Obs Prins Alexander

Curieplaats 20 -22 3069 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op obs Prins Alexander staat het primaire proces centraal. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is de verbinding tussen alle gekozen activiteiten. We streven naar het beste onderwijs voor al onze leerlingen. We zien talenten en bieden naast het reguliere programma lessen aan die de mogelijkheid bieden tot talentontwikkeling. Kinderen komen op obs Prins Alexander met plezier naar school!

In het toezicht van de inspectie spelen de opbrengsten van een school een belangrijke rol, zo ook bij ons op school. Opbrengsten zijn de resultaten van leerlingen en zeggen iets over hun voortgang en ontwikkeling. De resultaten op de eindtoets vormen een belangrijk onderdeel van ons toezicht. Het is één van de indicatoren waarmee wij vaststellen of er risico's zijn in de kwaliteit van de school. Daarnaast beoordelen wij de resultaten van leerlingen gedurende de schoolperiode d.m.v. de LOVS 3.0 toetsen, methode-toetsen en observaties. 

Onze toetsresultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd op leerling-, groeps-, en schoolniveau. Deze worden afgezet tegen schoolstandaarden. Dit doen we door cyclisch te werken. Na iedere periode worden de behaalde resultaten per vak in kaart gebracht en naar aanleiding hiervan wordt duidelijk wat in een periode van meerdere jaren de trend in de behaalde opbrengsten is. Wanneer hieruit naar voren komt dat opbrengsten van bepaalde vakgebieden achterblijven, zullen naar aanleiding hiervan stappen ter verbetering gezet worden. Die kunnen bestaan uit onder andere wijziging van de aanpak, het uitbreiden van de leertijd of het gebruik van een andere lesmethode.

Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. De school kijkt met name naar de werkhouding, de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, gesprekken, toetsen en de betrokkenheid van onze intern begeleider (IB-er). De toetsen vallen onder het beleid van de school. De school is leidend maar altijd in gesprek met ouders.

Op obs Prins Alexander werken we handelingsgericht aan onze kwaliteit en opbrengsten. Dit doen we volgens de cyclus handelings- en opbrengstgericht werken. Deze cyclus vindt uitwerking in onze groepsplannen, onze  logboeken en ons handelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen hun eerste voorlopig schooladvies. De school gebruikt hiervoor het Leerlingvolgsysteem (LIB), maar ook alle andere resultaten en vaardigheden die de leerling tot dan toe heeft laten zien op school. Het voorlopig schooladvies geeft alvast een indicatie voor het uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs en is nog geen definitief advies.  Er wordt besproken wat de aandachtspunten zijn, hoe hier in groep 8 aan gewerkt kan worden en welke ondersteuning de leerling hierbij nodig heeft van de leerkracht(en) en ouders.       

Bij het vormen van het definitief schooladvies in groep 8 wordt voor iedere individuele leerling gekeken naar: de leerprestaties,(waaronder de Cito resultaten en de methode-gebonden resultaten), het doorzettingsvermogen, motivatie,(huis)werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden

Het definitief advies wordt bepaald door de leerkracht, IB en de directeur. Is de toetsuitslag op de Doorstoomtoets hoger dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het schooladviesadvies niet te verhogen. De school moet dit dan goed motiveren. Ligt het advies van de Doorstroomtoets lager dan het schooladvies, wordt het schooladvies niet aangepast.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedere leerling heeft recht op een veilige, respectvolle en uitdagende leer- en leefomgeving. In samenwerking met Unity 99 werken we met de leerlingen aan hun eigen gedrag en de groepsvorming. Met als doel op eigen initiatief hun gedrag te leren kanaliseren en positief bij te dragen aan de samenleving. We volgen dit programma met de groepen 4 t/m 8.

Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij actief burgerschap gaat het om doen. Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daaraan een actieve bijdrage te leveren. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Niet als een apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Rust
  • Veiligheid
  • Structuur

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is recentelijk geen oordeel gegeven.                                                                                                                                     

Het laatste inspectierapport is van 2016.

Terug naar boven