgedaagd, maar niet boven hun kunnen moeten functioneren. Een kind dat meteen goed geplaatst wordt, heeft de volledige schooltijd tot zijn beschikking om zich optimaal te ontwikkelen, verliest geen tijd en behoeft ook niet af te stromen naar een lager onderwijsniveau. Om dit te realiseren is de Rotterdamse Overstaproute ontwikkeld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd waaraan alle Rotterdamse scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Obs Prins Alexander volgt deze Overstaproute.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is recentelijk geen oordeel gegeven.                                                                                                                                     

Het laatste inspectierapport is van 2016.

Terug naar boven